1907.V.12. FTC – BAK 3:4

Mai mérkőzések. A bajnoki mérkőzések immár vége felé közelednek. Csupán néhány match van még hátra, de ezek eredményei is csak a helyezésre lehetnek befolyással. Ma délután az első osztályú bajnokságért a FTC a Budapesti Atlétikai Klubbal mérkőzik. A (…) mérkőzés a soroksári úti pályán lesz s minden valószí­nűség szerint a FTC győzelmével fog végződni.

(Sport-Világ, 1907. május 12.)

Vasárnapi mérkőzések. A soroksári-uton játszanak a FTC.—BAK. A FTC. győzelme valószí­nű.

(Nemzeti Sport, 1907. május 12.)

1907. május 12., –:–, Soroksári út, FTC – BAK 3:4 (1:3)
vezette: Benedek Aladár (MAFC.)
FTC: Dobronyi — Rumbold, Manglitz — Weinber, Bródy, Weisz — Braun, Pákay, Koródy, Schlosser, Ecker
BAK: Kormos — Müller, Rácz — Halász, Gerő, Ligeti I. —  Glatter J., Ligeti II., Rudas, Grosz, Gálos
Gól: Pákay (42.), Bródy (51.), Weinber (75.) illetve Rudas (15., 23., 50.), Grosz (18.)
Kiállí­tva: Koródy (az első félidő  végén 10 percre, majd az utolsó negyedórában), Ecker (az utolsó negyedórában) illetve Halász (az utolsó negyedórában)

A hanyatló szezon bőven gondoskodik szenzációkról, melyek a közönség érdeklődését állandóan fokozzák. A MAC.—FTC. 8:0-ás szenzációjának már van mása. A MTK.—MAC. 7:0-ás eredménye nem kisebb meglepetésként hatott. De valamennyinél nagyobb sulylval esik a mérlegbe a FTC. váratlan veresége a BAK.-tól. Ezzel az első osztályú bajnokság egyszerre izgató végküzdelemhéz jutott. Most már nemcsak az a kérdés, hogy melyik egylet lesz az utolsó, hanem az is, hogy melyik lesz az első? Minden a FTC—MTK. matchen fordul meg. Ha győz a FTC., vagy eldöntetlenül játszik, övé a bajnokság; ha veszí­t, elesik az annyira biztosnak vélt bajnokságtól, melyet a MTK. nyerne meg igy. Azonban nem lehet semmit tudni. Hátha a BAK. megveri a MTK.-t, vagy eldöntetlenül játszik vele? … Ekkor ismét a FTC. lesz a bajnok.

BAK.—FTC. 4:3. A FTC. immár biztosnak látszó bajnoksága a mult vasárnapi mérkőzés alapján kérdésessé vált. Mielőtt magára a játék birálatára térnénk át, nem hagyhatjuk emlí­tés nélkül a FTC. football vezetőségének érthetetlen taktikai hibáját. Az már be van bizonyí­tva, hogy a FTC. csapata játékstí­lusánál fogva legkevésbbé tud érvényesülni saját pályáján, mely túlságos kis méretű ahhoz, hogy csapatának máskülönben nagy koncepciójú játékára elég tér nyiljon; kifejlett passzoláson alapuló játéka saját pályáján mindig csődöt mond, mert a csatárok annyira egymásra torlódnak, hogy elszánt védelemnek, különösen ha csak a védelemre szorí­tkozik, könnyű dolga van a támadás szétszorásával. A jobb tréning sem érvényesülhet, mert a befutásra kerülő tér annyira kicsiny, hogy jóformán egy pár lépéssel el lehet érni a végcélt, nem is szólván arról, hogy a hátvéd rúgásait legtöbb esetben a kapuvéd fogja el. Ha egy csatárnak sikerül a hátvédektől megszökni, azoknak már többé nincs idejük a rohanó csatárt utólérni. S mind ezek dacára a FTC. legfontosabb mérkőzéseit ilyen pályán játsza, ami 50 százalékkai meghendikepeli s jelen esetben saját pályájának áldozata is lett.

