1901.X.20. FTC – BTC 3:5

Budapesti Torna-Club I. győz 5:3 eredménynyel Ferenczvárosi Torna-Club I. ellen.
Budapesti Torna-Club II. győz 9:0 eredménynyel Ferenczvárosi Torna-Club III. ellen.
Ferenczvárosi Torna-Club II. győz 9:0 eredménynyel Budapesti Torna-Club III. ellen.
Ferenczvárosi Torna-Club IV. győz 4:2 eredménynyel Budapesti Torna-Club IV. ellen.

1901. október 20., 15:00, Soroksári út, FTC – BTC 3:5 (1:0)
vezette: Herczogh Ede (MUE)
FTC: Procskó – Gabrovicz, Berán – Horn, Horváth, Lipovecz – Braun, Malaky, Pokorny, Schwarcz, Kovács
BTC: Rapos – Wagner, Harsády – Mannó, Ordódy, Stobbe K. – Buda, Cservenka, Guttmann-Hajós, Skrobák, Minder
Gól: Pokorny, Horváth, Braun illetve Hajós (2), Mannó (2), Buda
Jók: Procskó, Berán, Gabrovicz, Horn, Horváth, Braun, Pokorny, Kovács illetve Wagner, Harsády, Ordódy, Buda

Ma délután 3 órakor mérkőznek a Budapesti Torna-Club és a Ferenczvárosi Torna Club I. csapatai a Szövetség I. osztályú bajnokságaért. A két csapat eddigi találkozása minden alkalommal a B. T. C . fölényes győzelmével végződött (1900. deczember 2. 9:1, 1901. febr. 9. 5:1 , május 1. 8:0 ) s ezen eredmények után biztosra vehetné a B. T. C. győzelmét, ha a F. T. C. legutóbbi időben tartott mérkőzésein nem mutatott volna nagy javulást. Bár védelme nem kifogástalan, a forwards sornak jó összjátéka és kitűnő technikája sok gondot fog okozni a B. T. C. jeles fedezeteinek és hátvédőinek.
A Ferenczvárosiaknak különben is jobban konveniál soroksári úti pályájuk, mely 15 m.-rel rövidebb és 5 1/2 m.-rel keskenyebb a millenáris pályánál. A mai mérkőzés tehát nem lesz hijával az érdekességnek s csak az a kérdés, vajjon a F. T. C. kibí­rja végig a B. T. C.-nak erős tempóját, mert tavaszi nagy vereségéinek oka leginkább a mérkőzés II. félidejében mutatkozott nagyfokú kimerültsége volt. A mai mérkőzés délután 3 órakor veszi kezdetét a csapatok következő összeállí­tásaival:

Bádonyi – Wagner, Harsády – Mannó, Ordódy, Stobbe K. – Cservenka, Buda, Hajós, Minder, Skrobák.

Kovács, Svarc, Pokorny, Malaky, Borbás – Békés, Horváth, Horn – Gabrovitz, Berán – Protschkó.

Az első csapatok mérkőzését 1 1/2 órakor a II. csapatok mérkőzése előzi meg, mí­g délelőtt 8 órakor a IV. csapatok, 10 órakor pedig a III-ik csapatok mérkőznek. A matchek szí­nhelye a külső soroksári-úti (elemi iskola melletti) versenypálya. Közlekedés közvágóhidi villamosokkal a végállomásig s onnan 3 percznyire gyalog.

*

A kik az elmúlt vasárnap délutánján nem riadtak vissza a borús időtől s nem átalották kirándulni a város határán túl fekvő ferenczvárosi football pályára, azoknak oly küzdelem szemlélésében volt részük, a melyhez hasonlót két magyar egyesület még eddig ritkán ví­vott egymással. Az első osztályú bajnokságért folyó mérkőzésben állott egymással szemközt az idei football-szezonban még magyar egyesülettől le nem győzött csapat, a Budapesti Torna-Club és az utóbbi időben sikeres szereplésekben gazdag Ferenczvárosi Torna-Club.

