1905.XI.26. FTC – MTK 0:0

W_ftc-mtk

Mai mérkőzések. A millenárispályán a Ferenczvárosi Torna-Club ellen a Magyar Testgyakorlók Köre állí­tja sorompóba csapatát. A matchet nov. 12-én kellett volna lejátszani, de a felázott talaj miatt lehetetlenség volt a matchet megtartani s igy a bajnoki küzdelem lejátszása az utolsó napra halasztódott. A F. T. C csapata utóbbi időben meggyöngült s legutolsó két mérkőzéséből kifolyólag azt a benyomást szereztük, hogy kondiczióban hanyatlott s szinte túl van trainirozva A máskor nagy verve-vel dolgozó csapat kedvetlen, blazirt s különösen a csatársor akczióképessége megcsorbult. Ha e hibákon tulteszi magát s a régi lendülettel játszik, úgy a M. T. K.-vel szemben a mai matchet megnyerheti. Ellenkező esetben a Testgyakorlók fogyatékos összeállitásu csapata is győz rajtuk. A mérkőzés a millenáris-pályán lesz s d. u. 2 1/2 órakor kezdődik.

(Sport-Világ, 1905. november 26.)

1905. november 26., 14:30, Millenáris, FTC – MTK 0:0
vezette: Schuberth Ernő (MUE.)
FTC: Fritz – ?, ? – Gorszky, Bródy, Deutsch – Braun, Kórody, Pákay, Takács, Weisz
MTK: Domonkos – Révész, Maróczy – Biró, Hoffer, *Deutsch – Károly, Levák, Ellinger, Sebestyén, Zulu

Az 1905—06. évi hivatalos football szezon utolsó mérkőzései ködös, borongás időben, de óriási érdeklődés mellett folytak le, mert a bajnokság sorsa éppen, úgy függött a Postás—UTE., mint a MTK.—FTC. match eredményétől. A döntés e napon meg is történt; mert bár a MTK.—FTC. mérkőzés még be nem fejeződött, mégis a Postások nem remélt nagy gólaránvu győzelme részükre döntötték a mérleget s ezzel Magyarország 1905. évi labdarugó bajnokságát a Budapesti Posta és Táví­rda Tisztviselők Sport Egyesületének csapata nyerte el. A legszivósabb és legjobb magyar védelem nyerte ezzel el méltó jutalmát. De eredménye volt ez annak a kitűnő sportszerű vezetésnek is, amely ez egyletet mindig jellemezte s vezető egyleteink sorába emelte. A csapat jellemzésére az év kritikájában még visszatérünk. A második és harmadik hely sorsa a MTK.—FTC. match végleges eredményétől függ. A másodosztályú bajnokság sorsa már a megelőző vasárnap eldőlt, mint azt már jelentettük. A Budapesti Athletikai Klubbal a legméltóbb csapat nyerte el e szép cí­met. Az első osztályú szövetségi dí­j a MAC. II., a másodosztályú szövetségi dí­j a Typographia zsákmánya lett.

FTC.—MTK. 0:0 – Befejezetlen. Óriási érdeklődés nyilvánult e két csapat mérkőzése iránt a millennáris versenypályán, mert e mérkőzés döntő jelentőségű lehetett volna a bajnokságra nézve. Sajnos a játék, bár izgató volt, nem elégí­tette ki várakozásunkat. A FTC. bizonyult e mérkőzés folyamán is a jobbik csapatnak, azonban csatársora gólképesség dolgában akkorát hanyatlott, hogy még a meglehetősen meggyöngült MTK.-el szemben sem birt eredményt elérni — s a hátra lévő 11 perc alatt is bajosan fog elérni. Pedig a mezőnyben a csatár és fedezetsor pompás munkát végzett: de a kapu előtt minden akcióképességét és erélyét elvesztette. Különösen gyenge volt a két összekötő Takács és Kórody, mig Braun ezúttal folyton a kapura lődözött olyan helyzetekből is, ahonnét észszerűen és célravezetőén csak centerezni kellett volna. A fedezetsor igen jó volt, s különösen Bródy. A MTK. ezúttal rendszertelenül s inkább egyénileg játszott, a támadásban Károly, a védelemben Domonkos által vezettetve. Az első félidőben a FTC. határozott fölényben játszott, mig a másodikban a játék már változatosabb volt. Mindkét csapat óvatosan játszott s inkább a védelemre fektette a súlyt, amiben azonban számos fault esett, melyek főleg Takács (FTC.) és Révész (MTK.) rovására í­randók. Schuberth Ernő (MUE.) bí­ráskodása ezúttal nem volt a megszokott következetes. A leereszkedett köd miatt a mérkőzést a bí­ró 11 perccel korábban félbeszakí­totta. A hiányzó időt december 3-án délután játszák le a millennáris pályán.

