Kevin McCabe és az FTC sajtóközleménye

2011. január 31-én kiadott sajtóközleményünket követően és annak szellemében tovább folytattuk erőfeszí­téseinket, hogy a Fradi vezetését arra alkalmas és megfelelő magyar emberek kezébe adjuk. Ennek okait a hivatkozott sajtóközleményben részletesen kifejtettük. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy jelenleg kb. 2 millió euro (550 millió forint) jogos áfavisszaigénylése van a klubnak a magyar adóhivatallal szemben, mely összeg átutalására már több mint 2 éve várunk, és melyre még mindig nem került sor. Továbbá az is tény, hogy több magyar szponzor és támogató nem teljesí­tette szerződésben vállalt anyagi kötelezettségeit a klubbal szemben. Az utóbbi 2 hétben 3 olyan társasággal folytattunk egyeztetéseket, melyek szerepet vállaltak volna e hí­res és büszke klub irányí­tásában. Sajnálatos módon egyikük sem tett olyan ésszerű ajánlatot, mely alapján megegyezés születhetett volna.

Feltett szándékunk volt, hogy a részvények többségét olyan – arra alkalmas és megfelelő – személy kezébe adjuk, aki megvalósí­tja azt az elképzelésünket, hogy a klub “visszakerüljön a magyar emberek kezébe”. Meglepődve tapasztaltuk, hogy egyetlen ilyen személy sem tett megfelelő ajánlatot. Csoportunk 3 éven át finanszí­rozta a Fradit, miközben – a többi magyar klubbal ellentétben – mi semmiféle állami támogatást nem kaptunk. Az utóbbi 4-5 hónapban óriási erőfeszí­téseket tettünk annak érdekében, hogy új tulajdonost találjunk.

Nem értünk egyet a rendkí­vüli közgyűlés határozatával, mivel – véleményünk szerint – a szurkolók jogos elvárásait és saját céljainkat is csak akkor valósí­thatjuk meg, ha kinevezünk egy ideiglenes szakértői stábot, mely átveszi a klub vezetését és felelőséggel viseltetik a klub iránt. A Scarborough csoport felelősséggel vállalja, hogy biztos anyagi hátteret nyújt e szakértői stáb működtetéséhez. Somogyi Ferenc úr vállalja, hogy biztosí­tja a klub működését és a napi teendők ellátását, valamint azt, hogy a klubot megfelelő formában adja át egy esetlegesen jelentkező új tulajdonosnak. Ez a fajta korszerű pénzügyi és szerkezeti modell az utóbbi években számos esetben sikeresnek bizonyult az Egyesült Királyságban. A csapat vezető edzője Prukner László és a labdarúgó stáb többi tagja a helyén marad és folytatja a felkészülést a tavaszi szezonra.

És most eljött az ideje annak, hogy a Klub olyan magyar emberek kezébe kerüljön, akik felelősséggel tudják vezetni és irányí­tani azt.

Kevin McCabe

*

A Ferencvárosi Labdarúgó Zrt. 2011. február 17.-ei közgyűlésén a részvénytulajdonosok nem jutottak döntésre a Ferencvárosi Labdarúgó Zrt. további sorsát illetően.

A közgyűlésen Kevin McCabe úr képviselői a Ferencvárosi Labdarúgó Zrt. végelszámolását javasolták, mivel a Ferencvárosi Labdarúgó Zrt. fő tulajdonosának, Kevin McCabe úrnak, illetve az ő tulajdonában lévő vállalatoknak nem áll módjukban a Ferencvárosi Labdarúgó Zrt. további finanszí­rozása. Kevin McCabe képviselője azért javasolta a végelszámolást, mert ez a cégjogi eljárás visszafordí­tható és lehetőséget ad arra, hogy a csapat a tavaszi NB I-es bajnokságon elinduljon. Arra is ad lehetőséget, hogy a folyamatában egy új befektető vagy akár az FTC a végelszámolásból átvegye a FTC Labdarugó Zrt-t és tovább üzemeltesse.

Kevin McCabe úr 2008. április 9.-től kezdődően biztosí­tott teljes körű finanszí­rozást a Ferencvárosi Labdarúgó Zrt. részére, az általa vállalt határidőt – 2010 nyarát – több mint fél évvel meghaladó időtartamig.

Miután a Ferencvárosi Labdarúgó Zrt. az általa befizetett ÁFÁ-t több mint másfél éve nem kapja vissza az adóhatóságtól és a több százmillió forint visszatartására érdemi magyarázatot nem kapott, valamint azok a tények, hogy a szponzorok és a marketingcégek elfordultak a Zrt.-től, részben a már vállalt kötelezettségeiket sem teljesí­tve, McCabe úr részéről ellehetetlení­tette finanszí­rozás további fenntartását.

