1904.IX.18. 33 FC – FTC 2:1

Mai mérkőzések. A Soroksári-úti pályán a 33FC.—FTC. mérkőzés lesz. A FTC. győzelmét várjuk. Tavaszszal a FTC. 5:2 arányban győzött.

(Nemzeti Sport, 1904. szeptember 18.)

A Ferencvárosi Tornaklub és 33 Futball-Klub I. csapatai szeptember 18-án (vasárnap) délután három órakor játszanak az első osztályú bajnokságért. Megelőzőleg 1 óra 15 perckor kezdődik a második csapatok mérkőzése a szövetségi dí­jért, A mérkőzés helye a Ferencvárosi Torna-Klub pályája a Külső Soroksári-uton (az elemi iskola mellett).

(Budapesti Hí­rlap, 1904. szeptember 18.)

Maga az őszi szezon a lehető legrosszabb előjelek mellett indult meg. A 33FC.—FTC. mérkőzés alatt a Soroksári-úti pályán olyan botrány történt, amelyhez foghatót nem igen találunk footballsportunk történetében. Az eset leí­rását az illető mérkőzés cí­me alatt alább találják meg olvasóink. Három játékos egymással szemben, egy pedig a közönséggel szemben és viszont tettlegességre vetemedett; tehát a legsúlyosabb kihágást követték el. E szomorú úgy súlyos aggodalmakkal tölti el footballsportunk minden komoly szemlélőjét. Azt bizonyí­tja ez az eset, hogy játékosaink egy része ellenfeleiben ellenséget lát; nem becsüli meg társait, hanem férfiatlanul, alattomos módon ártani igyekszik nekik. De bizonyí­tja ez az eset azt is, hogy nagy hibát követett el a szövetség akkor, mikor az idei rendes közgyűlésen elengedte megrótt játékosainak büntetését. íme, most is a botrány főokozója egy olyan játékos volt, aki csak a szövetségi közgyűlés jóvoltából esett el egy jól kiérdemelt szigorú büntetéstől s akire semminemű hahatással nem volt a szövetség nagylelkűsége. A MLSz. eddig az ily súlyos kihágásokkal szemben mindig a legnagyobb szigorral járt el; nem kételkedünk abban, hogy most is elnyerik a bűnösök méltó büntetésüket.

A botrány okozója Bródy Sándor, a FTC. középfedezete volt. Egy sokszor büntetett játékos; egyike azoknak, kiknek játékmodora ellen igen gyakran hallatszik panasz. Hiszszük, hogy népszerű s kitűnő sportszellemben vezetett egyesülete módot fog találni arra, hogy többé — hasonló magaviseletével — ne hozhasson szégyent szí­neire. Kiss Gyula, a 33FC. közép fedezete és kapitánya emelte fel először társára kezét. E komoly és nyugodt játékosnak önmagáról való megfeledkezése általános meglepetést keltett. Tettét csak érthetővé teszi, de nem menti a szenvedett bántalom. Játékmodora ellen panasz alig hangzott eddig; egy í­zben igazolás nélkül való játék miatt volt büntetve. Lill Erich, a 33FC. egyik hátvédje, önmagát ártotta a verekedésbe, í­gy büntetése el nem maradhat.

Nem hagyhatjuk azonban szó nélkül a közönség viselkedését sem. E helyen sokszor, erélyesen kikeltünk az ellen a botrányos és sportszerűtlen magatartás ellen, melyet különösen a kisebb, külvárosi pályák közönsége már szinte állandóan tanúsí­t. A mérkőzéseken leí­rhatatlan kifejezésekkel illetnek mindent és mindenkit, aki nekik nem tetszik, terrorizálják a bí­rót, a csapatokat. Alig két hete Újpesten a népszigeti pályán kővel dobálták meg a bí­rót nemcsak a pályán, hanem az utcán is, most pedig berohan a közönség a pályára és bántalmazza a játékosokat. No hát ez í­gy nem tarthat! A szövetség úgy is a kartellkérdéssel foglalkozik: alkossák meg a pályák is a maguk büntető kartelljét. Tiltsanak ki valamennyi pályáról mindenkit, aki zavart és rendetlenséget okoz s ha egy pálya nem hajlandó hozzájárulni ehhez a közös rendszabályhoz, ám a szövetség tiltsa el azokon a pályákon való játékot. Szerezzen a szövetség már érvényt a szabályok ama követelményének is, hogy a játéktér a közönségtől el legyen kerí­tve, hiszen 2—3 pálya is van, ahol egyáltalán nincs kerí­tés.

