1907.IV.7. Magyarország – Csehország 5:2

SV-19070414-01-19070407

A III-ik magyar—cseh mérkőzés.

A magyarok 5:2 arányban győztek

A III. magyar—cseh mérkőzés. Április 7-ike ez évben az első „szövetségi nap.“ Ekkor játszik a MLSz. reprezentatí­v csapata a Cesky Svaz Footballovy reprezentativ csapatával Budapesten. E mérkőzéseknek igen nagy jelentősége van, mert nemes versengésre szólí­tják a különböző országok labdarugóit egymás ellen, másrészt pedig a válogatott csapatban való szerepeltetés által külön jutalmat nyújthatnak a szövetségek azoknak a játékosoknak, akik kiváló játéktudásuk által társaik közül kitűnnek. (…)

A Cesky SF. válogatottja ellen játszottunk kétszer, mindkétszer eldöntetlenül. Gólarány 5:5.

Április 7-én a MLSz. a következő csapatot állí­tja ki: Izsó L. — Rumbold Gy., Nagy F. — Gorszky T., Bródy S., Bí­ró Gy. — Niessner A., Horváth J., Schlosser J., Molnár J., Borbás G. Tartalékok: Sárközy (BTC.), Schaschek (BTC.), Weisz F. (FTC.), Károly (MTK.), Holics (MTK.).

A CSF. csapatát lapunk zártáig nem közölte a ML.Sz.-el.

E mérkőzést megelőzőleg játszani fognak egymás ellen az I. oszt. csapatok második csapataiból és a II. oszt. csapatok I. csapataiból válogatott legénységek a következő összeállí­tásban:

Az I. osztály, II. csapatokból válogatottak: Fritz (FTC.) — Búóczy (MTK.), Horváth (Typ.) — Vörös (BAK.), Mészáros (MAC.), Préty (Typ.) — Ivány (FTC.), Ecker (FTC.), Komlaucz (Typ.), Petz (MAC.), Dózsa (Typ.). Tartalék: Levicky (Főv. TC.), Schöffer (MAC.), Fischer (FTC.), Preisz (BAK.), Herceg (Typ.).
A II. osztályú I. csapatokból válogatottak: Szerencse (Törekvés) — Levák (U. Tör.), Hauszvald (Tör.) — Sporko (Tisztv.), Szednicsek (Törekvés), Pejtsik (Tör.) — Rauch (Tisztv.), Menschl (U. Tör.), Glatzbach (URAK.), Burghardt (Törekvés), Forgács (Tisztv.). Tartalék: Frontz (URAK.), Takács (Tör.), Paulik (Törekv.), Barcsay (URAK.), Veszelák (URAK.).

E mérkőzések csak 1904. óta vannak szokásban s eddig a következő eredményekkel végződtek:
1904. junius 2. II-od osztály győz 1:0.
1905. április 9. II-od győz 4:3.
1906. április 1. Eldöntetlen 1:1.

E mérkőzés d. u. félhárom órakor, a cseh—magyar mérkőzés d. u. négy órakor kezdődik a Thököly-uti millennáris pályán.

(Nemzeti Sport, 1907. április 7.)

Ma, vasárnap délután lesz a magyar és cseh labdarugó szövetségek válogatottjainak nagyszabású reprezentatí­v mérkőzése. A válogató-bizottság a magyar csapatot, játékosaink legutóbb mutatott formája alapján állí­totta össze s igy mindnyájan saját helyükön első klasszist képviselnek.

A cseh szövetség is erős csapatot küld le s igy igen érdekfeszitő mérkőzésre van kilátás.

A Cesky Svaz Futballovy válogatott csapata: Richter (Smichov) — Müller (Smichov), Veszely (Slavia) — Bielka (Slavia), Jirasek (Smichov), Kovarovic (Smichov) — Jelen (Smichov), Milka (Smichov), Hradecky (Sparta), Pelikan (Smichov), Valasek (Meteor). Tartalék: Mitermüller (Novomestsky SK).

A Magyar Labdarugó Szövetség válogatott csapata: Izsó (BTC) — Nagy (MTK), Rumbold (FTC) — Biró (MTK), Bródy (FTC), Gorszky (FTC) — Niessner (MAC), Horváth (BTC), Molnár (BTC), Schlosser (FTC), Borbás (MAC). Tartalékok: Holics (MTK), Sárközy (BTC), Weisz (FTC), Koltai (MTK).

