1913.V.22. MTK – FTC 1:2 (edzőmérkőzés)

BH-19130522

(…) A FTK ezúttal teljes csapatát fogja szerepeltetni, amely jelenleg igazán jó formában van. A kék-fehérek megváltoztatott összeállitásban veszik fel a küzdelmet. A csatársorból hátravont Kertész II. játszik centerfedezetet, mig csatársorában (Sebestyén, Konrád, Lane, Rácz, Szántó) Konrád és Rácz személyében uj, de már kipróbált erők szerepelnek. (…)

(***Pesti Napló, 1913. május 22.)

1913. május 22., **18:00, Hungária krt, MTK – FTC 1:2 (1:2)
vezette: Langfelder Ferenc
nézőszám: **15 000
MTK: ? — *Révész, ? — ?, ***Kertész II., ? — ***Sebestyén, ***Konrád, Lane, ***Rácz, ***Szántó
FTC: Fritz — Rumbold, Payer — Weinber, Bródy, Blum — Weisz F., Tóth-Potya, Pataky, Schlosser, Borbás dr.
Gól: Lane (**2x.) illetve Tóth-Potya (**15.), Weisz F. (**20.)
Kiállí­tva: Lane (**2x.) illetve Bródy (**2x.)

Nagy botrány a Hungária-uti pályán.

Kupamérkőzés helyett verekedés.

Labdarugósportunk utolsó éveinek történetében szinte példátlanul álló botrányban volt része annak a hatalmas publikumnak, mely csütörtökön délután a Magyar kupa elődöntő mérkőzéseire gyűlt egybe a MTK Hungária-uti pályáján.

Kupamérkőzést ugyan egyet sem látott, hanem volt e helyett része olyan látványosságban, ami bosszú időre elvehette a kedvét a footballmérkőzések látogatásától.

TV-19130608-05-19130522Történt ugyanis a következő: A FTC—MTK barátságos mérkőzésén, melyet a közönség kárpótlására az elmaradt kupa-elődöntő mérkőzés helyett rendezett a két egyesület, Lane, a MTK centercsatára és Bródi, a FTC. centerfedezete, egy szabadrúgás alkalmából egymással csúfosan összeverekedtek. A mérkőzést vezető biró, Langfelder, egy szabálytalanságot lefújván, szabadrúgást í­télt az FTC javára. Bródy, aki történetesen épen a labda mellett állott, akarva-e, nem akarva-e — azt már nem tudjuk — de tényleg még a bí­rónak a szabadrúgást engedélyező füttye előtt, megrugta a labdát, úgy hogy az a közeli tócsába gurult. Lane — abban a hiszemben, hogy a biró már fütyült s a tócsában lévő labda már játékban van —, a labdára startolt s azt épen abban a pillanatban akarta birtokába szerezni, amikor Bródi lehajolt, hogy a labdát a tócsából kivegye és a szabadrúgás helyére tegye. így a két játékos öszszeütközött s Bródi — valószí­nűleg szándékos inzultusnak gondolván Lane belerohanását — két kézzel mellbevágta Lanet, aki szintén nem maradt adós a válaszszal s Bródinak alaposan az arcába boxolt.

Mindez egy pillanat műve volt!

SV-19130526-03-19130522-19130529Mikorra a szabadrúgásra helyezkedő biró megfordult, akkorra már csak a tócsában hempergő s egymást kézzel-lábbal ütlegelő játékosokat látta, akiket részint a közelben álló játékosok, részint a korzóról betódult közönség iparkodott kettéválasztani.

A bí­ró természetesen kiállí­totta mind a két játékost, de a botrány annyira felkavarta a közönség hangulatát, hogy az a pályára tódult s a rendezőség minden igyekezete dacára sem vonult le onnan, í­gy azután a biró kénytelen-kelletlen beszüntette a barátságosnak titulált mérkőzést.

Ha az eseményeket vizsgáljuk, meg kell állapí­tanunk, hogy minden a közönség iránt tartozó tiszteletet sértő volt a két játékos eljárása, aki nem átallott közel húszezer ember jelenlétében közönséges módon verekedni s ezzel olyan botrányt rendezni, aminek következtében az a közönség, amely tulajdonképen azért jött ki, hogy a magyar kupa elődöntő mérkőzéseit lássa, nem kapta meg a pénzéért neki kijáró élvezetet.

