1910.IX.8. MK-döntő, MTK – BTC 1:1

SG-19100905-01-19100908A Magyar Kupa döntő mérkőzése. Magyar Kupa döntője a M. T. K. és a B. T. K. között szeptember 8-án, Kisasszonynapján délután fél 5 órakor lesz a millenáris pályán. A klasszikus küzdelem ünnepiességét emelné, ha a vándordíj ott díszelegne a közönség előtt, miként hajdan a gyönyörű ezüstlabda, de bizony a dij egyelőre még csak tervrajzban látható a M. L. Sz. helyiségében. Ez idő szerint a döntőt vivő csapatoknak meg kell elégedniük azzal a tagadhatatlanul nagy dicsőséggel, hogy ők voltak az elsők, a kik a legnagyobb magyar dij birtoklásáért az első döntő küzdelmet megvívták.

A Magyar Kupa tervét Tarján Oszkár ötvösművész készitette. Mintegy fél méter magas, karcsú, torony, alakú kupa lesz a vándordíj: testén drágakövekkel kirakott öv húzódik, a melyből két szarvból álló fül indul ki. A kupa födele drágakövekkel van ékítve. Tetején turul-madár áll. A födél zárója aranyszarvu kost ábrázol.

Tarján Oszkár alkotása tiszta magyar motívumban lesz fölépítve és impozáns alakjával és méreteivel a világ legszebb vándordíjának ígérkezik. A kupa előállítási költsége körülbelül kétezer korona. Ez idő szerint a Kupa-alap 900 koronával rendelkezik. Ha a kint lévő gyűjtő-ivek beérkeznek és a döntő-mérkőzés iránt való érdeklődés a várakozásnak megfelelő lesz, a szükséges összeg már az idén együtt lesz, úgy hogy a kupa is elkészülhet.

(…) A mérkőzés ünnepiességének dokumentálására, miként a reprezentatív mérkőzések napján, a Magyar Labdarugó Szövetség játéktilalmat rendelt el. Holnap tehát nem lesz a fővárosban más mérkőzés és igy az egész sportközönség figyelme a Magyar Testgyakorlók Köre—Budapesti Torna Klub döntő küzdelmére koncentrálódik. (…) Bíró Kiss Gyula lesz, a határbiró tisztséget Schubert M. Ferenc és Zoltán Béla fogja betölteni.

(Budapesti Hírlap, 1910. szeptember 7-8.)

1910. szeptember 8., 16:30, Millenáris, MTK – BTC 1:1 (1:1)
vezette: Kiss Gyula (33 FC); határbírók: Schubert M. Ferenc, Kiss Menyhért
nézőszám: 3 000
*MTK: Domonkos – Nagy F., Révész – Biró, Kürschner, Kertész III. – Sebestyén, Kertész II., Taussig, Kertész I., Farkas
*BTC: Bihary – Szendrő, Kőszegi – Német, Simon, Leitner – Levák, Dobó, Mészáros, Horváth, Bayer
Gól: Farkas (10.) illetve Biró (5. – öngól)

SG-19100912-01-19100908A Magyar Kupa döntő mérkőzése. A Magyar Labdarugó Szövetség a múlt esztendőben, a mikor az ezüstlabda végleges elnyerése következtében egy dijmérkőzés lebonyolítása alól egyesületeink; fölszabadultak, megalapította a Magyar Kupát. A szövetséget a Magyar Kupa-mérkőzés megteremtésében az angol példa irányította. Angliában ugyanis a kupa-mérkőzéseket talán még a bajnoki küzdelemnél is előbbrevalónak tartják és az English-cup döntőjét az angol futball-sport legnagyobb ünnepének tekintik. Joggal remélte a Magyar Labdarugó Szövetség is, hogy a magyar futball-sport minden faktora összefog a Magyar Kupa kiirásában rejlő eszme és nemes intenció érdekében. Hihető volt, hogy a ma lezajlott döntő küzdelemben ezer és ezer néző fog gyönyörűséget keresni és találni és szintet bizonyos volt, hogy a döntő küzdelem jövedelméből a tervező művész remek alkotása testet ölthet, elkészülhet a Magyar Kupa, örök hirdetőjéül a magyar labdarugó sport fejlettségének.

A kép azonban, a melyet a Magyar Kupa első döntő mérkőzéséről magunk elé képzeltünk, a valóságban egészen másképpen festett. Félig telt tribünök várták a küzdelem megkezdését és a közönség idegesen, nyugtalanul várta a csapatokat, mert már rég elmúlt a hirdetett kezdés ideje.
A M. L. Sz. a mai napot a magyar futball-sport ünnepnapjának deklarálta, elrendelte, hogy más mérkőzést nem szabad tartani, a küzdelem helyét, a millenáris versenypályát apró zászlócskákkal föllobogóztatta és a mérkőzést Kárpáti Béla elnök ünnepi kick off-jával nyitotta meg.

