1905.IV.2. Postás – FTC 0:0

Ferencvárosiak — Postások. A vasárnapi mérkőzés helyére és birájára nézve már megtörtént a megállapodás. A mérkőzés szí­nhelye a margitszigeti pálya lesz, ahol d. u. 2 órakor a második, 4 órakor pedig az első csapatok játszanak. Az első csapatok mérkőzését Fehéri Ákos (B. T. K.) fogja vezetni. Belépődí­jak a rendesek.

(Pesti Napló, 1905. március 31.)

Mai mérkőzések. A Ferencvárosi T. C.-nek a Postásoktól múlt vasárnapon szenvedett súlyos veresége után az érdeklődés középpontját a két csapatnak a bajnokságban való mai találkozása képezi. A nevezetes küzdelmet, mely a bajnokság sorsára kiható fontossággal bir, a margitszigeti sporttelepen játszák s a Postásoknak alkalmuk lehet ismét bebizonyí­tani, hogy múlt vasárnapi szenzációs győzelmük reális volt. A Postások ma kétségkí­vül nagyobb esélylyel indulnak, mint múlt vasárnapon, mert Kohlhanek-kel megerősödött csapattal szemben a F. T. C. aligha lesz képes múlt vasárnapon szerepelt komplett legénységét kiállí­tani. A millenáris-pályán a Magyar Testgyakorlók Köre matchel az Újpesti Torna Egyesülettel. Az U. T. E.-nek múlt szombati szereplése után alig remélhet sikert a bajnoki csapat ellenében. A második csapatok mérkőzésében a F. T. C II. illetve M. T. K. II. győzelmét várjuk.

(Sport-Világ, 1905. április 2.)

Vasárnapi mérkőzések. A Margitszigeti Sporttelepen a Postás—FTC mérkőzés lesz. A két csapat legutóbbi találkozásánál a Postások nagy győzelmet arattak ugyan de ekkor a FTC. az előző napi mérkőzéstől fáradtan és hiányos csapatokkal játszott. Ma rendkí­vül erős és heves küzdelem elé néz a két csapat, melynek eredménye teljesen nyí­lt jellegű.

(Nemzeti Sport, 1905. április 2.)

1905. április 2., 16:00, Margitsziget, Postás — FTC 0:0
vezette: Hajós Alfréd (BTC)
Postás: Giba — Fekete, Bienenstock — Kis, Kolhanek, Virág — Holub, Bodor, Kertai, Buda, Balló
FTC: Fritz — Ullerich, Berán — Deutsch, Gorszki, Lissauer — Braun, Weisz, Pokorny, Pákay, Kovács

FTC.—Postás 0:0. Miként előre látható volt, eldöntetlenül végződött e két csapat mérkőzése a mult vasárnap a margitszigeti pályán. A FTC. csapata ezúttal a szokottnál gyengébb volt: hiányzott belőle Takáts és Bródy — (mindkettő a megelőző vasárnapi „barátságos” mérkőzés áldozata) — s ha viszont Kovács visszatérte részben pótolta is az erő veszteséget, azért a két jó erő hiánya szembeszökő volt, különösen a védelem és támadás állandó érintkezése szempontjából. Általában mindkét fél nagyon óvatosan játszott s ezért a fősuly a védelemre esett és ebben a Postások Bienenstockkal élükön kiválót nyújtottak, mig a csatársoruk rendszertelenül játszott. Aránylag legjobb még a fedezetsor. A FTC.-nál a szélső csatárok jó munkája mellett a válogatott csapatban játszó Pokorny gyenge volt. Gorszky mint középfedezet is kitűnően játszott, úgyszintén Fritz a kapuban. A mérkőzés, melyet igen nagy közönség nézett végig, fair lefolyású volt.

FTC. (fehér-zöld): Fritz — Ullerich, Berán — Deutsch, Gorszki, Lissauer — Braun, Weisz, Pokorny, Pákay, Kovács.
Postás (kék ing): Giba — Fekete, Bienenstock — Kis, Kolhanek, Virág — Holub, Bodor, Kertai, Buda, Balló.

FTC. rögtön támad s a jobb oldal sima passzokkal, gyors tempóban többször veszélyezteti a Postás kaput. A játék változatossá válik, felváltva támad mindkét fél. A Postások védelme gyönyörűen dolgozik, különösen sokat ment Bienenstock, mig csatáraik támadása lassú és erélytelen. A 22-ik percben korner esik Postás javára, de eredményt nem hoznak. Majd Braun fut le, de a gól elé adott labdát Pokorny és Weisz elhibázzák. 35-ik percben eredménytelen korner esik FTC. javára Az utolsó 5 percben Postás támad, Fritz egymásután védi Bodor 2 lövését, de gól nem esik. Félidő 0:0.