1904. szeptember 18., 15:00, Soroksári út, 33 FC – FTC 2:1 (2:0)
vezette: Puskás István (Typographia)
33 FC: Lill K. — Lill E., Depold — Zrehák, Kiss, Hampel — Steiner I., Székány, Bosnyákovits, Koch N., Lindner
FTC: Fritz — Manglitz, Horn — Gorszky, Bródy, Lissauer — Scheibel, Braun, Pokorny, Weisz, Kovács
Gól: Székány, Bosnyákovits illetve Pokorny
Kiállí­tva: Kiss illetve Bródy

33FC.—FTC. 2:1. Óriási meglepetéssel végződött a mult vasárnap e két csapat találkozása a Soroksári-uti pályán. Mert bár az közismert dolog volt, hogy bajnokcsapatunk kitűnő kapusa. Oláh és legjobb játékosa, Borbán nélkül fog kiállani, mégis — arra való tekintettel, hogy a FTC. oly jó tartalékcsapattal rendelkezik — senki sem várta a 33-asok győzelmét. Pillanatnyi rossz forma, vagy a mérkőzést megzavaró kinos jelenet lehetett a vereség oka, hisz tudvalevő dolog, hogy a FTC. gyakran az utolsó percekben képes volt a már-már rosszul álló gólarányt a maga javára dönteni. Hiszszük, hogy a csapat csakhamar kiköszörüli a hirén ejtett csorbát. A mérkőzést nagy botrány zavarta meg, melylyel bevezető sorainkban foglalkozunk, mí­g magát az esetet alább mondjuk el. A két csapat a következő összeállí­tásban játszott:

33FC. (fehér-fekete): Lill K. — Lill E., Depold — Zrehák, Kiss, Hampel — Steiner I., Székány, Bosnyákovits, Koch N., Lindner.
FTC. (zöld-fehér): Fritz — Manglitz, Horn — Gorszky, Bródy, Lissauer — Scheibel, Braun, Pokorny, Weisz, Kovács.

A mérkőzést általános meglepetésre a 33-asok támadása vezeti be. A tetemesen meggyengült Ferencvárosi védelem nem képes az elég jól dolgozó csatársor munkáját ellensúlyozni s nem tudja megakadályozni azt, hogy Székány és Bosnyákovits két gólt ne lőjjenek csapatuknak. A rendkí­vül soviniszta ferencvárosi közönség fokozódó izgatottsággal látja kedvelt csapatának a balsikerét s a félidő alatt felette izgatott, vitatkozó, kiabáló csoportokat lehetett látni.

A második félidő rendkí­vül feszült várakozás mellett kezdődik. FTC. támadni kezd. Harsog a pálya felé a pályát körülálló közönség biztatása, az ellenfél szidalma … Midőn aztán Pokorny visszaad egy gólt, a közönség tombolása határt nem ismer. Ez az izgatottság átragad a játékosokra is: a játék folyton hevesebb lesz. Egy í­zben csak azt láthatni, hogy Kiss kicselezi Bródy-t, ki utána rug, majd megállnak s rövid szóváltás után Kiss arcul csapja Bródy-t. A bí­ró közbelép, Kiss elfordul, mire Bródy hátulról megtámadja Kiss-t s öklével bezúzza az orrát. Lill Erich erre Kiss segí­tségére siet, Bródy-t derékon ragadja s földhöz vágja. Rögtön rá a közönség közül rohan be valaki s dulakodni kezd Lill Erich-hel, de közbelépnek. Ekkor már az egész pálya tele van közönséggel: az általános verekedésnek azonban a higgadtabbak elejét veszik. Bródy és Kiss nélkül fejezik aztán be a mérkőzést, mely több eredményt nem hoz.

Bí­ró: Puskás (Typographia) volt.

Szövetségi dí­j. FTC.II.—33 FC.II. A szövetségi dí­jért a mérkőzés 1/4 2-re volt kitűzve, a 33-asok azonban csak 3/4 2-re jelentek meg, í­gy a két pont a FTC.-ot illeti meg. Helyette barátságos mérkőzést tartottak a Soroksári-úti pályán mely azonban nem fejeztetett be, mert a FTC. kapitányának közbelépésére a bí­ró a második félidő közepén — amikor a FTC. 2:0 arányban vezetett — a mérkőzést félbeszakí­totta.

*

MLSZ: Este 8-tól éjjel 1 óráig tartott [a kihallgatás]. Puskás, Bródy, Kiss, Lill kihallgatása után intéző bizottság Bródy Sándor, Kiss Gyula, Lill Erich játékjogát felfüggesztette.

(Nemzeti Sport, 1904. szeptember 25.)