A Budapesti Torna Klub és a Magyar Testgyakorlók Köre csapatának mindegyik tagja átérezte az első kupa döntő nevezetességét és fontosságát. Lelkesen, keményen és komolyan küzdött mind a két fél és hogy a küzdelem 1:1 arányban eldöntetlen maradt, csak azt bizonyítja, hogy egymáshoz teljesen méltó ellenfelek kerültek ki az előmérkőzésekből. A közönség nagy élvezettel szemlélte a csapatok érdekes játékát, a melyben a testgyakorlók fölöttes teknikáját eredményesen ellensúlyozta a B. T. K, elszántsága és gyorsasága. A játékosok között föltétlenül Biró Gyula, a M. T. K. jobboldali födözete érdemelte ki a legnagyobb elismerést és szolgált rá leginkább a közönség sűrű tapsaira. Biró mellett kitűnt a kék-fehérek közt Révész Béla és Nagy Ferenc, azután Kürschner és Kertész III. A B. T. K. csapatából Szendrő játéka magaslott ki. Energikusan, de mindamellett kíméletesen dolgozott. Jól működött Leitner és az egész csatázósor, a melyben Rákóczy helyén Mészáros szerepelt és balszélső Bayer volt. Az első gólt a B. T. K. csinálta az ötödik percben, majd a M. T. K. a tizedikben, kiegyenlitette. Ettől kezdve elszánt tusát vívtak a győztes gólért, a melynek eléréséhez a M. T. K.-nak némi felsöbbsége több jogot adott ugyan, de a melyet elérni egyiknek sem sikerült. Biró Kiss Gyula volt, a kinek Schubert M. Ferenc és Kiss Menyhért asszisztált mint határbiró. A szabályok értelmében a mérkőzést megismétlik és pedig alkalmasint október másodikán.

(Budapesti Hírlap, 1910. szeptember 9.)

Magyar kupa döntője. Magyar Testgyakorlók Köre — Budapesti Torna Club 1:1. Szép és élvezetes küzdelem után eldöntetlenül végződött az első magyar kupamérkőzés. A csapatok mintha tudatában lettek volna annak, hogy ezt a kupát ki kell érdemelni, azért „mindent” beleadtak a küzdelembe. Az eredmény teljesen hiven tükrözteti vissza a csapatok erős viszonyát. Az első félidőben inkább a MTK, a másodikban inkább a Tornaklub volt fölényben. A védelmek mindkét oldalon jól működtek, ellenben a támadósorok, mint az eredmény is mutatja, eredményesek lenni nem tudtak.

A mérkőzést 3000 főnyi közönség nézte végig. A felállás után Kárpáthi, az MLSz elnöke, szép beszédet intézett a csapatokhoz. Örömét fejezte ki afölött, hogy az első kupamérkőzést épen ilyen két érdemben dús egyesület vivja s reményét fejezte ki az iránt, hogy a jövőben is többször fognak igy a kupadöntőn találkozni. A beszéd elhangzása után Kárpáthi elnök megtette a Kick off-ot s megkezdődött a kupadöntő.

A MTK teljes csapatával szemben a BTC két tartalékkal állott ki. A félidő elején a MTK támad s a mezőnyben valóban pompásan kombináló csatársorával egymásután vezeti a legveszélyesebb támadásokat. Az első goalt mégis a MTK kapja. A BTC balszéle lerohan s egy becenterezett labdát a MTK jobbhalfja a saját goaljába emel. Nem sokáig örülhet azonban a piros-fehér csapat a vezetésnek. Ismét a csak passoló kék-fehér csatársor van frontban. A center kiszökik s hátraadott labdáját süvitve lövi a mögötte jövö kék-fehér csatár Bihary goaljába. Félidő változatos játék után 1:1-gyel végződik.

A második félidő eleinte igen változatos. Lassan a Tornaklub fölénye kidomborodik. A legveszélyesebbnek hitt támadások azonban vagy a MTK két pompás backjén vagy piros-fehér csatárok ügyefogyottságán törik meg. Félidő vége felé a MTK van frontban, de több elért szabadrúgása dacára eredményhez jutni nem tud. Biró Kiss Gy. (33 FK) volt. A szabályok szerint a mérkőzést meg kell ujitani.

(Pesti Hírlap, 1910. szeptember 9.)

Magyar Kupa döntője. Aránylag kicsiny nézőközönség jelenlétében folyt le az „English Cup” mintájára megalkotott Magyar Kupa első döntőmérkőzése. Az érdeklődés megcsappanását azonban nem érdemelte meg sem a МТК., sem а ВТК., mert mind a két csapat tudásának legjavát vitte a küzdelembe. A mérkőzés pedig az utolsó percekig élvezetes és izgalmas volt.

A mérkőzés megkezdése előtt Kárpáthy, a MLSz. elnöke, néhány kísérőjével a pálya közepére ment és ott a körben gyülekező két csapat előtt méltatva a kupa jelentőségét, reményét fejezte ki az iránt, hogy még többször fognak igy együtt találkozni a kupa döntőjén. A beszéd elhangzása után az elnök; a középen fekvő labda felé ment s pár pillanat múlva megtörtént a „Kiсk оff“ s megkezdődhetett a kupa-döntő.

