1906.III.25. Brüll serleg, FTC – MTK 2:4

MTK. kombinált „Old-boys“ csapata 4:0-ra győz a FTC, „Vén dicsőség“ korteher csapata ellen.


Vasárnapi mérkőzések. A serleg mérkőzések egyik legérdekesebbjét ví­vják ki a Magyar Testgyakorlók Köre és a Ferenczvárosi T C. csapatai a millenáris versenypályán. A Postások lecsuszása után főleg e két csapat mérkőzései fogják irányí­tani a tavaszi forduló helyezéseit. A vasárnapi küzdelem pedig eldönti azt a fontos kérdést, hogy a győzelemre legnagyobb esélylyel bí­ró M.T. K. képes lesz-e megőrizni idei veretlenségéi. A Testgyakorlók jelenlegi kitűnő kondicziója után több esélye van a győzelemhez, mint az F. T. C-nak. melyet a M. T. K. altal mult vasárnapon legyőzött Postások is levertek. A match a millenáris pályán lesz s délutáni 4 órakor kezdődik. Előzőleg a második csapatok játszanak egymással. Valószí­nű győztes a M T. K. II.-lesz.

(Sport-Világ, 1906. március 25.)

E heti mérkőzések. — I. osztályú serlegmérkőzések. — A csömöri-uti pályán általános figyelem kiséri a FTC.— MTK. találkozását. A küzdelem igen heves lesz és mindkét csapat bizakodik győzelmében, mely döntőfontosságu lehet a serlegre nézve.

(Nemzeti Sport, 1906. március 25.)

1906. március 25., 16:00, Millenáris, FTC – MTK 2:4 (2:3)
vezette: Harsády József (Postás)
FTC: Fritz — Rumbold, Manglitz — Gorszky, Bródy, Deutsch — Ecker, Károly, Pákay, Weisz, Braun
MTK: Domonkos — Nagy F., Révész — Bí­ró, Kürschner, Sár — Sebestyén, Károly, Holics, Hoffer, Ernst
Gól: Pákay vagy Weisz (?.), Pákay (?.) illetve Károly (6.), Sebestyén (16., 86.), Holics (28.)

MTK.—FTC. mérkőzésen várt erős küzdelem bekövetkezett. Méltó ellenfelek állottak szemben egymással és a küzdelem a közönségnek valóban nagy élvezetet nyújtott.

MTK.—FTC. 4:2. A tavaszi szezon egyik legszebb s a szövetségi serlegre nézve döntő jelentőségű mérkőzését vivta ki e két csapat a Csömöri-uti pályán igen nagy közönség előtt. Örvendetes dolog, hogy közönségünk immár oly nagy érdeklődéssel viseltetik a hazai mérkőzések iránt is, hogy a nagyérdekü Slavia matchek mellett is zsúfolt tribünök nézték a játékot, amely ezúttal valóban szép és egészséges volt. Mindkét csapat gyors és tartalmas támadó játékot mutatott be s a győzelem ezúttal a határozottabb föllépésü csatársort jutalmazta. A MTK. támadásának jobb oldala valóban elsőrangú; gyors és határozott s régi önzéséből is kivetkőzött. Középütt eléggé értékesí­tik a beadásokat, mig a FTC.-nak egyik legnagyobb gyengéje éppen az, hogy a középcsatárok a kapu előtt határozatlanok. A csapat egyébként megérezte azt, hogy Bródy és Manglitz betegen játszottak. Fritznek rossz napja volt. A játék végig fair volt. A két csapat igy állt föl:

MTK.: Domonkos — Nagy F., Révész — Bí­ró, Kürschner, Sár — Sebestyén, Károly, Holics, Hoffer, Ernst.
FTC.: Fritz — Rumbold, Manglitz — Gorszky, Bródy, Deutsch — Ecker, Károly, Pákay, Weisz, Braun.

A FTC. támadása vezeti be a játékot s Domonkos már a 4. percben lövést véd. MTK. azonnal viszonozza a látogatást, erősen veszélyeztetve az ellenkaput; szép kombináció után a 7. percben Károly a kapussal együtt a hálóba viszi a labdát. Felállás után ismét FTC. támad, Domonkos lövést fog, midőn Weisz a kirúgás pillanatában lefogja a labdát és kiegyenlí­t. A játék erős tempóban folyik, 13. percben korner esik MTK. javára, mely eredménytelen néhány perccel később Károly lerohan, Sebestyénnek passzol, ki védhetlen gólt lő. A 21. percben ismét MTK. javára esik korner. Rövid ideig FTC., mig a félidő hátralevő részében MTK. támad. A 30. percben a négyszögön belül MTK. javára szabad rúgás esik, melyet Udvari góllá értékesí­t. A félidő utolsó percében Braun lerohan a kivédett labdát azonban Pákay és Weisz a kapuba viszik. Félidő: 3:2.