A második félidőt FTC. erős iramú támadása nyitja meg s már a 2-ik percben korner esik javára, de sem ez, sem az ebből keletkezett szabadrúgás eredményt nem hoz. Postás is felnyomul, Bodor a 10-ik percben a gól mellé lö. 14-ik percben ismét korner esik FTC. javára, majd 16-ik percben egyszerű szabadrúgás, melyet Kovács gólba rug, de mivel nem érintette senki, érvénytelen. A tempó erősödik, faultok esnek mindkét oldalon. A 20-ik percben Buda lefut, a beadott labdát és lövést Fritz kornerre védi. Változatos játék után Postás kezd állandóbban támadni, de a 33. és 35-ik percben javukra esett korner sem hoz eredményt, de a 40-ik percben a FTC. javára lőtt sem. Az utolsó percekben a FTC. kapuja van veszélyben.

Biró: Hajós Alfréd (BTC) volt.

Szövetségi dij. Postás II—FTC II 1:0. Meglepetésszerű eredmény. FTC II kétségtelenül a jobb csapat, fölényben is volt, de a Postások egy sikeresen beadott gól után jól védtek. Bí­ró: Steiner Rezső (MTK.) volt.

(Nemzeti Sport, 1905. április 9.)

A kik múlt vasárnapon azért mentek ki a margitszigeti sporttelepre, hogy egy szenzácziós eredményű mérkőzés szemtanúi lehessenek, azok alaposan csalódtak. A mérkőzés eredménye nem hozott semmiféle meglepetést, mert a Postás—F. T. C.-match lefolyása s a két csapat egymáshoz való erőviszonya teljesen megfelelt annak a formának, melyet úgy a F. T. C., mind a Postások, nemcsak a múlt vasárnapi mérkőzésen, hanem a tavaszi szezon folyamán mutatott. A kik azonban változatos és izgalmas momentumokban gazdag lefolyást vártak, azokat a két csapat mérkőzése teljesen kielégí­tett. Elejétől végig erős iram, váltakozó ostromok hol az egyik, hol a másik ellenfél fölényes támadása, gyors helyzetcserék jellemezték a F. T. C. — Postás-match lefolyását. A F. T . C. ezúttal ismét a régi kiváló formájára emlékeztető modorban játszott. Csatársorának gyors és ügyes összjátéka s kapu előtt határozott fellépése sokszor zavarba hozta az ellenfélt. Védelme a kitűnő fedezetsorral s az ezúttal jól működött hátvédekkel, de különösen a remekül védő kapussal, a Postás-csapat törekvéseit teljesen meghiusitotta. A Postás-csapat játékáról a tribünön nagyon eltérők voltak a nézetek. Sokan a gyors, kemény, hosszú adogatással dolgozó csatárok működését minimálisra becsülték s a védelem elszánt s kí­méletlen játékát kárhoztatták. Ezeknek, t. i. a szemre tetszetős alacsony, rövid passjáték, a háromszög-kombináczió, a helyben való cselezgetés, szóval »száraz piszmogás» imponál s előttük a Postások hatalmas tempója és »szittya« támadásai értéktelenek. Tény az, hogy a Postások kevéssel több összjátékkal és labdatechnikával oly klasszisú csapatot képviselnének, melyet magyar csapat ez idő szerint meg nem verne. Mert hiába prédikálják »háromszög-kombinálás« apostolai az egyedül üdvözí­tő rövid passok elvét; nem az ily játékmodor, hanem a hosszú adogatású vagy erős iramban vezetett játék a gyümölcsözőbb. A mérkőzések eredményébe oly gyakran beleszóló szerencse csak kevéssé kedvezzen az ily modorban játszó csatársornak s működését busásan honorálja a goalok egész sorozata, a mint azt két hét előtt a F. T. C.—Postás match mutatta. Viszont a védelem sokkal erélyesebben áll ellent az ellenfél bármely támadásának, mert minden egyes játékos munkában van s nincs oly gyakran tétlenségre kárhoztatva, mint akkor, ha a csatársor elől van, a goal előtt mókázik vagy «háromszögben» piszmog. A gyors, energikus játék zavarba ejti a piszmogókat, kik aztán teljesen megfeledkeznek a trigonometriáról s abban a játékmodorban próbálnak játszani, amelyet ellenfelük produkál, de ők maguk nem tudnak. Ez volt különben az oka őszszel annak a meglepetésszerű győzelemnek, melyet a Postások a M T. K. csapata felett arattak s ennek köszönhették azt a nagy győzelmet. melyet két héttel ezelőtt a F. T. C.-vel szemben elértek. Múlt vasárnapon azonban F T. C. már kiismerte ellenfele modorát s játéka odairányult, hogy egyrészt óvatos védelmével, másrészt hirtelen, meglepetésszerű áttöréssel válaszoljon ellenfele támadására. A FTC. taktikája ezúttal bevált s ha eredményt nem is ért el a Postások remekül ellenálló védelme miatt, ez utóbbi csatársorának még sem sikerült a két hét előtti győzelmet megismételni.