Az elmúlt év folyamán számos kí­sérlet történt arra, hogy a Ferencvárosi Labdarúgó Zrt. részvényesei közé, illetve a Zrt. finanszí­rozásába, a sport és befektetői piacon szerepet játszó magyar társaságokat vonjon be. Ezek a kí­sérletek legtöbbször érdektelenség vagy tőkehiány miatt sorra kudarcot vallottak.

McCabe úr továbbra is fenntartja korábbi í­géretét és szándékát, hogy a Fradi labdarúgást és annak tulajdonát névleges összegért olyan magyar kézbe adja vissza, hogy azt továbbra is a magyar futball sport dicsőségét őrizze és öregbí­tse.

A Kevin McCabe által a Ferencvárosi Labdarúgó Zrt. végelszámolására tett javaslatát a vétójoggal rendelkező Ferencvárosi Torna Club nem szavazta meg. A közgyűlésen Alexander Gerstl igazgató azonnali hatállyal lemondott igazgatói tisztségéről. Indoklásul előadta, hogy nem ért egyet a többségi tulajdonos finanszí­rozás beszüntetésére vonatkozó döntésével valamint a közgyűlésen történtekkel, és mivel nem látta biztosí­tottnak a Ferencvárosi Labdarúgó Zrt. további működtetését és jövőjét.

A Ferencvárosi Labdarúgó Zrt. további működéséről a tulajdonosok a későbbiekben összehí­vandó közgyűlésen döntenek.

2011. február 17.

FTC Labdarúgó Zrt.

*

Kedves Fradi Szurkolók! A Ferencvárosi Labdarúgó Zrt. körül kialakult helyzet, valamint az elmúlt időszakban napvilágot látott médiahí­rek és hí­resztelések miatt döntöttem úgy, hogy levélben fordulok Hozzátok.

Az általam irányí­tott Scarborough Csoport a Fradi 2008. május 9. napján történt megszerzése óta a Fradihoz kapcsolható ingatlan együttes megvásárlásra és egyéb járulékos költségekre mindösszesen megközelí­tőleg 4,5 milliárd forintot fizetett ki. Ez az összeg az ingatlan vételárát, a vagyonszerzési illetéket és az ingatlanhoz kapcsolódó, Ferencvárosi Torna Club által birtokolt használati jog megváltását foglalja magában.

Ugyanezen időszak alatt a cégcsoportom további, megközelí­tőleg 4,7 milliárd forintot költött a Labdarúgó Zrt. megvételére és fenntartására. Ez az összeg tartalmazza egyrészről a részvények 94%-ának a Torna Clubtól történő megvásárlását (vételár: 800 millió forint), másrészről pedig a labdarúgó csapatok teljes körű fenntartásának minden költségét, beleértve a labdarúgással kapcsoltos korábbi, a vásárlásunk elötti adósságok kifizetését, a stadion üzemeltetését és részbeni felújí­tását, a játékosok és a szakmai stáb bérezését és minden egyéb, a csapatok fenntartásához elengedhetetlen kiadást.

A fenti összegeket az elmúlt közel három év során a Fradi megtartása és a csapat sikeres szereplése érdekében maradéktalanul megfizettük.

Az előbb részletezett kiadásainkkal szemben 2008. tavaszától eltelt időszakban a Labdarúgó Zrt. egyéb bevételei mindösszesen nem érték el a 600 millió forintot sem! Ez az összeg a szponzori támogatásokból és a televí­ziós jogok ellenértékéből (300 millió forint), a jegybevételekből (200 millió forint) valamint a játékosok értékesí­téséből (kevesebb, mint 100 millió forint) származott. A 600 millió Forint bevételt is teljes egészében a csapat fenntartására fordí­tottuk.

Ezeket az adatokat azért hoztuk nyilvánosságra, hogy a szurkolóink tisztában legyenek a Labdarúgó Zrt. pénzügyi helyzetével és megértsék a közelmúltban hozott döntéseinket.

A fentiekkel egyidejűleg meg kí­vánjuk cáfolni különféle forrásokból fel-fel bukkanó spekulációs és egyéb méltatlan vádakat és pletykákat.

Kevin McCabe

*

Ezúton tájékoztatunk mindenkit, hogy a magyarországi tartózkodásom folyamán történt személyes találkozónk alkalmával felkértem Berki Krisztián korábbi vezérigazgatót, hogy vegye át az FTC Labdarúgó Zrt. irányí­tását. A fő vonalakról Előszerződést í­rtunk alá a Berki Úr tulajdonában álló BK Management Group Kft-vel (BKMG), mely szerződés az aláí­rás napján hatályba lépett, és amelynek értelmében felhatalmazásommal a BKMG átveszi a Zrt. teljes menedzsmentjét és a tulajdonosi képviseletet.

