1909.X.24. MTK – FTC 3:3

NS-19091106-25-19091024-1

Az elsőosztályu bajnokságért vasárnap délután két érdekes mérkőzés lesz a millenáris versenypályán. (…) három órakor a Ferencvárosi Torna Klub és a Magyar Testgyakorlók Köre méri össze erejét. (…) — A II. csapatok szövetségi-dí­j mérkőzése vasárnap délelőtt lesz (…) 10 órakor a F. T. K. II.—M. T. K. II. között.

(Budapesti Hí­rlap, 1909. október 21.)

1909. október 24., 15:00, Millenáris, MTK – FTC 3:3 (1:1)
vezette: Schubert M. Ferencz (MUE)
nézőszám: ~ 4 000
MTK: Domonkos — Révész, ? — Biró, Károly, Szűcs — Sebestyén, Kertész II., Vida II., ?, ?
FTC: Fritz — Weinber, Rumbold — Gerstl, Bródy, Gorszky — Rónai, ?, ?, Schlosser, Weisz
Gól: Vida II. (10.), Károly (74.), Biró (86.) illetve Rónai (19., 67.), Schlosser (69.)

Elsöosztályu bajnokság. A Nemzeti Sport Klub 2:1 arányban legyőzte a Budapesti Atlétikai Klub-ot (félidő 1:0). — A Ferencvárosi Torna Klub 3:2 arányban legyőzte a Magyar Testgyakorlók Körét (félidő 1:1).

Ez a két várva-várt bajnoki küzdelem közel nyolcezer főnyi közönséget vonzott ki a millenáris versenypályára, összehasonlitást téve a két mérkőzés között, megállapí­thatjuk, hogy az első érdekesebb. a második izgalmasabb volt. Mig a N. S. K.—B. A. K.- mérkőzésben inkább élvezhettük a játék finomságát és szépségeit, addig a F. T. K.—M. T. K. küzdelmében sok olyan momentumot láttunk, a mely sehogysem alkalmas a labdarugó-játék művészetének még kedvesebbé és népszerűbbé tevésére. Egy-két játékos mind a két részen olyan brutális játékot produkált, hogy a közönség hangos kifakadása és sokszor boszus kedvének kitörése teljesen megokolt volt. (…)

A Ferencvárosi Torna Klub és a Magyar Testgyakorlók Köre küzdelme bővelkedett izgalmas jelenetekben. Sajnos ezeket nem az érdekes mozzanatok, kritikus helyzetek, pillanatnyi fordulatok alkották, hanem az egyesek kí­méletlen durvasága okozta sérülések. Az eléggé el nem í­télhető játékmódban a M. T. K. részéről Kertész II., a F. T. K. részéről Veinbeer járt elől, példát adva a többinek, de szerencsére alig találtak Révészen és Gerstl-en kí­vül több követőre. A mérkőzés a maga teljességében igen érdekes és roppant izgató volt. A két csapat teljesen egyenlő képességűnek bizonyult és csak csatázósora biztos föllépésének köszönheti a F. T. K., hogy győzelemmel került ki a küzdelemből. Az első gólt, a testgyakorlók érték el Vida révén olyanképpen, hogy Bródi hátra akarta adni a labdát Fritznek, de közben Vida elérte és a kapuba juttatta. Rövidesen Veisz által vezetett támadásból Rónai kiegyenlí­tett. A további eredményért ezután olyan durván folyt a játék, hogy még a leghiggadtabb nézőt is elfogta a haragérzése. A második félidőben élénk tempóban folyt a játék. Veisz beadásából Rónai a második, majd később Schlosser pompás lövéssel a harmadik gólt szerzi a F. T.  K.-nak. Innen kezdve a testgyakorlók szorgalmasan támadtak és sikerült Károly szép hosszú lövésével eljutni a második góljukhoz. A mérkőzést a sötétség miatt néhány perccel korábban fejezte be Schubert M. Ferenc biró.

A mezőny legjobb játékosa Károly Jenő a M. T. K. középfedezet volt. Klasszikus játékával igazán megérdemeli az elismerést. Kí­vüle Biró és Kürschner, a F. T. K.-ban Rumbold és Gorszky voltak a mérkőzés fontosságának tudatában és annak megfelelően teljesí­tették föladatukat. Meglepő volt Schlosser, Sebestyén és Veisz gyönge játéka.