A cseh-magyar reprezentatí­v csapatok mérkőzése d. u. 4 1/4 órakor kezdődik a millenáris-pályán. Biró: Hajós Alfréd (BTC) lesz.

A nemzetközi mérkőzést megelőzi d. u. 2 órakor az I. osztályú 2-ik s a másodosztályú 1-ső csapatok kiválogatott legénységének mérkőzése. A csapatokat a válogató bizottság a következőképen állí­totta össze:

I- ső osztályú 2-ik csapat: Fritz (FTC) — Buócz (MTK), Horváth (Typogr.) — Vörös (BAK), Mészáros (MAC), Prétyi (Typogr.) — Iványi (FTC), Ecker (FTC), Komlancz J. (Typogr.), Petz (MAC), Dózsa (Typogr.) Tartalékok: Schöffer (MAC), Leviczky L. (FővTC), Herczeg (Typogr.), Fischer (FTC), Preisz (BAK).
II- od osztályú 1-ső csapat: Szerencse (Törekvés) — Hauswald (Törekvés), Lévay (Ujp Tör.), — Sporkó (TLE), Szednicsek (Törekvés), Pejtsik (Törekvés) — Rauch (TLE), Menschl (Ujp. Törekvés), Glotzbach(URAK), Burghardt (Törekvés), Forgách (TisztvLE). Tartalékok: Frontz (URAK), Takács D. (Törekvés), Paulik J. (Törekvés), Barcsay (URAK), Veszelák (URAK).

Biró: Horváth Ferencz (FTC) lesz.

(Sport-Világ, 1907. április 7.)

1906. április 7., 16:15, Budapest, Millenáris, MLSZ válogatott csapata — CSF válogatott csapata 5:2 (1:2)
vezette: Hajós Alfréd (magyar)
MLSZ válogatott csapata: Izsó (BTC.) — Nagy (MTK.), Rumbold (FTC.) — Gorszky (FTC.), Bródy (FTC.), Biró (MTK.) — Niessner (MAC.), Horváth (BTC.), Schlosser (FTC.), Molnár (BTC.), Borbás (MAC.)
CSF válogatott csapata: Richter (Smichow) — Müller (Smichow), Jirasek (Smichow) — Bielka (Slavia), Vosatka (Slavia), Kovarovics (Smichow) — Jelen (Sinichow), Milka (Smichow), Hradeczky (Sparta), Pelikan (Smichow), Valasek (Meteor)
Gól: Horváth (21., 66., 84.), Borbás (56.), Molnár (82. – 11-esből) illetve Hradeczky (13.), Milka (37.)
A válogató bizottság összetétele: Ordódy Béla, Lőwenrosen Károly, Iszer Károly, Steiner Hugó és Stobbe Ferenc szövetségi kapitány.

A harmadik magyar—cseh. (Budapest— Prága) mérkőzés a magyar szí­nek váratlanul nagy gólarányu győzelmét eredményezte. A mérkőzés tehát ebből a szempontból ránk nézve nagy erkölcsi haszonnal járt, ami némileg enyhí­ti az anyagi sikertelenség keserű izét. Azonban az örömbe üröm is vegyül. Győzelmünknek mi magunk sem tudunk úgy örülni, mint rendes körülmények között örülnünk kellene neki; mert érezzük, hogy az a három gólkülönbség nem fejezi ki a magyar és cseh labdarugósport igazi erőviszonyait. A Cesky Svaz Footballovy, mint minden nem sportszükségletből folyó sport alakulás, nem elég erős és nem egészséges, mert hiszen befelé sem tud érvényesülni. A legerősebb cseh labdarugó-egyletnek, a Slaviának a CSF. csak addig kell és annyira, ameddig és amennyire az ő szekerét tolja. Mert amint a hatalmas cseh egylet útja keresztezi a cseh szövetségét, ott nyomban háttérbe szorul a — szövetség. Immár másodszor küldi el XI-ét a CSF. Budapestre: és mindkétszer hiányzanak belőle a cseh labdarúgás büszkeségei. Bármi legyen is ennek az oka, tagadhatatlan az, hogy ez súlyosan sérti a MLSz. érdekeit, mert a leküldött cseh csapatok nem képesek a magyar közönség érdeklődését lekötni, amely közönség a „legjobb XI. cseh” játékát akarja látni. A várakozásában csalatkozott magyar közönség lassanként elpártol a budapesti, mérkőzéstől, s igy ezek a rendezések anyagi kockázattal járandanak. Viszont Prágában mi mindig legjobbjainkat állí­tjuk ki, amely föl tudja kelteni a közönség érdeklődését. A két szövetség közül tehát az egyik nem áll mindenben a viszonosság alapján.

