1906.II.25. Brüll serleg, FTC – Postás 0:1

Vasárnapi mérkőzések. A Ferenczvárosi Torna Club—Postás match jelentősége mellett minden más mérkőzés eltörpül. A mióta a Postások első osztályba kerültek, rendszerint keresztet húztak a F. T. C. számí­tásain s egy két kivétellel vagy eldöntetlenül, vagy pedig győzelemmel hagyták ott a küzdelem szí­nhelyét. Múlt év folyamán két í­zben játszottak egymással s minden alkalommal 1:1 arányban eldöntetlenül végződött a match. Ősszel a F. T. C. nagy fölényben volt, de oly hihetetlen balszerencsével játszott, hogy képtelen volt a teljesen ki mérkőzést illeti, arra nézve, minthogy sem a Postások, sem pedig a F. T. C. jelenlegi formáját nem ismerjük, eredményének mérlegelésébe nem bocsátkozhatunk. A F. T. C. csapata némiképen meggyengült, a Postásé megerősödött s tekintetve azon körülményt, hogy a Postások csakis erős training mellett jutottak az ősz végén mutatott kitűnő kondicziójukba s a F. T. C. mindig a szezon elején játszott a legfrissebben, a mai match kimenetelének eldöntetlen, vagy nagyon csekély goalarányu eredményt jóslunk A mérkőzés a millenárispályán délután három órakor kerül döntésre. Biró: Hajós Alfréd; határbirák: Kisfaludy Árpád és Schaschek Ödön; kapubirák: Sélley István és Izsó László a B. T. C. tagjai lesznek. Előzőleg egy órakor a II-ik csapatok matchelnek egymással.

(Sport-Világ, 1906. február 25.)

Vasárnapi mérkőzések. I. osztályú serleg mérkőzések. A Csömöri-uti pályán lesz a nap legizgalmasabb és legfontosabb mérkőzése. A Postások és a FTC., a két rivális, találkozása, most a szezon elején is erős érdeklődést kelt. A match kimenetele előre alig jósolható meg, annál kevésbbé, mert mindkét csapatban némi változás történt.

(Nemzeti Sport, 1906. február 25.)

1906. február 25., 15:00, Millenáris, FTC – Postás 0:1 (0:0)
vezette: Hajós Alfréd (BTC – Kisfaludy, Schaschek; Sélley, Izsó)
FTC: Fritz — Manglitz, Rumbold — Gorszky, Bródy, Lissauer — Weisz, Kórody, Pákay, Schlosser, Scheibel
Postás: Beimel — Fekete, Csüdör — Barcsay, Koltai, Korda — Balló, Buda, Lieblich, Fitt, Holub
Gól: Balló (59.)

Elsőosztályu csapataink a múlt héten mind megjelentek a gyepen. Az első megjelenés után í­télve, — habár a MLSz. által rendezett serlegmérkőzés, csak egy fordulós — mégis izgató szép küzdelmeket várhatunk. A MAC., MTK., FTC. és a bajnok Postások képessége között ezidőszerint nagyon kevés különbség mutatkozik.

F. T. C. játéka kitűnő, ez évben először rendelkezik két jó hátvéddel, akik a fedezetsorhoz méltók. A csatársorban azonban nincs még meg az okvetlenül szükséges nyugalom, aminek oka főként a tréninghiány. A felfüggesztések és betegség által megtépett bajnok csapat bemutatkozása teljesen kielégí­tett. A hátvédek és a fedezetsor minden kritikát kiáll. A kapus, tekintve kezdő voltát, meglepő jól játszik. A csatársor ez évben kezd először öntudatoson működni. A csapat játéka nyugodt és csak ennek köszönheti FTC. feletti győzelmét, és — ami különösen elismerésre méltó — magatartása korrekt.