A második félidő 5. percében Pákay 4 m.-ről lövést hibáz. Mindkét kapu többször forog veszélyben. A 12. és 14. perc eredménytelen kornert hoz MTK.- nak, mely most már többet van offenzivában, a 28. percben FTC. ismét kedvező helyzetbe jut, de Pákay gól fölé lő. Óriási szél kerekedik, MTK. ellen FTC. támad, de kedvező helyzeteket elszalasztja. 40-ik percben Károly kicselezi a védelmet, Sebestyénhez juttatja a labdát, ki védhetlen gólt lő. Az utolsó percekben FTC. támad, a 44. percben kornert ér el további eredmény nélkül.

A mérkőzést Harsády József (Postás) vezette.

Szövetségi dij. MTK. II.—FTC. II. 2:0. A mérkőzést a FTC. II. fölénye dacára a MTK. II. nyerte meg. A játék folyamán a biró a FTC. kapusát és középfedezetét kiállí­totta. Érdekes eset volt a mérkőzésen, hogy a biró a mérkőző játékosokat sértő kifejezésekkel illette. Úgy értesülünk, hogy ellene följelentés tétetett a MLSz.-nél. A 9 emberrel játszó FTC II. 11 m.-es büntetőrugás révén nyerte egyik gólját. Biró: Langfelder Ferenc (UTE.) volt.

*

„Old-boys.“ MTK. kombinált ,,Old-boys” csapata 4:0-ra győz a FTC, „Vén dicsőség“ korteher csapata ellen.

Az eredmény országszerte, hol a Vén Dicsőség előnyös szerepléséről ismert, bizonyára nagy szenzációt kelt. Egyáltalában érthetetlen, hogy a VD. csapata, mely az őszi szezonban összes ellenfeleit (Postás, BAK., Törekvés, Monor stb.) legyőzte, ily nagy mérvben hanyatlott. A csapat ugyan tréninghiány miatt gyengébb kvalitású volt, de a játékuk e mellett is a régi klaszis jelét viselte. A vereség oka tehát nem itt keresendő. A MTK. „Old-boys“ csapata nem tudott a helyzet magaslatára emelkedni, oly játékosokkal vette fel a küzdelmet, akik jelenleg is egy I. csapat legjogosultabb tartalék játékosai. Közöttük egyesek más club I. csapatának is játékosai. Sőt 3 szereplő játékos nemzetközi jelleget is adott a mérkőzésnek. A résztvevő játékosok nagyobbrésze egyáltalában old boysoknak nem is nevezhető.

A MTK. Old-boys csapatának a szereplése óriási haladásról tenne tanúságot, ha figyelembe vennők, hogy a BTC. old-boys csapatától 12:1 arányban kapott ki egy-két héttel ezelőtt. A csapat úgy biztosí­totta győzelmét, hogy a legyőzött csapat játékosai helyébe 10 uj játékost állí­tott be, s igy kiestek a legjogosultabb old-boys erők. (Brüll A., Vida, a három Spitz fivér, Kertész Sala stb.) Ezek helyén annál könnyebben kitűnhettek Shires, Sebő Simon stb. Sajnálatos körülmény, hogy a telivér old-boys csillagok nem játszhattak, hanem a kapuk mellett folytattak külön traininget, mégis a dicsőséget az ő javukra könyvelik el.

A FTC. legvénebb, de nem a legdicsőbb csapatával állt ki és úgy súly, mint kor tekintetében megfelel a cégér jellegének. A nagyobbrészt 30 éven felüli játékosaik, kik közül négy a csatár szerepét töltötte be, nem sok reménynyel buzgólkodtak a nekik amúgy is hosszú pályán.

Kifogásoljuk és megismételjük e helyen is hangoztatott elvünket, hogy az „old-boys“ kifejezés úgy értelmezendő, hogy az a tényleges boysok hangulatos mulatságát ne tegye lehetetlenné. Ily kor és teherkülönbségekkel ellentétes erőviszonyok nem eredményezhetik azt a célt, melyet a csapatok működéseikkel kifejezni óhajtanak. Ez alkalomból kifolyólag igen aktuálissá vált a MLSz. ily irányú működése az old-boys csapatok megrendszabályozását illetőleg. A jogtalanul használt cimbitorlásból eredő félreértések elkerülése végett szükséges az old-boys kifejezés végleges definiálása. Nézetünk szerint kor és teher szerint könnyű, közép és nehézsúlyú 25—30 — ˆ év. vagy 70—80 — ˆ kg osztályok volnának megállapí­tandók, a semmiféle más, nyilvános mérkőzésekben nem szereplő játékosokból. Ez volna leginkább az egyenrangú erőviszonynak megfelelő. A Vén Dicsők egyébként kedélyes összejövetelükön a mérkőzést megsemmisí­ttették és a két pontot a saját javukra irták, egyben elhatározták, hogy a MLSz.-hez javaslatot fognak beadni az „Old-boys“ csapatok rendszabályainak megállapí­tása tárgyában.