Már a Magyar Úszó-Egyesülettel szemben a F. T. C. meglepően jól játszott s egy kis szerencsével talán eldöntetlenné is tehette volna a matchet s í­gy annál nagyobb ambiczióval nézett azon küzdelem elé, mely múlt vasárnapon a B. T . C. és közötte folyt le s melynél érdekesebbet, izgatóbbat ritkán volt eddig alkalmunk szemlélni. A F. T. C. komplett csapatából egyedül Borbás hiányzott, ki a Műegyetemi Football-Clubbal játszott a I. Vienna ellen, helyét azonban méltóan töltötte be Braun; a B. T. C. csapatában Bádonyit a kapuban Rapos volt kénytelen helyettesí­teni. Midőn Herzog (M. U. E.) biró megadta a játék megkezdéséhez a jelet, a B. T. C. csapata erős támadással a Ferenczvárosiak kapujához jut s hosszú időn át ellenfelük térfelén táboroznak, a nélkül azonban, hogy eredményt képesek lettek volna elérni. A F. T. C. csatárai, bár ritkán támadtak, az első félóra lefolyása előtt beadták az első goalt a B. T. C.-nak, a mely eredmény elérésében a B. Torna-Club kapusa tétovázásának nagy része volt. A B. T. C. csatárai igyekezvén a védelem hibáját jóvá tenni, erősen ostromolják az ellenfél poziczióját, a F. T. C. kapuvédjének lélekjelenléte s hátvédeinek merész játéka azonban meghiúsí­t minden támadást s az első 45 percz letellett a nélkül, hogy a B. T . C. a Ferenczvárosiak 1 goaljával szemben eredményt felmutathattak volna.

A második félidőben Mannó centerforwardsnak megy s helyét Szabolcs foglalja el a fedezetsor jobb oldalán. A F. T. C. támadása ezúttal sokkal intenzivebb jelleget öltvén, csatárai többször látogatnak az ellenfél kapujához s alig tí­z percz lefolyása alatt a labda ismét benn van a B. T. C. kapujában. Általános meglepetés s a csodálkozás moraja végig zúg a pályát környező tömegen, a melyet azonban csakhamar az ámulatoktól felocsúdó nézők elismerő tapsai és örömujjongása követ.

A Ferenczvárosiak ezen eredményükkel úgy látszik azt hitték, hogy javukra a koczka el volt vetve s védelmüket megerősí­tve Svarczot a fedezetsorba dirigálják. A B. T. C. azonban nem csügged s az újból kezdődő játékba teljes energiáját viszi be s valóságos ostrom alá fogja a F. T. C. kapuját. Mindernek a bal szélről többször beadott labdáját a kitünően védő kapus több í­zben ártalmatlanná teszi, mí­g végre sikerül Hajósnak egy szép lövésével csapatja számára az első goalt megszerezni. A F. T. C. azonban újból akczióba lép, támadását hathatósan elősegí­ti a fedezetek szép összjátéka, nem képes azonban megakadályozni azt, hogy a bal szélről becenterezett labdát Mannó a kapba ne küldje.

A kiegyenlí­tő goal beadása után a győzelem elnyeréséért rendkí­vül izgalmas küzdelem folyik. A Ferenczvárosiak szépen támadó csatársora sokszor fenyegeti a B. T. C. kapuját, a rettenthetetlen hátvédek azonban mindig résen állnak, hogy az ellenfél ostromát meghiúsí­tsák. Braun jobbszélső csatár egy alkalommal mintegy 30 méterről a kapu felé lő s a magasan repülő labdát úgy látszik a B. T. C. kapusa nem találván elég veszélyesnek, érte fel se ugrik s a következő pillanatban 13 perczczel a játék vége előtt megakad a labda a kapu hálójában.

A balsors üldözte csapat ismét belekezd a játékba, de küzdelmében hiányzik az a kedv, mely nélkül hévvel, ambiczióval játszani lehetetlen; 6 perczczel a játék vége előtt még Ferenczváros vezet s már-már a múlt évi emlékezetes B. T. C. — M. U. E. mérkőzés pendantja látszik készülőben, midőn a B. T. C. csapata végső tusájában olyas valamit produkált, melyhez hasonlót még eddig semmiféle csapattól nem tapasztaltunk. Az utolsó hat percz alatt a már kimerülni kezdő Ferenczvárosiak térfelében szakadatlan ostrom alá fogja ellenfelének kapuját s alig egy percz leforgása alatt Hajós egy feltartózhatlan rush-ével kiegyenlí­ti az eredményt. Három perczczel a vége előtt Buda által beadott goal megszerzi a B. T. C.-nak a vezetést s az új játék kezdetét következő lerohanás után Minder által beadott labdát Mannó a F. T. C. kapujába juttatja. Rövid idővel ezután a játék véget ér s a B. T. C, a valóban herosi küzdelemből győztesen került ki.