Postások—FTC. 1:0. Nagy érdeklődés mellett folyt le a mérkőzés, — melyet sokan már most döntő jelentőségűnek mondanak — a Csömöri-uti pályán. Bár tagadhatatlan, hogy indokolt, volt a két csapat találkozásához fűzött nagy várakozás, mégis a figyelmes szemlélő észrevehette azt, hogy múlt évi formájához képest mindkét csapat hanyatlott. Különösen meglátszott ez a FTC. támadásában, melyben a régi rendszerességnek és biztosságnak alig láttuk némi nyomát, A Postások csatársorában, ha rendszeresség nem is, de az erő már jól megnyilvánult, amiben nagy része van az uj fedezetsornak, mely már szervesebben igyekszik kapcsolatot teremteni a támadás és védelem között, A támadás azonban a mostani összeállí­tásában igazán gólképes alig lesz. Uj erő kell a középcsatár Lieblich helyére és a jobb oldalra, hol Balló játéka nem üti meg a, csapat klasszisát. A FTC. bemutatkozott csatársora nem ér föl a régivel; ellenben Rumbold, az uj hátvéd figyelemre méltó erő. A múlt szezonban oly jól fejődött Kórodin a visszaesés jelei látszanak, ami főleg erős kifogás alá eső stí­lusán látszik meg. A mérkőzés általában fairen folyt le s a közönség is csendesen viselkedett. A két csapat igy állt föl:

Postás: Beimel — Fekete, Csüdör — Barcsay, Koltai, Korda — Balló, Buda, Lieblich, Fitt, Holub.
FTC.: Fritz — Manglitz, Rumbold — Gorszky, Bródy, Lissauer — Weisz, Kórody, Pákay, Schlosser, Scheibel.

A Postások nap és szél ellen nyomban támadnak s kornert érnek el. A játék egyideig a FTC. mezőnyében folyik, mig a FTC. csak lerohanásokkal dolgozik. Egy ilyen alkalomból Fekete kezéhez ér véletlenül a labda, anélkül, hogy azáltal védés történt volna, ezért biró büntető rúgást í­tél meg, amit azonban Pákay a kapu fölé rúg. Ez uj munkára serkenti a FTC.-ot, mely most már többet támad. Félidő 0:0.

FTC. kezdés után majdnem öngólt csinál. A bajnokcsapat újra védelemre kényszerí­ti ellenfelét, de a 12-ik percben veszedelmes támadás folyik a Postások kapuja előtt, melyet a kapuvéd nagyon ügyesen hárí­t el. Balló lerohan, oldalról FTC. kapujának jobb sarkába rúg és Fritz átlépi a lapdát, mely a gólba gurul (14 perc). A Postások most lelkesebben látnak munkához, de a Fitt által rúgott gól of side miatt nem volt megí­télhető. A zöldfehérek is felnyomulnak és a 26-ik percben kornert rúgnak, mig Scheibel szép lövése Beimel kezében akad meg. A játék különben az utolsó 25 percben ellanyhul s uj eredmény nem esik.

Hajós Alfréd (BTC.) bí­ráskodásában a handsek megí­télésénél nem volt következetes.

Szövetségi dij. Postás II .—FTC. II. 2:1. A jól megerősödött Postás II. nagyobb fölényben volt, de a csatársor gólképessége gyenge. Langfelder Ferenc (UTE.) biró a labdának szándékos és nem szándékos, kézzel való érintése között nem igen tesz különbségét, miért is a játékszabályok 8. §-át figyelmébe ajánljuk.

(Nemzeti Sport, 1906. március 4.)

Múlt vasárnap már valamennyi elsőrangú csapat mérkőzött. A legnagyobb érdeklődés természetesen a tavalyi bajnokság két első helyezettjének küzdelme iránt nyilvánult meg, mely azonban nem elégí­tette ki a megjelenteket. A Ferenczvárosi T C. teljesen formán kí­vül van s a csapat játékán nagyon meglátszottak a változás és a traininghiány jelei. A Postások nem játszottak jobban mint azelőtt s a F. T C ellen elsősorban szí­vósságuk segí­tette győzelemhez.

Postás I.—F. T. C. I. 1:0. Az a nagy arányú érdeklődés, mely a F. T. C.— Postás találkozása iránt nyilvánult, nem volt minden tekintetben kiérdemelt. A két csapat, főleg az első félidőben rendkí­vül változatos és izgalmas mérkőzést ví­vott ki ugyan, de a játék ní­vója alacsony fokon állott, lefolyása rendszertelen, tartalma pedig szegényes volt.