E mellett a CSF. érthetetlen módon egyre jobban komplikálja a kérdéseket. Általános meglepetésre ugyanis a CSF. magyar bí­rót jelölt ki a mérkőzés vezetésére, holott a szerződéses megállapodás értelmében idegen birót, kellett volna választani. Mi következik ebből? Talán az, hogy most már Prágában — Horacek fog bí­ráskodni? … Nem hiszszük, hogy Hajós bí­ráskodását precedensül erőszakolták volna ki; de ha igy lenne, akkor a MLSz.-nek szigorúan ragaszkodnia kell a létező megállapodásokhoz. Általában oda kell törekednünk, hogy minden nemzetközi mérkőzésünket ezentúl ne hazai biró vezesse. Elvégre bármely biró mellett fölvehetjük bátran a küzdelmet akármelyik amatőr-csapattal is. A favor in iudice nekünk nem dicsőség! (…)

A III-ik magyar—cseh mérkőzés.

A magyarok 5:2 arányban győztek

Örvendetesen csalódtak azok, akik a Cesky Svaz Footbaltovy ellen kiállí­tott magyar válogatott csapat dicstelen szereplésétől féltek. A magyar XI a két eldöntetlen játék után feltűnő nagy gólarányu győzelmet aratott. Ezt a győzelmet úgy kell vennünk, ahogy van: a MLSz. válogatott csapata 1907. tavaszán erősebb volt a CSF. csapatánál. Ennél azonban — sajnos — tovább nem mehetünk. És pedig azért nem, mert a CSF. kiküldött csapata éppenséggel nem reprezentálhatta méltóan a cseh labdarugó-sportot. Hiányoztak abból a nemzetközileg is elismert legjobb játékosok és a legjobb cseh labdarugó-egylet, a Slavia. Ez, meg a rossz időjárás, valamint az irreális pálya okozta tán, hogy e mérkőzés éppenséggel nem állott azon a ní­vón, amit joggal elvárhattunk tőle. Ebből a szempontból tehát ez az idei mérkőzés sikertelen volt. Megnyugtatásunkra szolgál, hogy a teljes siker nem a MLSz.-en múlott. Hanem azért a most leszürődött tanulságokat mindesetre meg kell jegyeznünk a jövő számára. A dolog eme részével bevezető sorainkban foglalkozunk.

Ami a mérkőzés sportrészét illeti, meg kell állapitanunk azt, hogy a magyar csapat játéka a várakozáson alul maradt. Nem volt kielégí­tő sem a védelem, sem a támadás. Különösen csalódtunk a hátvédekben, akikben pedig általában biztak. Az egész csapatban is a leggyengébben játszó ember Nagy Ferenc volt, ki minden helyezkedés és határozott föllépés nélkül futkosta végig a mérkőzést. Sohase volt helyén, folyton a fedezetek között és előtt zavarta azok munkáját, kényszerí­tve ezáltal egyrészt Rumboldot arra, hogy a pálya közepe felé húzódjék s igy oldalát szabadon hagyja, másrészt Bí­rót, hogy helyette jóformán állandóan hátvédet játszszék. E két kiváló védőjátékosnak a szokottnál gyengébb formáját tehát ez magyarázza meg. A kapott két gól is jórészt Nagy rovására í­randó, mert Izsó azokat csak nehezen védhette volna a lövés pillanatában. Nem lehet azonban elhallgatni viszont azt sem, hogy — különösen kezdetben — Izsó a megengedhetőnél felületesebben dolgozott. Csak az szolgálhat mentségéül, hogy a nagyon csúszós labda volt oka az esett sok hibának. A fedezetsor általában jól dolgozott s a Gorszky—Bródy-pár mindenben kielégí­tett. Hiba csak az volt, hogy a fedezetsor — nyilván a védelem iránt való bizalmatlanságból — gyakran hátramaradt s igy hézagok támadtak a mezőnyben. A csatársorban a két szélső, Borbás és Niessner mindenben beváltották a hozzájuk fűzött reményeket. Az elért gólok az ő kiváló munkájuk eredményei. Különösen Borbás csinált ezúttal kiváló dolgokat. Az a szerencsétlen idea, hogy a kitűnő Schlossert és Horváthot rendes helyükről elmozdí­tották, megbosszulta magát. Egyik sem tudott érvényesülni. Schlosser ugyan szép labdaadogatásával jól vitte előre a támadást, Horváth azonban az összekötő helyén unottan és pózolva dolgozott mindaddig, mig Schlosserrel helyet nem cserélt, mikor tehát az eredetileg centerbe állí­tott kitűnő bal-összekötő mint jobb-összekötő fejezte be a játékot. Hát ez igy nincs rendén. Okuljon a válogató-bizottság ezen, legalább a jövő számára. Sokszor megjárták már az ilyen erőszakos áthelyezésekkel: kár tehát folytatni ezt a rendszert.