*

A Ferencvárosi Torna Klub és a Magyar Testgyakorlók Köre múlt vasárnapi bajnoki mérkőzése hét és negyed perccel a rendes idő lejárta előtt 3:2 arányban a beállott sötétség miatt abbanmaradt. Ezt a hiányzó időt ma játszották le a F. T. K.—Teplitz mérkőzés szünetében. A közönség izgalmas érdeklődéssel kisérte a játékot, dacára annak, hogy eredményt senki sem várt. A M. T. K. teljesen fölforgatott csapattal állt ki, mert csak igy vélt eredményhez jutni — nem lévén veszí­teni valója. Számí­tása bevált és sikerült a Károly által vitt támadásból Bí­rónak, mint balösszekötőnek gyönyörű góllal kiegyenlí­teni és a mérkőzést 3:3 arányban eldöntetlenné tenni. A M. T. K. gólja volt a mai mérkőzés legnagyobb szenzációja.

(Budapesti Hí­rlap, 1909. október 26. – november 2.)

NS-19091106-24-19091024FTC.—MTK. 3:2. (Millenáris.) Az 1909/10. évi bajnokság őszi fordulójának kétségtelenül legfontosabb mérkőzése immár végbement, újabb tanúságot téve a FTC. nagy rutinjáról. Mert a zöld-fehérek határozottan ebbeli képességeik nagyobb volta miatt nyerték meg a fenti mérkőzést. Az a bázis, amely az „öregek” szerepeltetése által a FTC. csapatának munkáját oly céltudatossá és biztossá teszi, ez a tulajdon most is javára döntötte el a mérkőzés sorsát. A játék, amelyet hatalmas közönség nézett végig, nem minden részében volt olyan, mint amilyennek a két csapat képességei mellett kellett volna lenni. A nagy küzdelem hevében elvesztették egyesek az u. n. „angol flegmát.” Azok, az „egyesek”, akik ezt oly sokszor szokták elveszteni. Elmondhatjuk, hogy „adtak és kaptak sebeket.” Egyik kisebbet, a másik nagyobbat. Ez a durváskodás pedig igy megy hétről-hétre, lüktetésszerüleg erősödik, amint nagyobb fontosságú mérkőzések vannak napirenden és gyengül ahhoz mérten, amint a favorit csapatok könynyen győznek. A mérkőzés fontossága miatt Weisz Ferenc, Bródy és Gerstl (FTC .), továbbá Révész és Kertész II. (MTK.) oly brutalitással dolgoztak, hogy valósággal mészárláshoz hasonlí­tott a mérkőzés egyik-másik mozzanata. Némelyik bizonyára büszkén verdesi mellét, hogy ezt vagy azt az ellenfelét jól megnyomorí­totta.

Eltekintve ezektől a bántó jelenségektől, a mérkőzés bővelkedett szép jelenetekben, noha megemlí­tendő, hogy mindkét csapat kissé formáján alul dolgozott. A küzdelmek legnagyobb része a mezőnyben folyt le. A kapuk előtt kevés érdekes és izgató momentum adódott elő. A mezőnyjáték annál élvezetesebb volt. A csapatok halfsorai produkáltak absolut jót, különösen az MTK. triásza; Bí­ró, Károly, Szűcs. Viszont az is kétségtelen, hogy a FTC. győzelmét határozottan két kitűnő halfjának, Bródy és Gorszkynak köszönheti, akik a védelemben nagyrészt maguk tartották a MTK. támadását, a támadásban pedig Weisz—Schlossert jutatták olyan helyzetbe, amelyek a FTC. viszonylagosan nagyobb gólképességét eredményezték. A csatársor jobb oldala statisztált és a gólokat csinálta!? A közvetlen védelem nem volt jó, s ha a FTC. emlitett két halfja nem játszik annyira elemében, akkor az MTK. támadásai több eredményt hoztak volna, amely az ő győzelmüket jelentette volna. A Testgyakorlók csapata egy régebbeni hibájában leledzik ismét és újra. Nem gólképes. A mezőnyben mesésen adogatják egymásnak a labdát, a kapu élőt azonban — miután teljesen be akarják dolgozni a gólt, olyaténképen, hogy a kapust is kidriblizve. még aztán ki is nevessék — ezek miatt kapu előtti játékuk többé-kevésbbé meddő. Oka ennek természetesen az is, hogy nincs a csatársorban egy súlyosabb ember sem, akinek természetesen kellő labdatartó képessége lenne, aki a támadásokat aztán irányí­taná. Átka a csatársornak a sok fault, amely miatt más irányú tudásuk kimerül. A halfsor mint fentebb emlí­tettük, mesés volt. Nem úgy, itt sem a védelem, amely vadsága miatt hibázott annyit. Domy feltűnő gyenge volt.