A mérkőzésről nincs sok mondani valónk. A FTC. messze felülmulta ellenfelét s veresége a kapus kritikán aluli játékának eredménye. A kapus annyira gyenge, hogy szinte lehetetlen hibájára rámutatni. Az első három gól mind ugy született, hogy a labdát vagy kiejtette kezéből vagy pedig addig labdázott, mí­g aztán nem tudta többé elfogni s az ellenfél könnyű szerrel bevágta. Manglitz kiváló formában van: a nagy pihenés szinte jót tett neki.

A BAK. lelkesen és odadadóan játszott, különösen mikor az első gólt oly olcsón megszerezte. A támadásnak összjátéka éppen nincs s az egész támadás azon alapszik, hogy a csatárok egész közel húzódnak a hátvédhez, s várják a kedvező alkalmat, hogy egy jó előre adott labdára kifussanak. Ez jelen esetben gyakran sikerült, mert a FTC. állandó támadása miatt még a halfok is csatárt játszottak. Dacára a 15 perc alatt szerzett 3 gólnak a FTC. könnyen megnyerhette volna a mérkőzést, ha nem veszti el a csapat higgadtságát. Schlosser és Koródy legalább 4—5 biztos gólt szalasztottak el a minimális nyugalom hiányában. Az FTC. veresége teljeséggel nem reális, sőt a csapat igen jó formát mutatott s nagyobb pályán bármely csapatunkkal egyenrangú. A csapat nem volt teljes. A fedezet sorból Gorszky hiányzott, mig a csatársorban Irányi helyett Pákay játszott jobb összekötőt meglehetős gyengén. A csapat legrosszabb és legindolensebb játékosa Eckert volt, s igazán nem értjük, hogy kerülhet be ilyen játékos a FTC. I.-be. A BAK.-ból Oldal hiányzott.

A bí­ró, Benedek Aladár (MAFC.) nagyfokú lelkiismeretlenségről tett tanúságot akkor, mikor a szükséges hozzáértés nélkül e fontos mérkőzés vezetését elvállalta. Ugyanis az előre kölcsönösen megállapí­tott biró nem jött el. s miután a BAK. a jelen lévő Gabrovitz Emilt nem fogadta el, Benedek sorsolás utján jutott a birói tiszthez. A játék a rossz vezetés mellett eldurvult.

A két csapat igy állt fel:

FTC: Dobronyi — Rumbold, Manglitz — Weinber, Bródy, Weisz — Braun, Pákay, Koródy, Schlosser, Eckert.
BAK.: Kormos — Müller, Rácz — Halász, Gerő, Ligeti I. —  Glatter J., Ligeti II., Rudas, Grosz, Gálos.

FTC. kezd nappal szemben és az első 1/4 órában szép játékával a BAK.-ot kapujához szorí­tja, azonban részint a kapu előtti könnyelmű játéka, részint a BAK. jó védelme miatt nem ér el eredményt. A 15-ik percben Rudas megszökik a hátvédektől s gólt lő. A következő percben már a FTC. támad, de Schlosser lövése kapu fölé jut. A 18. percben Rudas ismét megszökik, a labdát Dobronyi fogja, de kiejti s a BAK. Grosz révén második góljához jut. Egyik messze előre adott labdát Manglitz szépen hátra adja Dobronyinak, ki megfogja, de addig labdázik vele, mig az szög alatt elpattan tőle s a berohanó Rudas a gólba vágja. A FTC. nem csügged, nagy erővel dolgozik és a 42. percben Pákay révén gólt lő. Közben lő a Ferencváros egy meg nem í­télhető offside gólt, Koródy a bí­róval felesel, mire ez őt 10 percre kiállí­tja. Félidő 3:1 a BAK. javára.