A cseh csapat egyöntetűbben és szebb összejátékkal dolgozott, mint a magyar, bár egyénileg gyengébb erőkből állott. A csatársor — addig mig az, iramot bí­rta — fölhasznált minden rést a támadásra. A támadás itt is a széleken volt jobb. A fedezetsorban csak az állandóan Borbást kisérő gyors Bielka tűnt ki, mig a védelemben Richter kapus végzett elsőrendű munkát.

A mérkőzés a hetes esőtől fölázott millennáris pályán folyt le esős, hideg időben, ami a látogatottságra befolyással volt, miként a csapatok lelkesedésére is.

A mérkőzést megelőzőleg a másodosztályú csapatokból válogatott legénység az első osztályúak tartalékaiból válogatott csapattal mérkőzött. Mindkét csapatban több sokat í­gérő erő mutatkozott be.

A csapatok igy álltak föl:

MLSz. válogatott csapata: Izsó (BTC.) — Rumbold (FTC.), Nagy (MTK.) — Gorszky (FTC.), Bródy (FTC.), Biró (MTK.) — Borbás (MAC.), Molnár (BTC.), Schlosser (FTC.), Horváth (BTC.), Niessner (MAC.).

CSF. válogatott csapata: Richter (Smichow) — Müller (Smichow), Jirasek (Smichow) — Bielka (Slavia), Vosatka (Slavia), Kovarovics (Smichow) — Jelen (Sinichow), Milka (Smichow), Hradeczky (Sparta), Pelikan (Smichow), Valasek (Meteor).

Lassú iramban indul meg a játék s mindkét csapat, óvatosan kezdi a munkát. A magyarok mégis előbb jönnek lendületbe s a csatársor néhányszor fölnyomul a szélsők, különösen Borbán szép lerohanásai után. Az összekötők azonban sokat rontanak, mig Schlosser lövését igen szépen védi a cseh kapus. Amint a csehek egy kis ellentámadást kí­sérelnek meg, nyomban kitűnik az, hogy a magyar hátvédek rossz formában vannak. Rumbold többször hibáz labdát, Nagy pedig soha sincs a helyén. Igy a magyar védelem boszantó mozdulatlansággal nézi, miként, nyomul föl a cseh csatársor, mely a 13-ik percben kornert ér el és ebből aránylag könnyen gólt. [szerk: Pesti Napló: A csehek sarokugrását Hradecky centercsatár szép fejlökéssel goallá értékesí­ti.]. E nem várt eredmény jobb munkára serkenti a magyar csapatot. A következő percben Niessner lerohanása szerez kornert, majd Borbás oldalán esik két eredménytelen sarokrúgás. Rumbold habozása miatt komoly veszélybe kerül a magyar kapu újból s Izsó csak korner árán tud védeni a 17-ik percben. A látogatást Borbás adja vissza. Gyönyörű lefutása után lövését a cseh kapus igen szépen védi, mig Schlosseré a fáról pattan le, végül azonban Horváth a 21-ik percben mégis belövi a közönség óriási örömére. Ezután egy ideig a mieink támadnak; a 26-ik és 34-ik percekben eredménytelen kornert is lőnek. A következő percekben a magyar hátvédek hibájából a cseh csatársor veszélyesen támad és aránylag könnyen jut a 37-ik percben a vezető gólhoz, amely teljesen a magyar csapat ellen hangolta a közönséget. Félidő 2:1 a CSF. javára.