A Ferenczvárosi Torna-Clubot régen nem láttuk ilyen rosszul játszani. A csatársor, — mely két fiatal s korukhoz képest is meglehetősen naiv játékossal frissült fel — a csapat leggyöngébb részét képezte. Összjátékról szó sem volt; kapu előtti kapkodás, mezőnyben pedig czéltalan futkosás és rugdalkozás jellemezte játékát. A régi hires csatársornak egyetlen szereplő tagja, Weisz, félénk és ügyefogyott volt s az egész csapatban talán a legrosszabbul játszott. A védelemről már az elismerés hangján í­rhatunk. A fedezetsor Gorszki, Bródi és Lissauerrel igazán lelkes és eredményes munkát végzett, de azzal, hogy a támadásnak sokat dolgoztak s a védelemnek is nem egyszer siettek segí­tségére, teljesen kimerültek s a második félidő javarészében bágyadtan, letörten játszottak. A csapat játékán általában erősen meglátszott a traininghiány s még sok gyakorlatra van szüksége, hogy a tavalyihoz hasonló szerepet játszszék.

A Postás-csapatban szintén a csatársor volt a leggyöngébb, de tagjai még igy is jobban és olykor szebben játszottak össze, mint ellenfelök. A védelemben Koltai játéka érdemel feltétlen dicséretet. Agilitása és pompás helyezkedése elsőrangú klasszist sejtetnek benne. Jól játszott kí­vüle még Korda is. A hátvédek sokat hibáztak, de annál többet mentett Baumel, az uj kapuvéd.

A két csapat a fontos mérkőzés tudatában is fairen és korrektül játszott s rendkí­vül megkönnyí­tette Hajós Alfréd birónak működését.

A Postások szél és nap ellen kezdik a játékot s egy ideig a középen folyik a játék, mí­gnem a F. T. C. kedvező hátszél támogatásával offenzivába lép. A támadást leszereli a Postás-védelem s most már a Postáscsatárok kezdenek működni s csakhamar kornerhez jutnak. A Postások támadásai mind vehemensebbek lesznek, mig F. T. C. csak lerohanásokkal jut le ellenfele kapujához. A 12-ik perczben az egyik Postás hátvéd a 16-os négyszögön belül kézzel leüti a labdát, miáltal a biró hands in goal-t ad meg. A büntetőrugást a F. T. C nem tudta értékesí­teni. A félidő utolsó negyedórájában F. T. C. kerekedik felül és Baumel néhányszor szépen ment. A Postások a 40-ik perczben ismét kornert érnek el. Félidő 0:0.

A második félidő elején még a F. T. C. támad, de az első félidőben diktált iram folytán kimerülve csakhamar visszaesik s a Postás-csapat védelemre kényszerí­ti ellenfelét. A 12-ik perczben veszedelmes támadás folyik a Postások kapuja előtt, melyet a kapuvéd nagyon ügyesen hárí­t el. Balló lerohan, oldalról F.T.C. kapujának jobb sarka felé rug s a kapu előtt származott kavarodásban a Postások megszerzik győzelmet jelentő goaljukat. A Postások most lelkesebben látnak munkához, de a támadás balszárnyának többszöri offside állása minden komolyabbnak í­gérkező akcziót leszerel. A zöld fehérek is felnyomulnak és a 26-ik perczben kornert rúgnak. Támadást-támadás követ s a Postás kapu több í­zben veszélybe jut, sőt Scheibel egy szép lövését a Postás kapus csak nagy bravúrral képes menteni. A játék különben az utolsó 25 perczben erősen ellanyhul; mind a két csapat alaposan elfáradt és ennek tulajdoní­tható, hogy a Postások a 37-ik perczben elért ügyes kornerüket nem tudták kihasználni.

Szövetségi dí­j. Postás II .— F. T. C. II. 2:1. A Postások csapatában Péczely, Kertai, Virág, Szántó és Kolhanek II. is játszott. F. T. C. II. igen gyengén játszott és egyetlen goalját hands in goal utján érte el. — Biró: Langfelder Ferencz (U. T. E.) volt.

(Sport-Világ, 1906. március 4.)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

OLDALAK
11.28.18:00 M4Sport
12.04. 15:30 m4 Sport
EL-csoportkör 12.09. 21:00 M4 Sport
12.12. 16:30 m4 Sport
12.18. 14:45 m4 Sport
Novák Dezső
FOTELSZURKOLÓ