Az egész játék az érdekes és izgalmas karakterén kí­vül a fair jellegét is magán viselte. Mindkét csapat játékosai egy-kettő kivételével kitettek magukért s bár nem elvünk egyes játékosokat külön megemlí­tve dicsérni, ezúttal kivételt tehetünk annál is inkább, mert tudjuk, hogy az illetők modorában hiányzik az egoizmus s játékukban minden hiúságot félre téve, mindig az egész csapat javára értékesí­tik munkájukat. A Ferenczvárosiak farwordssoráról újat mondanunk felesleges; múlt vasárnapi játékukkal újból csak rászolgáltak azon elismerésre, melyet már eddigelé több í­zben kiérdemeltek. Pokorny, Kovács és Braun különösen jól játszottak. A fedezetsorban Horn és Horváth szépen megállották helyöket, mí­g a védelemben mindkét hátvéd oly erélyes ellenállást tanúsí­tott, milyet még a F. T. C. csapatában nem volt alkalmunk tapasztalni. A B. T. C. forwardssorában a már emlí­tettek szépen dolgoztak; Ordódy — mint mindig — úgy ezúttal is brilliánsan védett s a támadás az ő szakadatlan támogatásával intenzivebb lőn. Harsády és Wagnerről, mint hátvédekről minden dicséret helyett csak annyit jegyzünk meg, miszerint nekik tulajdoní­tandó az, hogy a F. T. C. jeles csatársorának erélyes támadása csaknem minden alkalommal az ő elszánt védelmükön hajótörést szenvedett.

B. T. C. II. 9:0 győz F. T. C. II. ellen.

Az első csapatok mérkőzését a fentemlí­tett csapatok küzdelme előzte meg, a melyből a B. T. C. nagy fölénynyel győztesnek került ki. Csapatában több
jeles kvalitású játékost láttunk, kiknek neveivel a közel jövőben, talán már a jövő szezonban az első csapat tagjaival találkozunk. Különösen figyelmet keltettek szép játékukkal Fey (ki egymaga 7 goalt lőtt), Fülöp, Speidl Géza, Kertay s Rapos mint hátvéd, ki ebben a szerepében ugyancsak megszégyení­tette az I. csapatban játszó kapuvédő Rapost.

F. T. C. III. 9:3 győz B. T. C. III. ellen.

A F. T. C. II. csapatáról ugyanazt mondhatjuk, mint a B. T. C .-ről; van közte sok jó erő, mely kellő tréning folytán elsőrangúvá válhat.

F. T. C. IV. 3:2 győz B. T. C. IV. ellen.

(Sport-Világ)

Bajnoki labdarugó-mérkőzés. Vasárnap délután negyedfél órakor bajnoki mérkőzés volt a Budapesti Torna-Klub és a Ferencvárosi Torna-Klub között a Külső Soroksári-uti pályán, a mérkőzés, melyet szép számú közönség nézett végig, elejétől végig igen érdekes volt. Az eredmény az első félidőben 1:0 a Ferencvárosi Torna-Klub javára, a második félidőben pedig 5:2 a Budapesti Torna- Klub javára. A végső eredmeny: 5:3 a Budapesti Torna-Klub javára. Jól játszott a Budapesti Torna-Klubban Wagner, Harsády, Ordódy és Buda, a Ferencvárosi Torna-Klubban Procskó, Berán, Gabrovicz, Braun és Pokorny tűnt ki. A győztes csapatban játszott: Rapos kapuvédő, Wagner és Harsády hátvédő, Mannó, Ordódy és Stobbe K. elővédő, Buda, Cservenka, Guttmann, Skrobák és Minder csatázó. A Ferencvárosi Torna-Klubban játszott: Procskó kapuvédő, Gabrovicz és Berán hátvédő, Horn, Horváth és Lipovecz elővédő, Braun, Malaky, Pokorny, Schwarcz és Kovács csatázó. A bí­ró Herczogh Ede, a Magyar Úszó-Egyesület kapitánya volt.