(Nemzeti Sport, 1905. december 3.)

A múlt vasárnapi mérkőzésekkel befejeződtek az 1905 évi bajnoki küzdelmek. Az idei bajnokságot a Budapest Posta- és Távirda Tisztviselők csapata nyerte meg 28 ponttal, mig a II-ik a Ferenczvárosi T. C. 26., III. helyet pedig a tavalyi bajnok Magyar Testgyakorlók Köre 23 ponttal foglalja el. A bajnoksággal s általában a football sportnak 1905. évi eseményeiről visszapillantásunkban még foglalkozni fogunk s ezúttal csak az utolsó mérkőzések lefolyását probáljuk méltatni.

F. T. C.—M. T. K. 0:0. (Félbeszakí­tva.) A tavasszal egyik legklasszikusabb bajnoki küzdelem a Magyar Testgyakorlók Köre— Ferenczvárosi Torna-Club közti volt, mig ősszel a saison végére maradt a két csapat mérkőzése; a saison végére, amikorára a F. T. C. már letört, a Testgyakorlók pedig balesetek következtében legjobb játékosaikat vesztették ki a csatasorból: Nagy Ferenczet, Shirest, a nagybeteg Szűcsöt stb. A két csapat találkozása mégis óriási érdeklődést keltett, hiszen két egyenrangú, legjobb klasszisunkhoz tartozó legénységünknek játéka mindig izgalmasnak és érdekes mozzanatokban gazdagnak í­gérkezik.

A két csapat mérkőzése csak részben elégí­tett ki, mert mindkét részről javarészt a védelmi játékosok jutottak a főszerephez, a nélkül azonban, hogy a csatársor vajmi sokszor került volna komoly és eredményre számí­tható offenzí­v játékhoz. A játék menete amellett — a biró elnézéséből — ismét annyira eldurvult, mintha csak „barátságos“ matchben küzdöttek volna az ellenfelek.

A Ferenczvárosiak csapatába Takács hozza ezt a rossz szellemet és igazán csodálkoznunk kell, hogy hogyan kerülhette ki ez a játékos azt, hogy a Labdarugó-Szövetség fóruma még eddig nem talált alkalmat, hogy Takács durva, erőszakos és kí­méletlen játékát megtorolja. Hol a hiba? A birónak kötelessége minden a mérkőzésen előforduló rendellenességről a Szövetségnek jelentést tenni és ha a biró ezt elmulasztja, miért nem hozzák ezt a kérdést napirendre a mérkőzésen bő számmal jelenlevő tanácstagok ? Vagy Udvari kulcscsonttörése sem elég ok arra, hogy a Szövetség paragrafust találjon Takács megbüntetésére ? Vagy azt akarja a Szövetség, hogy az erőszakos játékmodortól megrettenve más csapat is kövesse a Budapesti Torna- Club példáját és inkább lemondjon a bajnokságnak ilyeténképen kétessé vált dicsőségéről, semhogy játékosaival a nyomorékok és betegek számát szaporí­tsa? Komoly és megszí­vlelendő szavak ezek, melyeknek kellemetlenné válható következményeit súlyosan megérezheti football-sportunk a jelenben, de különösen a jövőben. Alig kezdődik a játék s Domit meg Révészt már brutálisan megrugják; nem akarjuk a M. T. K. utóbbi játékosát mentegetni, hiszen szintén sokszor okot ad birói beavatkozásra, de nem csodáljuk, hogy Révészt is elhagyta hidegvére és — látva Takács „gázolását“ — többször alaposan megtorolta a rajta és játéktársain, esett sérelmeket.