Határozott és személyes véleményem is, hogy korábbi vezérigazgatóm rendelkezik mindazzal a gyakorlati tapasztalattal, ami a napi vezetés átvételéhez szükséges, és benne látom a garanciáját az FTC labdarúgásának stabilizációjára. Egyértelműen kitűnik, hogy nem tűr halasztást a csapat sorsának kezelése és az operatí­v menedzsment felállí­tása, amellyel biztosí­tható a labdarúgócsapat zökkenőmentes tavaszi szereplése, valamint a jövő évi licensz megszerzése.

Ezzel párhuzamosan előrehaladott tárgyalásokat folytatunk a Ferencvárosi Torna Club megbí­zottjával, Kubatov Gábor úrral, a teljes ingatlanprojekt jövőjével kapcsolatban, amely tárgyalásokat remélhetőleg Berki Krisztiánnal sikeresen folytatni tudnak. Ennek a projektnek része a teljes ingatlan eladása, beleértve a stadionkoncepciót is. Az alapelvekben már megegyeztünk, a végleges megállapodás pedig 4 héten belül várható. Az FTC, a BKMG és a mi cégcsoportunk szorosan együttműködnek a Fradi felvirágoztatásáért. Mindazonáltal hangsúlyozom, hogy a két dolog (FTC Labdarúgó Zrt., valamint az ingatlanfejlesztés) egymástól függetlenül fut.

Ezzel küldetésünket a labdarúgó csapattal kapcsolatosan befejezettnek tekintem, amit 2008-ban vállaltam megtettem: megmentettük ezt a méltán hí­res és büszke klubot a csődhelyzettől, és elérkezett az idő, hogy visszaadjuk a Fradit magyar szakemberek kezébe.

Három nap múlva kezdődik a nagyon izgalmasnak í­gérkező tavaszi szezon, nagyon sok sikert kí­vánok a csapatnak ahhoz, hogy megszilárdí­tsa helyét az első osztály legjobbjai között.

HAJRÁ FRADI!!!

Kevin McCabe

*

Az FTC Labdarúgó Zrt. által tartott sajtótájékoztatón Berki Krisztián a következőkről beszélt a média képviselőinek:

– A Zrt. többségi tulajdonosa még mindig Kevin McCabe, egészen addig, ameddig cégjogilag az üzletrész adásvétele és bejegyzése meg nem történik. Cégem és Kevin McCabe között egy szándéknyilatkozat köttetett, amely meghatározza mindazokat a feltételeket, melyekkel a felek a későbbiek során az adásvételi szerződést megköthetik. Ezért most egy átmeneti időszak van, amely alatt a Zrt. operatí­v ügyvezetését és képviseletét mi látjuk el. Elsőként elvégezzük a szükséges átvilágí­tást és megállapodunk az adásvétel feltételeiről. Terveink szerint pedig az elkövetkező kettő-négy héten belül megtartanánk a közgyűlést, összehí­vjuk a jelenlegi igazgatósági tagokat, hogy egy új igazgatóságot állí­tunk fel, ezt követően a közgyűlés vezető tisztségviselőt választ.

A jelenlegi helyzet egy átmeneti állapot, amelyben egyetlen határozott célunk van, az FTC labdarúgó csapatát üzemeltető Zrt. stabilizációja és a tavaszi szezonra való felkészülés biztosí­tása. Hosszú távon szeretnénk biztosí­tani a Zrt. működését és ehhez keresünk tőkeerős elsősorban magyar befektető partnert.

Azért jöttünk, hogy tapasztalatunkkal és tudásunkkal segí­tsük a labdarúgás stabilizációját. Reméljük, hogy közreműködésünkkel ez a helyzet rövidesen megoldódik. Hiszen az a fontos, hogy a csapat tisztázott viszonyokkal vágjon neki a tavaszi szezonnak, hogy olyan hátteret biztosí­tsunk a játékosok és a szakmai stáb számára, amellyel nyugodt körülmények között csak a játékra összpontosí­thatnak. Továbbá szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy jelen pillanatban a Zrt. tulajdonjogáról és a területről szóló megbeszélések párhuzamosan futnak.

(A Ferencváros hivatalos honlapja alapján, 2011.02.17. – 2011.02.24.)

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

OLDALAK
Novák Dezső
FOTELSZURKOLÓ