1903.X.4. FTC – BTC 1:2

Budapesti Torna-Club I. 2:1 győz a Ferenczvárosi Torna-Club I. ellen.

A millenáris versenypályán az őszi forduló legfontosabb, mondhatjuk döntő mérkőzése folyik le a BTC. és az FTC. között. Mindkét csapat nagyon jó formában van, úgy, hogy a mérkőzés egészen nyí­lt jellegű. A tavaszi fordulóban a BTC. győzött ugyan 3:1 arányban, azonban a FTC. ezt a vereséget csak a kapus indispoziciója miatt kapta. Az összeállí­tások a következők:
FTC: Oláh – Berán, Manglitz – Deutsch, Gorszky, Novotny – Braun, Borbás, Pokorny, Kovács, Weisz
BTC: Sipos – Nyilassy, Skrabák – Lucius, Sassek, Helmich – Balázs, Róka, Alpár, Oláh, Hajós

(Nemzeti Sport, 1903. október 4.)

Ma délután 3 1/2 órakor döntésre kerül az idei magyar bajnokság legfontosabb s annak sorsára döntő befolyással biró matche, a Budapesti Torna-Club és a Ferenczvárosi Torna-Club találkozása. Tavaszszal rendkí­vül heves küzdelem után a B. T. C. győzött 3:2 arányban. Mindkét csapat összeállí­tásában azóta nagyon változott. A B. T. C.-nál az újabb összeállí­tás a Postásokkal való mérkőzés alkalmával bevált s ha azzal az ambiczióval és energiával játszanak mint akkor, úgy sok esélyük lehet a győzelem kiví­vásához. A Ferenczvárosi Torna-Club az idén csak egy komoly matchet játszott; múlt vasárnapon a Cricketerekkel; szintén új összeállí­tás szerint, mely azonban nem mondható oly szerencsésnek, mint a tavalyi volt. Mindamellett szép formát mutattak s tekintve azt, hogy a csatársor támadása a régi kipróbált játékosokból áll, a B. T. C.-nak nehéz munkájába fog kerülni a sikert kiví­vni. A match a millenáris pályán kerül döntésre. Előzőleg 1 1/2 órakor a második csapatok játszanak a szövetségi dí­jért.

(Sport-Világ, 1903. október 4.)

1903. október 4., 15:30, Millenáris, FTC – BTC 1:2 (0:1)
vezette: Steiner Bertalan (»33« F. C.)
FTC: Oláh – Berán, Manglitz – Deutsch, Gorszky, Lissauer – Braun, Novotny, Pokorny, Kovács, Weisz
BTC: Sipos – Buda, Skrabák – Lucius, Schaschek, Helmich – Blazsek, Róka, Újváry, Oláh, Hajós
Gól: Pokorny (69. vagy 75.) illetve Oláh (9. vagy 15.), Blazsek (54.)
Kiállí­tva: Lissauer (5 percre) ill. Újvári (5 percre)

BTC.— FTC. 2:1 Az őszi forduló legfontosabb, sok tekintetben döntő jelentőségű mérkőzése folyt le a múlt vasárnap, a millenáris versenypályán. A tavaszi forduló győztese találkozott a bajnokság védőjével. Mindkét fél a győzelem reményében készült a küzdelemre, mert bár a tavaszi fordulóban a BTC. győzött, 3:1 arányban, azért e goalarány nem volt reális mértéke a két csapat erejének. A BTC. akkori győzelmét csak hagyományos szerencséjének köszönhette.

A BTC. a lehető legjobb csapatával jelenik meg a pályán, ellenben a FTC. két legjobb játékosát kénytelen tartalékkal pótolni. Legérzékenyebb vesztesége Borbás hiánya volt, kinek helyét Novotny nem tudta betölteni. Különösen észrevehető ez a baloldal centerezései alkalmával, melyeket Novotny nem tud kellőképen kihasználni; pedig a FTC. csatársorának egyik legveszedelmesebb taktikája, éppen az összekötőknek a túloldal centerezésébe való befutása Bródy helyén Lissauer játszott több ambí­cióval, mint tudással. Bródynál jóval gyengébb játékos, s a BTC. csatársora is jobbadán ezen az oldalon érvényesült.

Maga a játék mindvégig erős tempóban hullámzott, egyik kaputól a másikig. A már szinte megszokott erőszakoskodások persze most sem maradtak el s a játék különösen a második félidőben — épen nem volt fairnek nevezhető.