A bajnokcsapatot legyőzték! Ez a szenzácziós hí­r eljutott még vasárnap este minden kávéház és vendéglőbe, hol football iránt érdeklődő sportemberek találkozót szoktak egymásnak adni A »33« F. C. csapata reálisan győzte le a Ferenczvárosi T. C-ot, mely Borbás és Oláh távozásával erőben megcsorbulva, kedélyben lehangolva, nyilván a legyőzetés biztos tudatával indult a küzdelembe. A F. T. C. csapata igen nyugodtan játszott, de azért megtett minden tőle telhetőt a győzelem kiví­vása érdekében; a »33« F. C. ellen — melynek tagjai a nyári ifjúsági csapatokban játszottak s e réven kitűnő trainingre tettek szert — minden erőlködése és igyekezete daczára érvényesülni nem tudott s kénytelen volt a győzelem dicsőségét ellenfelének átengedni. A »33« F. C. középfedezete azonban nem elégedett meg ezzel a dicsőséggel, hanem nemes ellenfélhez nem illő módon vetélytársát mindenféle piszkálódással addig-addig ugratta, mí­g az utóbbi ősi, megrögzött szokása szerint véletlenül (!) megrúgta. Kiss Gyula erre csattanós választ adott, a mire persze Bródy duplán felelt. Lill Erich erre szépen felképelte Bródy-t, Lill-t pedig a dombról lesiető ferenczvárosi lakatossegéd oktatta ki ökleivel. A magyar footballsport történetében példátlanul álló botrány előidézésében nemcsak a nevezett játékosok, hanem a publikum, meg a környezet is hozzájárultak. A mikor ugyanis a nézőközönség, melynek egy része a budai vadonokból, másrésze a ferenczváros legsötétebb részéből került ki, a bí­rót működésében hangos kifejezésekkel befolyásolni igyekezett, s midőn ez fejvesztetten nyakra-főre követte el a legotrombább botlásokat, a nézők izgalma a játékosokra is átragadt s ennek következménye lett az a förtelmes pofozkodási jelenet, mely minden jobb í­zlésű embernek arczába kergette a vért. E sajnálatos eset alkalmával csak a múltban tett észrevételeink jogosultságára hivatkozunk, midőn Bródyt többszörös feljelentés s hasonló zsánerű tett elkövetése daczára az intéző-bizottság csak szigorú megintésre, vagy hasonló jelentéktelen büntetésre í­télte; Bródyra nem hiába „fájt soknak foga” mint azt Horváth Ferencz egy tanácsülés alkalmával megjegyezte, — játékmodora iránti ellenszenv megokolt volt. Kiss Gyulától, mint intelligens úri embertől viszont feltételeztük volna, hogy kicsinyes »ugratás« s aztán Bródy inzultusai feleletképen adott pofon helyett önmegtartóztatva a tőle megszokott módon fog tovább játszani. Lill Ericknek pedig egyáltalán nem lett volna szabad a verekedésbe belekeveredni. Ennek az ügynek egyébként folytatása lesz a M. L. Sz. előtt; addig pedig, mí­g a Szövetség részéről megkapják a botránycsinálók a jól megérdemelt büntetést, vessünk fátyolt az eseményekre, ha ugyan akad elég sürü fátyol az ily botrányos dolgok leborí­tására.

»33« F. C.—F. T. C. A szenzácziós végű mérkőzés elég nyugodt tempóban kezdődött; a 33 F. C. erősen támad és az első félidő folyamán állandó fölényben volt. Székány és Bosnyákovits révén sikerül egy-egy goalhoz jutni. Fritz a kapuban nagyon ügyesen védett. A második félidőben a F. T. C. Pokorny révén ért el egy goalt. Versenybí­ró Puskás (Typographia) volt.

Szövetségi dí­j. Ferenczvárosi T.-C. II. csapata a „33. F .-C. II. csapattal való metchét félbeszakí­totta s ezért valószí­nűleg az utóbbi jut a 2. ponthoz.

(Sport-Világ, 1904. szeptember 25.)

MLSZ: Kivonat az „Intéző Bizottság” október 1-én tartott üléséből. (…) 33 F.Club — FTC.-mérkőzésen Kiss Gyula, Bródy Sándor Lill Erich, Lill Károly által elkövetett tettlegességek felett a bizottság a következő í­téletet hozta: Kiss Gyula és Bródy Sándor 1905. június 18-ikáig három negyedévre a mérkőzéstől eltiltatik. Lill Erich három, sorshúzás útján megállapí­tandó, mérkőzésről eltiltatik. Lill Károly szigorúan megdorgáltatik.

A Ferencvárosi Torna Club pályáján 14 napra a játék eltiltatik és ezután is mindaddig, mí­g a nézőtér a játéktértől el nem lesz választva, amiről a bizottság személyesen fog meggyőződést szerezni.

33 Football Club két alkalomra a pályaválasztástól eltiltatik.

Sorsolás megejtvén, e szerint Lill Erich az október 2., 30. és 16-ra kií­rt mérkőzéseken nem mérkőzhet. 33FC. október 16. és 30-iki pályaválasztástól eltiltatott.

A FTC. pályájának az í­télet értelmében való megvizsgálásával Steiner Hugó biz tag bí­zatott meg.

(Nemzeti Sport, 1904. október 9.)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

MK 02.28.19:00 TV:M4Sport
OLDALAK
03.03.16:30 TV:M4Sport
03.10.15::30 M4 Sport
Novák Dezső utánpótlás emléktornák
03.17.14:45 TV:M4Sport
Categories
FOTELSZURKOLÓ