A második félidő első perceiben ugy látszik, mintha a helyzet nem változnék, a csehek már a 4-ik percben kornert rugnak ellenünk, azonban váratlanul összeroppan a vendégcsapat, mig a magyar csatársor, melyben Horváth—Schlosser helyet cserélnek, most már agilisabb s igen veszélyes helyzeteket teremt a cseh kapu előtt. Különösen Schlossernek van alkalma góllövésre, azonban a nagy erővel rúgott labda éppen a kapus ölébe megy. E balszerencse csak növeli az izgalmat, mig nem a 12-ik percben Borbás pompás munkája egy szép lerohanás után meghozza a kiegyenlí­tő gólt. A magyar csapat erre fokozza az iramot, s számos lövés megy a cseh kapura. A 19-ik percben Molnár töri át a védelmet s már-már menthetetlen gólt rug, mikor legáncsolják. A megí­télt büntetőrugást Schlosser a kapufának lövi. Hanem a csehek is föleszmélnek erre s a 29. percben támadásukat Izsó csak korner árán teheti ártalmatlanná, mely után Borbás rohan le s Molnár—Horváth beadását góllá értékesiti. 3:2. A csehek még egy kí­sérletet tesznek s kornert étnek el, hogy a következő percekben kornert védjenek. Itt hands in gól esik; a megí­télt 11-est Molnár a negyedik góllá értékesiti. 4:2. A következő gól sem várat soká magára, mert Niessner szép munkájával kidolgozott labdát Horváth a 40-ik percben ép oly szépen belövi. A csehek ezután végleg feladják a küzdelmet s fáradtan védenek.

Bí­ró: Hajós Alfréd (BTC.) volt.

E mérkőzés előtt immár hároméves szokás szerint a másodosztályú 1. csapatokból és az első osztályú II. csapatokból a következő két legénység mérkőzött Horváth Ferenc (FTC.) bí­ráskodása mellett:

I. oszt. II. csapatokból válogatott: Herczeg (Typ.) — Buócz (MTK.), Horváth (Typ.)—Vörös (BAK.), Mészáros (MAC.), Prélyi (Typ.) — Iványi (FTC.), Leviczky (Főv. TC.), Komlauc (Typ.), Petz (MAC.), Dózsa (Typ.).

II. oszt. I. csapatokból válogatott: Szerencse (Törekvés) — Lévai (UTFC.), Hausvald (Törekvés) — Sporkó (TLE), Szednicsek (Tör.), Pejtsik (Tör.) — Rauch (TLE.), Menschl (UTFC.), Glotzbach (URAK.), Burghardt (Törekvés), Forgács (TLE.).

A mérkőzést 2:1 arányban az I. osztályú tartalékcsapat nyerte meg.

Este a MLSz. fényes lakomán látta vendégül a reprezentatí­v játékosokat.

(Nemzeti Sport, 1907. április 14.)

A cseh-magyar szövetségi mérkőzés.
(A magyar csapat 5:2 arányban győz a csehek felett).

schlosser-oklevel-19070407A Magyar Labdarugók Szövetsége reprezentatí­v csapatának vasárnapi győzelme ismét tanúbizonyságot tett footballsportunk nagy arányú előhaladásáról. A Cesky SvF válogatottjai ellen ezideig két alkalommal mérkőzött a magyar reprezentatí­v csapat s mindkétszer csak eldöntetlen eredményt sikerült kiví­vnia. A harmadszori találkozás, meghozta a magyar csapat jó kiérdemelt győzelmét. A hideg, esős időben, felázott pályán lefolyt mérkőzés nem vonzott annyi közönséget, mint ezt az előző szövetségi matcheken megszoktuk. A lágy, bizonytalan, talajon minden ügyességüket igénybe kellett venni a játékosoknak, hogy kellőkép érvényesülni tudjanak. Az időjárás zavaró hatása különösen az első félidőben mutatkozott a mi játékosainkon, kik bizony nem igen tudtak a sáros talajon könnyebben mozgó s jól összetrainrozott cseh csapatnak ellentállni. A második halftimeban, összehasonlithatlanul szebb játékot produkált, a magyar csapat, mint az előző félidőben. Lelkesen s a kiegyenlí­tő goal után majdnem állandóan fölénnyel játszik, mig a cseh csapat kimerülvén, nem tud oly eredményesen játszani mint előbb. A cseh legénység játékáról, általában elismeréssel szólhatunk. Fair játekmodora s a magyarokét jóval felülmúló összejátéka érdemel különös dicséretet. Egyéni játékosai azonban korántsem vetélkedhetnek a mi játékosaink tudásával. Aránylag leggyengébb része volt a magyar csapatnak a hátvédsor, mely különösen az első félidőben nem igen felelt meg a beléhelyezett bizalomnak. A magyar csapat összeállí­tása nehéz munkát adott a MLSz válógató-bizottságának. Az általa kiállí­tott csapat, — legalább is a match előtt — nem nyerte meg mindenki tetszését. Ez azonban, korántsem bizonyí­tja a válogató-bizottság felületességet legfeljebb azt, hogy a bizottság egyes játékosok tudását az eddig mutatott formák alapján, talán kissé túlbecsült. A csapat egyébként a játék közben beigazolta, hogy méltó volt a kitüntetésre s épen az a játékos, kit talán legtöbben kifogásolták, volt a csatársor leglelkesebben s legjobban működő tagja. Az eredmény pedig épenséggel nem bizonyí­tja azt, hogy az összeállí­tás hibás vagy hiányos lett volna.