NS-19091106-25-19091024-2A mérkőzés változatosan indul meg a FTC. támadásával. Majd az MTK. van frontban s Vida II. balszélső Fritz és Bródy ügyetlenkedése folytán Fritz kezéből gólt csinál. (10. p.) A FTC. munkájának is meglett a jutalma, mert Weisz első lefutása és centere után Rónay gólt fejel. (19. p.) Durvaságoktól teli a játék első félidőbeli további folyama, amelyből kiemelkedik bárom feltűnő durvaság, amelyet első sorban Weinber elkövetett Vidán gáncs által, a második, mikor Bródy „vágja össze” Kertész II-t és ezeknek visszhangja és koronája, midőn Révész „felrúgja” Weisz-t. Félidő 1:1. A 22 percnyi kemény játék után Weisz mesteri lövése Domytól érintve a kapuban talál utat. Két perc múlva Schlosser ügyesen kiszökik és a 3-ik gólt éri el. A játék 29-ik percében sikerült Károlynak egy messziről küldötte mesés lövéssel az MTK. pozí­cióján 3:2-re javí­tani.

Biró: Schubert M. Ferenc (MUE.).

*

A MTK.—FTC. 3:2-es eredménye a hozzájátszott 7 perc folyama alatt — dictu horribile — 3:3-ra változott. MTK. hihetetlen ügyesen használta ki a 7 percet. 10 embere közül 7-en csatárt játszottak s sikerült is a 3-ik percben Bí­rónak 3:3-ra kiegyenlí­teni. Biró: Schubert M. Ferenc (MUE.)

Szövetségi dí­jmérkőzések. FTC. II.—MTK. II. 1:1. Millenáris pálya. Félidő 1:0. Biró Vámos Soma (TTC.). FTC. II. ezzel az eredménynyel a szövetségi dij komoly aspiránsa lett.

(Nemzeti Sport, 1909. október 30. – november 6.)

Nagy közönség előtt, szép őszi időben folytak le a vasárnapi mérkőzések. Amily örvendetes a közönségnek ez a nagy érdeklődése, ép oly szomorú, hogy a közönség nem tudja a higgadtságát megőrizni és kiáltozásával felizgatja a mérkőző játékosokat. Ez természetesen káros következményekkel jár és már ismételt eredménye: a mérkőzés eldurvulása. Különösen az idei őszi mérkőzések során következik ez be, s hétről-hétre kénytelenek vagyunk beszámolónkban ezt megemlí­teni.

így ma is. A FTC—MTK mérkőzés ismét klasszikus példája volt az ily eldúrvult mérkőzésnek. Az erőszakos játékban mindkét csapat résztvett, a kezdeményezés érdeme a FTC-ot illeti. Igazán szomorú látni, hogy az a csapat, mely a „legjobb“ jelzőre tart igényt, ily eszközöket vesz igénybe, hogy győzelmét megszerezze.

FTC—MTK 3:2. (1:1.) Az elmúlt vasárnap legfontosabb I. oszt. bajnoki mérkőzése. Mindkét csapat a legnagyobb erőfeszí­téssel és elszántsággal ment a küzdelembe. A győzelmet minden eszközzel meg akarták szerezni. A formában visszament FTC a tudást erőszakossággal akarta pótolni, amit azután a MTK is átvett. Mindkét csapatban a védelem produkált szép játékot Révész és Rumbold révén. A két csapat legjobb embere Károly volt, úgy is mint half, majd a match vége felé mint csatár. A MTK fedezetsora általában igen jó volt. FTC-nál fedezetsorban tartalék játszott, ami meglátszott. Bródy erőszakos volt.

A mérkőzés elején FTC van fölényben, de a vezető gólt Vida lövi, még e félidőben kiegyenlí­t a FTC Rónai révén. Második félidőben MTK sokat támad, de nem ér el eredményt. Weisz megszökik, és czenterét Rónai a kapuba továbbí­tja. Majd egyéni támadást vezet Schlosser és gólt is lő. Most Károly előrejön csatárnak és sikerül is egy gólt a FTC kapujába helyezni. MTK most fölényben van, de nem használhatja ezt ki, mert a biró a sötétség miatt hét perczczel a befejezés előtt lefújja a mérkőzést.

Biró: Schubert M Ferencz (MUE).

*

FTC II.—MTK II. 1:1. Biró Vámos Soma (TTC).

MTK—FTC 1:0. A múlt heti mérkőzés elmaradt hét perczét hétfőn játszották le, melynek folyamán MTK-nak sikerült kiegyenlí­teni Biró révén. A FTC kissé csüggedten játszott, volt néhány szép támadásuk, melyeket Domonkos brilliánsul védett.

(Sport-Világ, 1909. október 30. – november 6.)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

OLDALAK
FOTELSZURKOLÓ
Novák Dezső