(Budapesti Hí­rlap)

Bajnoki labdarugó mérkőzés. A Budapesti Torna Club és a Ferencvárosi Torna Club mérkőzése a Labdarugó Szövetség első osztályú bajnokságáért, vasárnap délután játszódott le a Ferencvárosi Torna Club külső soroksári-uti pályán.

Az érdeklődés — bár nagyobbat is érdemelt volna — mely e mérkőzés iránt mutatkozott, teljesen megokolt volt. Ily érdekfeszitő, izgalmas, szép és magas niveaun álló küzdelmet — igazán mondhatjuk, — még keveset láttunk. A B. T. C. csaknem kétségbeesett küzdelme a goalok számában előnyben levő ferencvárosiak ellen, oly impozáns, villámgyors támadásokat és izgató helyzeteket teremtett, hogy a közönség pillanatról-pillanatra izgatottabb lett s folytonos kiabálással kritizálta és biztatta a játékosokat.

A ferencvárosiak — saját pályájukon teljesen otthon érezve magukat — kezdetben többször igen veszélyesen támadnak, s csak Wagner és Harsády lélekjelenlétének köszönhető, hogy hosszú ideig minden lerohanás kudarcot vall. A B. T. C. játékosai, hosszabb pályához lévén szokva, nehezen jönnek „svungba.“ Wagner, a Budapesti Torna Club hátvédje, remekül véd, azonban mégis egyszer hibázva alkalmat nyújt Pokornynak, hogy az első goalt a ferencvárosiak javára berúgja. Ugyanis, ideje nem lévén a labdát előre rúgni, hátrafelé rúgja a kapuban álló Raposnak. A rúgás azonban rövid s a teljes rohammal jövő Pokorny közvetlenül a kapus lába mellett a labdát a goalba lövi. Szünetig nem változik az eredmény.

Második félidőben a B. T. C. uj fölállí­tással játszik s úgy látszik, eredményesen. Azonban a ferencvárosiak csatársora egyszer mégis lejut a B. T. C. játékterébe s Horváthnak egy szerencsésen lőtt labdája a kissé nehézkesen mozgó Rapos mellett a hálóba repül. Fölállás után rövid időre a B. T. C. is csinál egy goalt, Mannó révén. Nemsokára Hajós kiegyenlí­ti a ferencvárosiak második goalját is. Ettél kezdve mindkét csapat, a döntő goalért dolgozva, tüzesebben s erősebben játszik. A F. T. C. csatársora kitünően működik s rövid idő múlva Braun — kit már most a jövendő legjobb csatárok egyikének sejtünk — egy éles, de más kapuvéd esetében biztosan védhető rúgással 3:2 eredményre állí­tja a játékot. A B. T. C. játékosai, e némileg peches goalok miatt fölingerelve, oly vehemensen kezdenek játszani, hogy a ferencvárosiak védő játékosait nehány perc alatt teljesen kitárasztják. Ezen, a játék végéig terjedő alig 12 perces időközben, három goalt csinál a Torna Club s igy 5:3 arányban az egyik legszebb football-match győztesévé lett. Ezen eredményt, meg a Magyar Úszó Egyesületnek a Ferencvárosi Torna Clubbal szemben elért eredményét tekintve, a folyó hó 27-iki bajnoki mérkőzés, mely a B. T. C. és a M. U. E. között fog le játszódni, a legnyí­ltabb eredményű és a legszebb mérkőzések egyikének í­gérkezik.

E bajnoki mérkőzéseket megelőzve a B. T. C. II. csapata 9:0 arányban győzött a F. T. C. III. csapata ellenében. A F. T. C. II. csapata viszont a B. T. C. III. csapatát győzte le 9:0 eredménynyel. A negyedik csapatok küzdelme 4:2 arányban a ferencvárosiak javára dőlt.

(Pesti Hí­rlap)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

MK 02.28.19:00 TV:M4Sport
OLDALAK
03.03.16:30 TV:M4Sport
03.10.15::30 M4 Sport
Novák Dezső utánpótlás emléktornák
03.17.14:45 TV:M4Sport
Categories
FOTELSZURKOLÓ