Hogy a magánéletben miként intézi el ez a két magát mindenesetre úri embernek tartó játékos az ügyét, ahhoz semmi közünk, de igenis, amikor mint játékosok a MLSz fóruma előtt fognak felelni ezért a botrányos viselkedésért, akkor megköveteljük, hogy az MLSz szigorának legteljesebb érvényesitésével a lehető legkí­méletlenebbül járjon el velők szemben, hogy a jövőben elmenjen a kedve minden magyar játékosnak attól, hogy hasonló botrány szemtanújává tegyék azt a publikumot, amely annyi áldozatot hozott a magyar labdarugó sportért. Annak a hatalmas publikumnak, amely csütörtökön délután kupamérkőzést ment ki nézni a hungária-uti pályára, legyen meg legalább ez az egy elégtétele, ha már a pénzét sem kapta vissza és kupamérkőzést sem látott.

SH-19130616-04-19130522FTC.—MTK. 2:1. (Félbeszakí­tva.) A két csapat a pálya használhatatlansága cí­mén elhalasztott kupaelődöntő mérkőzés helyett 2-szer 30 perces mérkőzés lejátszásában egyezett meg. A bevezetésben emlí­tett botrány azonban ennek befejezését is lehetetlenné tette. A vezető goalt a FTC. éri el Tóthnak szép lövéséből, melyet Weisz pompás lefutásából csakhamar a második goal is követ. Lassan a MTK. is félnyomul és Lane kiszökéséből, az egyetlen MTK. goalt lövi, mely után pár percre kitör a botrány. Biró Langfelder.

FTC. I. b)—Győri Egyetértés 3:0 (0:0). Helycsere után az FTC. fölénye kidomborodik és Korody és Szeitler révén három goalt rúg.

(Pesti Hí­rlap, 1913. május 23.)

Barátságos mérkőzés: Ferencvárosi Torna Klub I. b)—Győri Egyetértés 3:0 (2:0). Biró: Schubert M. Ferenc.

(Budapesti Hí­rlap, 1913. május 23.)

Bródi professzionizmussal vádolja Lanet. A csütörtöki FTK—MTK mérkőzésen történt botrányból kifolyólag Bródi egyik napilapban tett nyilatkozatában nyí­ltan professzionizmussal vádolja a MTK angol center-csatárát, Lane-t. Ez a vád magyarul azt jelenti, hogy Lane a MTK-tól fizetést húz, azért mert játszik. Ez a vád roppant súlyos, úgy Lane-re, mint a MTK-ra nézve, s ezt valószí­nűleg Bródi adatokkal is bizonyí­tani fogja tudni, mert ellenkező esetben a könnyelműen kiejtett vád teljes és súlyos következményeivel együtt fog a vádlóra vissza háramlani.

(Pesti Napló, 1913. május 24.)

MLSz. Kivonat a játékfegyelmet ellenőrző bizottság f. hó 2-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből: A játékfegyelmet ellenőrző bizottság Bródy Sándor (FTC.) és Lane József (MTK.) játékosok fegyelmi ügyében a következő í­téletet hozta: Bródy Sándor játékjogát 1914. évi március hó 1-éig, Lane játékjogát 1913. évi december hó 31-éig felfüggeszti. (…)

(…) A bizottság felhí­vja Bródy Sándort, hogy az előző vizsgálat alkalmával előterjesztett azon vádját, hogy Lane professzionista, — 15 nap alatt igazolja.

(Sportvilág, 1913. június 9.)