A II-ik félidőben a FTC. minden erejét összeszedi, kétségbeesetten támad, de Müller és Kormos jól védenek. Az 5-ik percben a BAK. is kiszabadul és Rudas gólt lő. 4:1. A FTC. ismét erősen támad és a következő percben Bródy szép lövéssel gólt lő. 4:2. Ezután is folytatólagosan a FTC. van erős fölényben, a BAK. csak egyes lerohanásokkal veszélyezteti ellenfele kapuját, melyet azonban most már nagyobb óvatossággal védenek. A 30-ik percben a FTC. támadása ismét eredménynyel jár, egy kavarodásból Weinber a kapuba lövi a labdát. 4:3. Ettől kezdve a BAK. teljesen összeesik s tevékenysége abban merül ki, hogy mesterséges időhúzással rövid lélegzetvételhez jusson. A FTC. a jobbnál-jobb alkalmakat szalasztja el. Eckert ismételten az üres kapu felett lő el. Schlosser kapásból lőtt labdája ép a kapus hasába megy. A FTC. kétségbeesetten növeli a támadás erejét, de több gólt nem tud lőni.

(Nemzeti Sport, 1907. május 19.)

Az idei labdarugó szezonban egymást követik a meglepő eredmények. E hétre kettő is jutott belőle, az eddig legkitűnőbb két csapatunk, a MAC és a FTC szenvedett szenzáczió számba menő vereséget. A MAC—MTK mérkőzés eredményében ugyan nem maga a vereség a meglepő, mert ennek a MAC tultrainirozottságából kifolyólag előbbutóbb be kellett következnie, hanem az a goalarány, melylyel a MTK a győzelmet megszerezte. A MTK e győzelme s a FTC veresége ismét kétessé teszi a bajnokság sorsát, mely eddig a ferenczvárosiak biztos zsákmányának látszott. A BAK reális győzelme a FTC felett, az előbbi rohamos javulásáról tesz tanúságot.

BAK—FTC 4:3. Minden papí­rformát fejtetőre állí­tó eredménye volt a két csapat találkozásának. A BAK nagy lelkesedéssel ment a küzdelembe, munkáját siker koronázta, mert győzelmét a FTC durva játékmodora daczára sem tudta meghiúsí­tani A BAK-nak nemcsak hogy győzelmében nem bí­zott senki sem, sőt még azt sem hitték, hogy eldöntetlen eredményt tudna elérni. S ez az egylet ime megverte a bajnokság élén szereplő csapatunkat.

A FTC vereségét enyhí­ti, hogy tartalékokkal (Iványi és Gorszky helyett) volt kénytelen játszani. A BAK ezúttal igen szép, önzetlen, észszerű összjátékot produkált, mig ellenfele különösen az első goal után fejetlen, összevissza játékkal igyekezett ellent állni.

A mérkőzést a FTC támadása nyitja meg De az első negyedóra elteltével Rudas lefut és a kapura lő. Dobronyi védi ugyan, de a labdát kezéből kiejti s az a kapuba gurul (15 p.). Ezt a FTC rövid támadása követi, de sikertelenül. Pár percz múlva újból a BAK támad s rövid 5 perczen belül még két goalt rúg. A FTC erélyesebb játékhoz folyamodik, de ez sem hoz eredményt, sőt Korodit a biró kénytelen 10 perczre ki is állí­tani. Az utolsó perczekben végre a zöld-fehéreknek is sikerült goalt lőni Félidő: 3:1 .

Második félidőben ismét a ferenczvárosiak kezdik a támadást. Csakhamar azonban Rudashoz kerül a labda, ki azt a FTC kapujába továbbí­tja. A zöld-fehérek újabb támadása már sikeresebb, amennyiben Bródy révén sikerült goalt elérniök (6 p.). A játék ezután változatosabb. A 30-ik perczben a FTC újra goalhoz jut. Az utolsó negyedórában a játék teljesen eldurvul úgy, hogy a biró Eckert, Korodit, majd Halászt kénytelen kiállí­tani.

A mérkőzés bí­rája Benedek Aladár (Ifj. L. Sz.) volt

(Sport-Világ, 1907. május 19.)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

OLDALAK
04.02.16:30 M4 Sport
04.08. 19:30 M4Sport
04.15. 00:00 M4 Sport
Categories
FOTELSZURKOLÓ
Novák Dezső