A magyar csapat tagjai különben a következők voltak: Izsó László kapuvédő. Másodszor szerepelt a reprezentatí­v csapatban A BTC A) csapatának három év óta kapuvédője. Rumbold Gyula bal hátvéd. A FTC tagja e matchen szerepelt először a válogatott csapatban. Nagy Ferencz jobb hátvéd. A MTK biztos rugásu hátvédője. Most játszott hatodszor a magyar válogatott csapatban. Gorszky Tivadar jobb fedezet. Egyik tagja a FTC kitűnő fedezet sorának. A MLSz csapatában hatodszor játszott. Bródy Sándor czenterfedezet. A magyar válogatottak között másodszor játszott. Igen önfeláldozó játékos. A FTC tagja. Biró Gyula bal fedezet. A MTK kiváló tehetségű fedezet játékosa. A reprezentatí­v csapatba másodszor választották be. Niessner Aladár MAC jobbszélső csatár. Lerohanásai igen sokszor hozták veszélybe a csehek kapuját. Negyedszer játszott a válogatott csapatban. Horváth József jobb összekötő utóbb czenter csatár. Jelenleg legjobb egyéni játékosunk. Mint a BTC tagját, szintén negyedszer választották be a MLSz csapatába. Schlosser Imre czenter csatár, majd jobb összekötő. A FTC legjobb csatára. A válogatott csapatban harmadszor játszott. Molnár Imre bal összekötő csatár. A BTC biztos, jól lövő összekötő csatára. Ezúttal mint reprezentatí­v játékos, harmadszor szerepelt. Borbás Gáspár balszélső csatár. A legjobb s leggyorsabb magyar csatár játékos. A válogatott csapat sikerének legnagyobb része őt illeti. Ezelőtt mint a FTC, utóbb mint a MAC tagja, hatodszor jutott be a válogatottak közé.

A cseh csapat a következőkép állott fel: Richter (Smichov) — Müller (Smichov), Jirasek (Smichov) —  Bielka (Slavia), Vosatka (Slavia), Kovarovic (Smichov) — Jelen (Smichov), Milka (Smichov), Hradecky (Sparta), Pelikan (Smichov), Valasek (Meteor)

Hajós Alfréd (BTC) biró jelzésére, pontban 1/4 5 órakor állott fel a két csapat. A közönség rendkí­vül rokonszenvesen fogadja a szálas cseh játékosokat. A csehek választanak helyet, a mieink kezdik tehát a játékot. A cseh kapu csakhamar veszélybe jut, de Horváth lövése eredménytelen. Borbás lerohanása után Molnár lő, de lövését a kapus szépen védi. Majd Izsó kénytelen a cseh balösszekötő lövését védeni. A labda Horváthoz kerül ki offside állásból goalt lő, mit a biró érvénytelení­t. Ettől kezdve a csehek kerülnek fölénybe. A rövid passz-játékkal dolgozó csatárok, különösen a baloldaliak, igen sok veszélyes támadást intéznek. A 12 perczben kornerhez jutnak a csehek, amelyből beadott labdát ügyesen a kapuba juttatják (13 p.). A magyar védő játékosok kétségtelenül hibáztak e goal beengedésénél. Niessner lerohanását három korner követi, a 14, 15 és 15 1/2 a perczekben. Milka lefutása viszont a cseheket juttatja kornerhez (16 p). Majd Borbás intéz támadást a cseh kapu ellen. Beadását több lövés követi, mig Horváth shootja a hálóba juttatja a labdát (21 p). Uj kezdés után a magyarok ismét gyenge játékot produkálnak. A csehek pedig szép összjátékkal, önzetlenül igyekeznek a labdát a magyar kapu elé juttatni A mieink alig igyekeznek a csehek támadásait leszerelni, aminek csakhamar a csehek egy gólja a következménye. Ugyanis egy baloldalról beadott labda a jobbösszekötőhöz kerül, ki azt fejével a kedvetlenül védő Izsó góljába juttatja. A gól után ismét a csehek támadnak, de újabb lövéseiket Izsó kivédi. Félidő 2:1 csehek javára. Kornerarány 5:2 magyarok javára.