Lane hazautazott. A napi sajtót a múlt héten bejárta a hir, hogy Lane hazautazott Angliába és ott a Sunderland csapatában mint professzionátus játékos fogja hasznosí­tani tudását. Ez a hir annyiban felel meg a valóságnak, hogy Lane a fegyelmi í­téletének kihirdetését követő napon tényleg hazautazott szülővárosába, Walfordba. Nem áll azonban, hogy elszerződött volna a neves ligagyőztes csapathoz. Lane kapott ugyan Sunderland egyik ittjárt igazgatójától meghí­vást a rezerv csapatban való szereplésre, de nem élt az ajánlattal és az elutasí­tó választ még az ismeretes botrány előtt közölte Sunderlanddel. Lane Angliába való kiutazása jóval előbb befejezett tény volt, mert a mikor állását az Oliver í­rógép társaságnál még áprilisban ott hagyta és azóta nem tudott megfelelő alkalmazást kapni, elhatározta, hogy a tavaszi szezon befejezése után búcsút mond Budapestnek. A közbejött kitiltás azonban csak siettette elhatározásának keresztülvitelét.

(Sporthí­rlap, 1913. június 9.)

Lane professzionista? Lapzártakor kapjuk a hirt, amelynek valódiságáért nem szavatolunk, hogy Lane a MTK-nak kiváló angol játékosa professzionista lett és mint ilyen a Sunderlandnál nyert alkalmazást. A hir azért érdekes épen most, mert tudvalevőleg a kupa-botrány után Bródi professzionizmussal vádolta Lane-t. Ezért azután a szövetség vizsgálatot is indí­tott és Bródi épen pénteken jelentette be ez ügyre vonatkozó tanúit. Hát most azután illuzoriussá válik az egész vizsgálat, mert ha a hir igaz, hát Lane aligha kerül többet a magyar szövetség keze közé. Bródiról azonban meg lehet állapí­tani, hogy jól — jövendől.

(Sportvilág, 1913. június 23.)

Lane a Sunderlandban. A Cricket and Football Field cimü angol sportlapban olvassuk: I. C. Lane, az MTK volt középcsatára, a ki előbb a Watford csapatában játszott, a Sunderland csapatában fogja képességeit hasznosí­tani. A hí­rből nem tűnik ki világosan, hogy Lane mint professzionista vagy pedig mint amatőr fogja uj klubját szolgálni és hogy az első vagy pedig a második csapatban fog-e játszani. A footballhir úgy kommentálja Lane szerződését, hogy előbb felsorolja kik lesznek a Sunderland csapatának amatőrjatékosai és azután hozzáteszi, hogy a klub igazgatósága ezenkí­vül még négy játékos részvételét biztosí­totta. Ezek között szerepel Lane neve is, de közelebbi magyarázat nélkül.

(Sporthí­rlap, 1913. július 7.)

Lane a Sunderlandban. Immár kétségtelen, hogy az MTK csapatában szerepelt brilliáns játékos búcsút mondott az amatőrsportnak és a Sunderland csapatában vállalt szerződést. Lane távozását elsősorban az MTK csapata fogja megérezni, de fájlalhatják távozását a többi magyar játékosok is, a kik mindig szí­vesen tanultak Lanetől, a ki ördöngös labdatechnikájával és mesés lövéseivel sokszor ragadta magával a játékában gyönyörködő közönséget Az még egyelőre nincs eldöntve, hogy a Sunderland első vagy pedig tartalékcsapatában fog játszani. (…)

(Sporthí­rlap, 1913. július 21.)

MLSz. Kivonat az igazgató-tanács 1913. augusztus 18-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből:

A M. L. Sz. tanácsának határozatai. A M. L. Sz. tanácsa hétfőn este ülést tartott, a melyben a következő határozatokat hozta: A tanács az FTC felebbezésére Bródy Sándor háralevő büntetését titkos szavazással 11 szavazattal 10 ellenében elengedi. A tanács a MTK felebbezésére Lane József hátralevő büntetését titkos szavazással 18 szavazattal 1 ellen elengedi

(Sportvilág, 1913. augusztus 25.)

*Pesti Napló, 1913. május 23.
**Budapesti Hí­rlap, 1913. május 23.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

OLDALAK
09.22.20:00 M4 Sport
09.26. 17:00 m4 Sport
EL-csoportkör 09.30. 21:00 M4 Sport
10.03. 17:00 m4 Sport
10.16. 17:00 m4 Sport
EL-csoportkör 10.19. 16:30 M4 Sport
Novák Dezső
FOTELSZURKOLÓ