Óvatosan játszik mind a két csapat. A támadó szerepet az elfogultságból előbb felocsúdó MTK. ragadja magához s jól kombináló csatársorával szebbnél szebb támadásokat vezet. Az első negyedóra végén a piros-fehér balszél lerohan s a becenterezett labdát a MTK. egyik védőjátékosa, Biró, a saját goaljába emeli. 1:0. Nem sokáig örülhetnek a vezetésnek a piros-fehérek, mert a nekimelegedő MTK. csatársor egyik szép kiszökése Farkas révén meghozza a kiegyenlítő goalt. Ezután ismét a kék-fehérek támadnak, de goallövésben járatlan csatáraik miatt további eredményt elérni nem tudnak.

A második félidőben fordul a kocka. A lendületbe jövő ВТK. mindinkább felülemelkedik, de veszélyesnek hitt támadásai megakadnak a pompásan működő MTK. védelmén. Félidő vége felé ismét a MTK. van frontban, de az eredményen változtatni nem tud. Ilyképen eldöntetlen maradván az eredmény, a kupa-döntőt megújítják, amelynél remélhetőleg már nagyobb lesz a közönség érdeklődése. Kiss Gyula (33 FK.) jóakaratulag bíráskodott.

(Pesti Napló, 1910. szeptember 9.)

Első döntő mérkőzés a Magyar Kupáért. Amiről már 8—10 évvel ezelőtt a magyar footballsport egyik legbuzgóbb előharcosa Stobbe Ferenc oly lelkesen irt és beszélt, t. i. a legnagyobb angol vándordíj: az English Cup mintájára alapítandó „Magyar Kupa” ugyan még ma sincs meg, de a szövetség nemrég volt főtitkára Steiner Hugó jobb sorsra érdemes erőfeszítései folytán már tavaly elkészült a díj szabályzata, sőt lefolytak az első évi mérkőzések is, melyeknek befejezése most csütörtökön lett volna, a tavasz végén döntőbe került két csapat a Budapesti T. C és a Magyar T. K. között, — de a match 1:1 goallal eldöntetlen maradt s igy uj döntő lesz egy később megállapítandó napon.

A most lefolyt mérkőzésnek viszonylag kevés nézője akadt a millenáris pályán. Jóval kevesebb, minta mult vasárnap bajnoki matcheknek; pedig ennek a döntőnek a napjárai minden más mérkőzést beszüntet a dij szabályzata. Ezzel és egyéb intézkedéssel vélte a volt főtitkár ünnepélyessé avatni a Kupa döntő mérkőzéseit. Mi már akkor megmondtuk, hogy mesterséges eszközök nem sokat érnek. Okosabb is lett volna mellőzni azokat; az idő, egy pár évi mult meghozza magától is a Magyar Kupa jelentőségét, emeli erkölcsi értékét és mindjobban leköti a közönség érdeklődését is.

A match a millenárison volt. Kiss Gyula vezette, miután Kárpáti Béla szövetségi elnök megtette az ünnepélyes kezdő rúgást. A két csapat méltó ellenfelekként küzdött. Akármelyik megnyerhette volna, ha több a szerencséje. így azonban a math elején elért 1—1 góllal (elsőt B. T. C., másodikat M. T. K. rúgta.) eldöntetlenül fejezték be az első döntőt.

(Sport-Világ, 1910. szeptember 12.)

A Magyar Kupa döntője. Kisasszony napján folyt le a Magyar Kupa első kiírásának döntő mérkőzése a millenáris pályán a BTC és a MTK között. A mérkőzést meglehetős nagyszámú közönség látogatta, mi azonban sokkal impozánsabbnak képzeltük ennek a legklasszikusabb magyar vándordíjnak a döntőjét. És hogy nem volt ilyen, abban nagyrésze van annak a körülménynek, hogy a döntő a kiírás évében nem volt megtartható, de elősegítette az a közöny, sőt mondhatni rosszakarat is, mellyel a napisajtó egyrésze a vándordijat a döntő mérkőzés alkalmából lekicsinyelni igyekezett. A játékot Kárpáti Béla szövetségi elnök kick offal nyitotta meg, miután a játékosokhoz rövid beszédet intézett. A küzdő felek teljesen egyenrangúak voltak, első félidőben MTK, a másodikban BTC támadott többet. Végeredmény 1:1 lett s igy a mérkőzést meg fogják ismételni. A birói tisztet Kiss Gy. (33 FC) töltötte be.

(Nemzeti Sport, 1910. szeptember 10.)

*Dőlt betűvel a négy nappal korábban 33 FC ill. FTC elleni bajnoki mérkőzésen szerepelt (Sport-Világ, 1910. szeptember 5.) játékosok neve található

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..

    TFU_20020100_Fma_001 - 0018
OLDALAK
Ranglisták és statisztikák:
VVK 50 – A kupasiker 14 legszebb pillanata
FOTELSZURKOLÓ
Novák Dezső Utánpótlás Emléktornák
FACEBOOK:
HOST