A BTC. csatársora, ez alkalommal igazán kifogástalanul és lelkesedéssel játszott. Tartózkodott azoktól a durvaságoktól, a melyek miatt (most már talán érdemetlenül) nemcsak nálunk, hanem külföldön is olyan veszedelmes hí­re van. Kár, hogy védelmének egyes tagjai, különösen Skrabák, aki pedig egyike a legtehetségesebb védő játékosoknak, gyakran meg nem engedett eszközökhöz nyúlnak. Nagy hibája az, hogy ha már lábbal nem birja, kézzel fogja meg ellenfelét, aminek aztán nem egyszer nadrág vagy ing az áldozata. Ugyanebbe a hibába esett most Sipos is, kinek eddig tanúsí­tott rokonszenves játékmodorához éppen nem illett az a szabálytalanság, amely a mérkőzés legcsúnyább jelenete volt.

Az FTC. csatársora ma is szépen dolgozott s ha Borbás nem hiányzik, kétségtelenül megszerzi csapatának a győzelmet. A csatársor labdavitele egészen elüt a BTC-étöl. A labdát az összekötő és a szélső viszik kigyóvonalban, lehetőleg rövid passzokkal s közvetlen a goal elé centereznek. Az ellenfél védelme által gyengén fogott, vagy elhibázott labdát rendesen Pokorny, a középső csatár viszi a goal felé, ami — jó futó lévén — legtöbbször eredménynyel jár. Jól tölti be szerepét a halfsor. Gorszky fáradhatatlanul és szí­vósan dolgozik: Deutsch észszerűen játszik, és jól helyezkedik. A hátvédek közül Manglitz javult, ellenben Beránon a hanyatlás jelei mutatkoznak. Oláh elég ügyesen védett a kapuban, bár helyezkedése nem kifogástalan.

A játékot a BTC. kezdi s rögtön heves támadást intéz az FTC. kapuja ellen, de siker nélkül. Majd középre terelődik a játék, s egyideig itt is marad, midőn Berán labdát vet, melyet Oláh elfog s egyedül lerohanva oldalról szépen irányí­tott lövéssel megszerzi csapatának a vezető goalt a 15-ik percben. A meglepett FTC csatársora erre szép kombinációval igyekszik az eredményt kiegyenlí­teni; mind két fél részéről korner is esik de hasztalan. Egy alkalommal Pokorny áttöri az ellenfél védelmét, Sipos kiszalad, de a labdát elhibázza; helyette Pokorny lábába kapaszkodik mindkét kezével, Pokorny azonban kiszabadul s goalt lő. A bí­ró — Steiner (33. FC.) — kinek jelzése csak most hallatszik, goal helyett 11-es tüntető rúgást í­tél, melyet Sipos szépen kivéd.

A bí­ró í­télkezése nagy visszatetszést szült, s tényleg ellenkezik is a szabályzattal. A szabályzat ugyanis azt mondja, hogyha valamelyik fél szabálytalanságot követ el, de ebből a kártszenvedett félnek előnye származik, a rohamot lefütyölni nem szabad, s az elért goal éppen büntetésképen megadandó. Holott ebben az esetben a bí­ró — megengedjük jóhiszeműleg — éppen annak a félnek kedvezett, amelyik a szabálytanságot elkövette mert hiszen egy egész szabályosan megcsinált goal helyett, egy kevésbbé előnyös büntető rúgást itélt meg.

Ez után a játék elveszti fair jellegét, Újváry kézzel nyakonragadja Lissauert, mire ez utóbbi is tettlegességgel felel. A bí­ró mindkettőt 5 percre kiállí­tja. De több eredmény sem esik, s í­gy az első félidő 1:0-al végződik a BTC. javára.

A második félidő elején újból BTC. a támadó fél. Különösen Blazsek veszélyezteti az ellenfél kapuját, mig végre Hajós lerohanása után a másik goalt lövi csapatának. Az FTC. erre hosszasan ostromolja a BTC. kapuját, úgy, hogy végre a 30-ik percben Pokorny révén, eredményt is ér el. A hátralevő időben is többnyire az FTC. támad, de több eredményt egyik fél sem ér el.

A mérkőzést tehát a BTC. 2:1 arányban megnyerte ugyan, de a két fél minden tekintetben egyenrangú félnek bizonyult.

*

Megelőzőleg a második csapatok mérkőztek a szövetségi dijért A BTC. II, melyben oly jó erők játszottak mint Rapos, Nyilassy, nagy fizikai fölényben volt ellenfele fölött s könnyen győzött 5:0 arányban. Nagy része volt a vereségben az FTC. gyönge kapusának.

(Nemzeti Sport, 1903. október 11.)