Postás — F. T. C. 0:0. Nagy közönség előtt folyt le a Margitszigeten ezen mérkőzés. Előre bocsátjuk, hogy annak az eljárásnak, mint jelen esetben tettek egyesek, hogy a Postásoknak félelmetes hirét költötték barátjai nem vagyunk, arra a Postás csapatnak sincs szüksége, különben is az idény elején egy csapatnak csak kárára válik az ilyen korán tovarebbent kacsa. A mérkőzés az első félidő 20. perczében és a második félidő 15 perczében oly izgalmas volt, amelyhez foghatót 2 magyar csapattól produkálni eddig keveset láttunk.

Első félidő 20 perczében F. T. C. csatársora és Postás védelme remekelt Weisz és Kováts gyors s öntudatos támadásai, erős, jólirányzott lövései mindig nagy veszedelmet jelentenek Kolhanek fáradhatlan, önzetlen, szemre nem annyira tetszetős, de annál hasznosabb játéka megbir minden kritikát. Bienenstock ezúttal kitünően játszott; azt a gyenge formát, melyet betegsége miatt a két utolsó mérkőzésen mutatott, teljesen meghazudtolta múlt vasárnapi védelmével. Ullerich ez alkalommal tőle nem várt jó játékot produkált A haladás nála napról-napra megállapí­tható. Fritz, a F. T. C. kapuban remekelt.

A Postások kezdenek; eleinte középen folyik a játék, de csakhamar a Ferenczvárosiak a Postások goalja elé kerülnek s a védelemnek talpon kell lenni, hogy a F.T.C. erős szorongattatásainak ellen tudjon állani. A Postás csatársor rövid időre akczióba lép, de a F. T. C. csakhamar ismét magához ragadja a támadó szerepet s a Postás kapusnak sok munkát ad a védésre. 20 percz múlva azonban Postás támad és Berán a védelem hevében majdnem öngoalt rúg, melyből azonban csak korner lesz. Buda egy í­zben lefutja az ellenfél védelmét s hajszálnyira kapu mellé lő. Fél óra elteltével a zöld-fehérek vehemens támadást intéznek a Postások ellen, de eredmény nélkül, változatosan folyik tovább a játék s mindkét csapat támadása több kedvező alkalmat elszalaszt. Half time 0:0.

A második félidő első perczeiben a Ferenczvárosiak fölénynyel játszottak s állandóan ostrom alá fogták ellenfelük kapuját Ez azonban rövid ideig tartott s 10 percznyi játék után a match meglehetősen változatos jelleget öltött. A F. T. C. heves támadása vezeti be a játékot s azonnal korner esik a Postások terhére 5 percz után azonban a zöld-fehérek goalja irányában terelődik a játék, majd ismét Ferenczváros kerül offenzivába s Kovács remekül vezetett támadását Klein nagynehezen kornerre menti. A F. T. C.-nak megí­télt szabadrúgás érintés nélkül jut a Postások hálójába. Buda és Kertay játéka révén a F. T. C. goalja is veszedelembe jut, de korner árán elhárí­tják a veszélyt. Mindkét csapat fokozott irammal támad s a félidő végén a szivósabb Postások dominálják a helyzetet. Eredmény azonban egy csapat sem tudott elérni.

A matchet Hajós Alfréd (B. T. C.) vezette.

Szövetségi dí­j. Postás II.—F. T. C. II. Szövetségi biró nem lévén jelen, a két csapat a szövetségi dí­j matche helyett, barátságos mérkőzésben mérte össze erejét egymással, a melyben a Postások 1:0 arányban győztek.

(Sport-Világ, 1905. április 9.)

MLSZ. FTC.—Postás második csapatának szövetségi dijért folyó mérkőzése a birói jelentés alapján, minthogy a 18. §-ban előirt szükség esete fennforgott 1:0 Postás javára igazoltatott.

(Nemzeti Sport, 1905. április 16.)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

OLDALAK
11.28.18:00 M4Sport
12.04. 15:30 m4 Sport
EL-csoportkör 12.09. 21:00 M4 Sport
12.12. 16:30 m4 Sport
12.18. 14:45 m4 Sport
Novák Dezső
FOTELSZURKOLÓ