Szünet után a cseh csapat ismét fölényben van s már a 3-ik percben kornerhez jut. De nemsokára megváltozik a játék képe s a magyar csapat csakhamar felsőbbségbe kerül. Horváth mint center-csatár sokkal eredményesebb munkát végez, mint előbb. Molnár remek lövését a csehek kapu védője kényszerül menteni. Ugyancsak Schlosser ügyes kiszökését követő lövését is a kapus fogja ki. Borbás — daczára, hogy erősen fogják — kicselezi a védelmet s a 11-ik perczben megszerzi a kiegyenlí­tő gólt. Az eredmény fellelkesiti a magyar csapatot s szemmelláthatólag nagyobb kedvvel dolgoznak. Nagy Ferencz is — kapura lő, de Richter könnyen védi. Molnárt a csehek lefaultolják, mire a biró 11-es rúgást í­tél. A 11-est Schlosser a kapufélfának lövi. Egy darabig a magyarok térfelében folyik a játék. A 21-ik perczben kornert érnek el. A balösszekötő lövését Izsó ugyanis csak komerre tudja védeni. A korner beadása után, Borbáshoz kerül a labda, ki lefutván, Molnárhoz adja be, kitől Horváthoz jut, honnan védhetlen lövéssel a kapuba kerül. A gól után a csehek újból támadást intéznek. A 31. perczben kornert rúgnak. Kovarovic lövését a kapus védi ki. Néhány percz múlva már ismét a magyarok vannak fölényben, a Niessner által levitt s a kapu felé repülő labdát az egyik cseh hátvéd kezével védi ki. A megí­télt 11-es rúgást Molnár igen erős lövéssel juttatja kapuba. (37. p). Majd ismét Niessner fut le a labdával, kinek lövését az egyik hátvéd védi ugyan, de a labdát Horváthoz rúgja, ki aztán védhetlen lövéssel juttatja a cseh kapuba. (39. percz). A csehek még utoljára összeszedik erejüket s erős támadást intéznek a magyar kapu ellen, de kornernél egyebet nem érnek el. (40 p). Majd ismét az ő térfelükre terelődik a játék, mely a magyarok támadásával végződik. Félidő: 4:0 a MLSz. csapata javára. Kornerarány: 4:1 a csehek javára.

Biró: Hajós Alfréd volt, aki pártatlan, kitűnő biró volt.

(Szövetségi mérkőzés.). I-ső oszt. második csapatok — II-od oszt. első csapatok 2:1.

A cseh-magyar matchet megelőzőleg, folyt le az I. osztályú második csapatok s a II. osztályú első csapatok tagjaiból válogatott legénység mérkőzése. A másodosztályu csapat csaknem állandóan támad s több rutinnal dolgozik, mint ellenfele, mégsem tudja a győzelmet a maga számára megszerezni. Az I. osztályúak könnyebben mozognak a csúszós pályán s talán a szerencse is jobban kedvez nekik, ennélfogva sikerül ellentállniok a II. osztályúak meg-megujuló támadásainak.

Biró: Horváth Ferencz (FTC) volt.

Eredmény 2:1 az I. osztályú második csapatok javára. Igen jó volt a győztes csapatban Herczeg kapuvédő és Ivány jobbszélső, a vesztes csapatban pedig Szednicsek és Sporkó fedezetek.

(Sport-Világ, 1907. április 14.)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

OLDALAK
Novák Dezső utánpótlás emléktornák
Categories
FOTELSZURKOLÓ