Az őszi bajnoki fordulónak legfontosabb s az idei bajnokság sorsára úgyszólván döntő befolyással biró mérkőzése folyt le múlt vasárnapon a millenáris versenypályán. A tavaszi fordulóban tudvalevőleg a Ferenczvárosi T. C. csapata vezetett 11 ponttal, mögötte a B. T. C. és a Postások következtek 10—10 ponttal, mí­g a M. U. E. 9 ponttal a negyedik helyet foglalta el. A football bajnokságnak tehát három legkomolyabb aspiránsa a B. T. C, Postások és a F. T. C. az őszi fordulóban mindjárt a kezdetén találkoztak s e találkozások eredményeiből, ha nem is végérvényésen, de körülbelül következtetni lehet a M. L. Sz. idei bajnokságának sorsára. E szerint legtöbb esélye a B. T. C.-nak volna, mely csapatnak — ha továbbra is minden küzdelemből győztesként kerülne ki — feltétlenül biztosí­tottnak látszanék az idei bajnokság. Persze számolnia kell még azon ellenfeleivel, kikkel a tavaszi fordulóban vagy eldöntetlenül küzdött vagy általuk legyőzetett. Ez a M. A C., a M. U. E. és a M.T. K. Előbbi kettővel aligha lesz nehéz küzdelme, mert ez idő szerint sokkal gyengébb csapatokkal rendelkeznek, mint tavaszszal, viszont a B. T. C. jobb összeállí­tással és frissebb kondiczióban fog velük szemben kiállani. Sokkal komolyabban kell a B. T. C. nak a M. T. K.-rel leszámolnia; ha ezen csapat felett sikerül győzelmet aratnia, úgy eldőlt a bajnokság sorsa, ellenkező esetben a F. T. C, a Postások vagy a M. T. K. birand a legtöbb beleszólási joggal.

A múlt vasárnapi mérkőzés tehát még nem döntötte végleg a bajnokság sorsát, csak nagy lépéssel vitte közelebb a döntés kérdéséhez. Fontossága mellett a publikumnak a match iránt nyilvánult nagy érdeklődése szólt s a szomszédos lóversenytéren döntésre került nagy dí­j, továbbá a margitszigeti nemzetközi athletikai viadal daczára nagyszámú nézőközönség töltötte meg a millenáris pálya tribünjeit. A publikum — természetesen — mindkét egylet hiveiből kerülvén ki, nem egyszer adott hangos kifejezést tetszés vagy nem tetszésének, de ebben — s ezt örömmel jegyezzük fel — nem lépte sohasem túl az illendőség határait. A B. T. C. az első félidőben — daczára annak, hogy nap ellen játszott — fölényben volt, s csak a második félidő vége felé, midőn játékosai közül többen megsérültek, erős tempóját csökkentette s inkább védelemre szorult. Támadása eleinte igen jól működött s a Postások elleni matchen produkált szép összjátékkal dolgozott. A mérkőzés végét azonban teljes fejetlenség és össze-visszaság jellemezte. A fedezetsor Schaschek Lucius és Helmich-el kitünően működött, különösen az utóbbi volt elemében s talán sohasem játszott oly ambiczióval és oly biztosan, mint múlt vasárnapon. A backok közül Skrobák ezúttal is bebizonyí­totta, hogy legjobb football-játékosaink egyike. Magas ní­vón álló szép játéka feltétlen elismerést érdemel. Mellette Budának intenzí­v, bár kissé bizonytalan játéka már kevésbbé érvényesült. Siposs kapuvéd különösen a büntetőrúgás és a legveszélyesebb ostromok bravúros kivédésénél érvényesí­tette jeles képességeit.

A F. T. C. csapatában a forwardssor nagyon jó volt, Pokorny remekül vezette mindenkor csapatának ostromát, melyben őt különösen a két szélső csatár: Weisz és Braun nagyban támogatta. A fedezetek közül csak Gorszky ütötte meg a csapat nivóját. Nyugodt és biztos játékával nagy szolgálatot tett csapatának. A backok nem védtek a szokott biztossággal, mí­g Oláh kapuvéd sokszor nagyon ügyesen mentette meg a F. T. C. ot nagyobb vereségtől. A játék maga nagyrészt durvaságoktól ment lefolyású volt, de úgy változatosság, mint fair jelleg szempontjából messze elmaradt a legutolsó B. T. C. — Postás matchtól.

A birói szerepet Steiner (»33« F. C.) végezte a legjobb akarattal s kétséget nem szenvedő pártatlansággal. Hogy a publikum az a része, mely azon csapatnak drukkolt, mely Steinert bí­rónak jelölte, mégis zajongott a bí­ráskodás ellen — az illetőknek az igazságtól mindenképpen irtózó felfogását jellemzi.