A csapatról szólva F. T. C. kedvetlen és fáradt csapat benyomását keltette. A csatársorban még fel-fel csillant a szép összjáték nyoma, de kombináló tehetségük és labdatechnikájuk részben már cserbenhagyta őket Legjobb a halfsor volt, különösen Gorszky, mig a lábbadozó Deutsch nem játszott a szokott verve-el. A hátvédek még a szokottnál is rosszabbak, mig Fritz néhány labdát szépen fogott

A Testgyakorlók half- és csatársora a második 45 perczben a csapat régi, legszebb napjaira emlékeztető erővel és klasszissal játszott, de a csatártartalékok — Levák és Ellinger — a goalképesség rovására működtek közre. Károly gyönyörűen dolgozott, de még mindig sokáig magánál tartja a labdát, mig Sebestyén kissé lanyhán játszott. Bí­róból elsőrangú half lesz; Hoffer a centerhalf helyén — ha odaadó játékán múlik — jó volt, de rövidlátása és a szokatlan hely is a mezőnyben megakadályozta képességei teljes kifejtésében. Révész és Maróczi egész derekasan megállta helyét. Domy pompás helyezkedésével és remek labdaelfogásával elsőrangú erőnek bizonyult; ha M. T. K. az első félidőben sikeresen ellentállt F. T. C. sokszor heves támadásainak, elsősorban Domynak köszönhető.

A zöld-fehérek kezdenek és csakhamar védekezésre kényszerí­tik ellenfelüket; a biró Takács foultjai miatt eleinte sokszor megakasztja a játékot. Két komolyabb támadás közben M. T. K. goalja előtt F. T. C. csatárai elég kí­méletlenül inzultálják a kapuvédet. A Ferenczvárosiak állandóan offenzivában vannak és Domynak sűrűn akad alkalma, hogy Braun, Korodi és Pákai lövéseit kivédje. M. T. K. csatárai a félvonalon sem jutnak át és csak a Sebestyén által vezetett támadás ad munkát Fritznek, a F. T. C. goaljában. 34 percz után a zöld-fehérek kornert rúgnak, az M. T. K. kerül fölénybe. Károly kicselezi az ellenfél védelmét, de a támadást a lesben álló Zulun megelőzte. Pákai lerohan és goalra lő, de a labda Domy kezében akad meg. Weisz lerohan a goalvonalról centerez, de az M. T. K. kapuja felé rohanó Ferenczvárosi csatárok nem érik el az éles, nagyon veszedelmesnek látszó shot-ot. Half time 0:0.

Szünet után a kék-fehérek folytatják a F. T. C. által az első félidőben diktált erős iramot. A Testgyakorlók visszaszorí­tják ellenfelüket és állandó támadásuk sok munkát ad a Ferenczvárosiak fedezet- és hátvédsorának. Károly remek goallövése közvetlenül a kapu mellett sivit el. A jól és ügyesen centerezett labdákkal Levák és Ellinger nem boldogult, másrészt F. T. C. védelme sem engedi M. T. K. csatárait a goal közelébe. A második félidő első perczeiben Károly révén ugyan goal esik a zöld-fehérek hálójába, de hands miatt nem volt megí­télhető. A Testgyakorlók ellen megí­télt szabadrúgás F. T. C.-ot juttatja effenzivába, majd középre terelődik a játék, miközben oly sürü köd száll a pályára, hogy Schubert Ernő biró a játékot tizenkét perczczel a szabályos befejezés előtt lefütyülni kénytelen. Az utolsó perczekben történik, hogy Takács a félhomály védelme alatt elbuktatja Hoffert, a ki jobb kulcscsontját törte és a szimpatikus játékost a mentőknek kellett a pályáról elszállí­tani.

— n d i —

(Sport-Világ, 1905. december 3.)

A M. T. K. — F. T. C. bajnoki mérkőzést a M. T. K. a F. T. C. javára lemondotta, igy a bajnokság második helyezettje a F. T. C. lett a M. T. K. előtt.

(Pesti Hí­rlap, 1905. december 3.)

MLSZ. Kivonat az Intéző Bizottság december 6-ikán tartott üléséből.(…) MTK.—FTC.-al szemben az elsőosztályu bajnoki (…) mérkőzésről lemondott. Két pont FTC. (…) javára í­ratott.

(Nemzeti Sport, 1905. december 10.)

* Budapesti Hí­rlap, 1905. november 27. (Domy a kapuban briliiáns volt. Jól játszottak még Károly és Deutsch.)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

OLDALAK
Categories
FOTELSZURKOLÓ
Novák Dezső