A mérkőzés lefolyása a következő volt: A támadást a Vén Dicsőség kezdi, de veszélyes lerohanásukat Sebő—Shires bravúrral védi. Röviddel később sikerül a MTK. fiatal old-boys-ainak áttörni a védelmet és Simon révén gólhoz jutni. Változatos játék után a MTK. ismét gólhoz jut, mig a VD. sprintelő csatárainak ügyes támadása megtörik a védelmen. Félidő 2:0. A második félidőben a VD. feltűnő lesz a tréninghiány. A hosszú pálya igényei már-már végelgyengülésbe sodorják, mikor Shires támadásai mindinkább érvényesülnek, ki még két gólhoz juttatja a még mindig friss kondí­cióban működő MTK. „boys-bocsait.“

Biró: Harsády József (Postás o. b.) volt.

(Nemzeti Sport, 1906. április 1.)

A M. T. K. gyönyörű stí­lusban megverte a F. T. C. csapatát s ezzel az első helyre küzdötte fel magát, melyet tőle aligha lesz képes valamelyik csapat elvitatni.

M. T. K.—F. T. C. 4:2. A millenáris pályán igen nagy közönség jelenlétében folyt le e nagyjelentőségű mérkőzés, mely a M .T. K. jól megérdemelt fölényes győzelmével végződött. A M. T. K eddigi mérkőzéseinél állandóan balszerencse kisérte a F. T. C.-al szemben, mig végre ezúttal sikerült nekik győzelmet aratniok erős ellenfelükön. Minden tulajdonság, mely egy jó football csapat követelménye, fellelhető jelenleg a M. T. K.-nél. Összjáték, alacsony labdavitel, gyorsaság, kitartás és goalképesség jellemezte a győztes csapat játékát. Csupán a kapuvéd indispozicziója hatott zavarólag, a mi bizonyára csak fiatalságának tulajdoní­tandó, mit bizonyí­t az is, hogy az eddig megszokott higgadt játéka helyett idegen meggondolatlansággal védett.

A F. T. C. csapatában a védelem igen jó volt, mentett, a mit csak menthetett, a csatársor azonban már nem a régi. Az alacsony passjátéknak már nem igen találjuk nyomát a csapatnál és igy a magas labdák — ellentétben a M. T. K. lapos passolásaival — csak jobban kirí­ttak.

M. T. K. nap ellen játszik, de azonnal támad és erősen szorí­tja ellenfelét. A táraadás sikerrel jár, mert Károly a 6. perczben védhetlen goalt lő. Felállás után a F. T. C. támad, lövésüket azonban Domonkos védi, de a labdát ahelyett, hogy a mezőnyre dobná, lábbal akarja kirúgni; Pákay kihasználja e helyzetet s a kapus által kirúgás a végett földre dobott labdát közvetlenül a kapu előtt berúgja a hálóba. A M. T. K. erős támadással felel e váratlan eredményre és támadása csaknem a F. T. C.-éhez hasonló goalt eredményez. F. T. C. erősen véd, majd a középre jutott labda Károlyhoz kerül, ki az ellenfél kapujához igyekszik, de a hátvédek akadályozzák; ő elesik, az utolsó pillanatban azonban Sebestyénnek passolja a labdát, ki oldalról hatalmas lövéssel megszerzi csapatának a vezető goalt (16. p.). A játék változatosan folyik tovább, ámbár M. T. K. fölénye szemmel látható. F. T. C. a 28 perczben handset vét, mire szabadrúgáshoz jut M. T. K. és a csapat ügyes helyezkedése révén Holics megszerzi a 3. goalt. A félidő vége felé F. T. C. támad, lövést intéz a M.T K. kapujára, Domonkos védi ugyan, de az erősen rúgott labda a kezéből visszapattan, mit Pákay a goalba lő.

A második félidőben sem lanyhul a tempó, de daczára mindkét csapat igyekezetének kornernél egyebet elérni nem jutnak. A 25. perczben óriási szélvihar támad, mi a F. T C -nak kedvez. A szél oly erős, hogy a M. T. K. kapu rúgásait nem használhatja ki, mert a labdát a természeti erők terelik. A M. T. K. játékosai észszerű rövid labdaadogatással mégis lejutnak ellenfelük kapujához és daczára az ellenszélnek, mindvégig meg is tartják támadó állásukat, sőt a 41. perczben Sebestyén a második goalhoz hasonla módon ujabb goalt lő.

A mindvégig izgalmas, élvezetes és fair mérkőzést Harsády (Postás) vezette igen korrektül.

Szövetségi dí­j. M. T. K. II. — F. T. C. II. 2:0. A második csapatoknál szintén a M. T. K. győzött 2:0 eredménynyel. Biró Langfelder (U. T. E.) volt.

M. T. K. III.—F. T. C. III. 4:0. Az egyesületek III. csapatai is játszottak délelőtt. Eredmény 4:0 a M. T. K. javára.

Old-boysok mérkőzése. A M T. K.-nek mult évben alakí­tott old-boys csapata a mult vasárnap a F. T. C-nek “Vén dicsőség” — eddig veretlen — old-boys csapatával játszott. Az eredmény nagy meglepetésre 4:0 a M. T. K. javára.

(Sport-Világ, 1906. április 1.)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

OLDALAK
Novák Dezső utánpótlás emléktornák
Categories
FOTELSZURKOLÓ