A match lefolyása a következő volt:

Az F. T. C.-é a helyválasztás joga. B. T. C. kezdi a játékot. A B. T. C. csatársora csakhamar áttöri a F. T. C. védelmét és szép kombinálás után Hajós élesen a kapura lő, de a zöld-fehérek kapuvédje ügyesen menti a lövést. Kilencz percznyi játék után Oláh megszalad a labdával és lefutva a pályán, oldalról gyönyörű lövéssel a kapuba juttatja. Újra felállás után a F. T. C. csatársora erős támadást intéz, de támadásuk csak kornert eredményez, mely nem járt sikerrel. A B. T. C. három kornere szintén eredménytelen maradt. Körülbelül tí­z perczig a középen folyik a játék. A F. T. C. mindent elkövet a kapott goal kiegyenlí­tésére, de a B. T. C. védelme szí­vósan áll ellent. Pokorny, a F. T. C. csatára végre kiszabadul a labdával, s ügyesen kicselezvén a hátvédeket, nyilsebesen rohan a kapu felé. Sipos a kaput elhagyja s menteni próbál, de kí­sérlete balul üt ki s az egyedül lerohanó Pokornyt lefaultolja, mire a biró lefütyült. A biró jelzését az izgatott, zajongó közönség, sőt maga Pokorny sem hallja, úgy hogy utóbbi a fault után felugorva, a kapu elé vonul a labdával s azt az üres goalba gurí­tja. A biró, ki már előzőleg lefütyülte a játékot, a goalt természetesen nem adja meg.

A biró a kapu előtti faultért a 11-es vonalról szabad rúgást ad, a melyet Weisz balszélső csatár rúg. A lövést Sipos csodálatra méltó hidegvérrel védi ki. A ki a football-szabályokban jártas, el fogja ismerni, hogy a biró teljesen korrektül járt el, mert a lefütyülés a játék megszakí­tására vonatkozott s a lefütyülés után a B. T. C.-nak időközben odaérkezett hátvédei a mentést meg sem kí­sérelték. A félidő végéig újabb eredményt egyik csapat sem tudott elérni. Halftime 1:0 a B. T. C. javára.

A második félidőben nagyon erős tempóban indul meg a játék. A B. T. C. csatársora csakhamar offenzivában van és erősen támadja a Ferenczvárosi kaput. A Ferenczvárosiak védelme jó ideig áll ellent, de vagy kilencz perez után Hajós beadása után Blazsek berúgja ezen félidő első goalját. Újra kezdés után még jó ideig a B. T. C. a támadó fél, de lassanként a F. T. C. áttereli a játékot a B. T. C. térfelére. Többször viszi a labdát a F. T. C. csatársora a B. T. C. kapuja elé, de lövéseik többnyire czélt tévesztenek. Végre Pokorny 16 percz után belövi a Ferenczvárosiak első goalját. A goal ellen a B. T. C. tagjai protestáltak, mert Sipos kapuvédet védelmi működése közben az ötméteres négyszögön belül Kovács, a F. T. C. bal összekötője lefaultolta. A biró azonban a protestnek helyet nem adott. A játék további folyamán majd a F. T. C., majd a B. T. C. a támadó fél, de további eredményt egyik sem tud elérni és í­gy a mérkőzésből 2:1 arányban a B. T. C. került ki győztesként.

*

Az első csapatok matchét megelőzőleg a második csapatok küzdöttek. Győzött a Budapesti Torna-Club II. 5:0 eredménynyel. A B. T. C. a játék elejétől végéig nagy fölényben volt s állandóan támadott. A csatársora, mely ezúttal nagyrészt a fiatalabb generáczióból került ki, derekasan megállta helyét. Különös dicsérettel kell megemlékeznünk Pákay center-forwardsról és a legkisebb Blazsekről; mindkettő technikai tudással és ambiczióval feküdt be a küzdelembe. A védelem nagyrészt régi kipróbált játékosokból állott, melylyel szemben a F. T. C. II. támadásának minden erőlködése meddőnek bizonyult.

Biró Kilvády (M. A. C.) volt. A játékosok pártatlan ítéleteit az egész mérkőzés lefolyása alatt respektálták.

(Sport-Világ, 1903. október 4-11.)

 

MLSZ: A FTC. kérelme, hogy az okt 4-iki BTC. matchen csinált goalja, melyet a bí­ró nem adott meg, érvényesí­tessék, — elutasí­ttatik. — A Steiner Bertalan biró azonban, mivel e mérkőzés vezetésénél nem tudott feladata magaslatán állani, a bí­ráskodástól 1 évre eltiltatik.

(Nemzeti Sport, 1903. október 25.)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

OLDALAK
02.11. 17:00 M4 Sport
02.18. 17:00 M4 Sport
Categories
02.25. 00:00 m4 Sport
03.04. 00:00 M4 Sport
FOTELSZURKOLÓ
Novák Dezső