1908.V.24. FTC – Manchester United 0:7

(fotó: Leslie Millmann gyűjteményéből)

(fotó: Leslie Millmann gyűjteményéből)

A Manchester United Budapesten
Manchester United—Ferenczvárosi Torna Club 7:0 (5:0)


A Manchester United Budapesten. A Manchester United pénteki és vasárnapi mérkőzése iránt sportköreinkben, mint a nagyközönség körében óriási érdeklődés nyilvánul. Nem is csoda, mert a Manchester United-hez hasonló fényes klasszisu csapat még kevés járt Budapesten. Ellenfelei is a legerősebb magyar csapatok lesznek. Első nap a Budapesti Torna-Club, Ferenczvárosi Torna-Club és a Magyar Testgyakorlók Köréből kombinált csapat, vasárnap pedig a Ferenczvárosi Torna-Club lesz az angolok partnere.

A Manchester United, a mely az északi liga-bajnokságot 52 pont összeredménynyel, kilencz pont előnynyel nyerte meg, mindössze hat esztendő óta áll fenn, annak daczára ma Anglia egyik legjobb csapata. Az angolok a következő játékosokkal jöttek a kontinensre:

A csapat kapuvédje Moger 2.05 méter magas; három évvel ezelőtt nemzetközi játékos volt. Burgess, kilenczszer játszott nemzetközi mérkőzésben Stacey, elsőrangú játékos; erős, hosszú rúgásai félelmetesek. Duckworth részt vett Észak-Anglia matchében Dél- Anglia ellen. Roberts, a csapat kapitánya, nemzetközi játékos; taktikája elsőrangú, labdalefogása és labdaleadása egyaránt brilliánsak. Dalton fedezetjátékos csodálatos hidegvérrel dolgozik; elsőrangú szerepléséért az idén csapatától 250 font külön jutalmat kapott. Wall csatár, huszonkét nemzetközi matchben vett részt; veszedelmes csatár, a ki látszólagos gyenge testalkata daczára is a kapuvédek réme. Bannister kiváló futó, a ki minden helyzetből, kapásból irányí­tja shootjait. Turnbull-t gyorsasága miatt hazájában „a repülő skót”-nak nevezik. Picken (nemzetközi játékos) a csatársor egyik legjobb embere. Meredith jnbbszélső huszonkilenczszer vett részt nemzetközi matchben, s igy mint „international“ a világrekordot tartja, Annak idején 18 hónapra a játéktól eltiltották, mert tulnagy fizetéssel szerződött az egyik angol csapathoz. Büntetését kitöltvén, az első mérkőzésen, a hol résztvett, 78 ezer főnyi közönség jelent meg, hogy kedvencze mellett tüntessen, az ovácziókat ki is érdemelte, mert ugyanakkor csapatának a győztes goalt szerezte meg

A csapatot a Manchester United tiszteletbeli elnöke, Bentley, a ki egyszersmind az English Football Association egyik alelnöke is, kiséri kontinentális kőrútjában. Managerük Mangnall, mig trénerük, Bacon, annak idején Anglia egyik legkiválóbb hosszutávfutója volt.

Manchester United eddig Prágában két í­zben 2:0 arányban győzött, Bécsben két í­zben 4:0 arányban, a WAC ellen pedig 5:0 arányban. Az angol bajnokcsapat minden mérkőzését nagy fölénynyel és igen könnyen nyerte meg.

(Sport-Világ, 1908. május 24.)

1908. május 24., 17:30, Millenáris, FTC – Manchester United 0:7 (0:5)
vezette: Gabrovitz Emil (Rambler)
nézőszám: 6 – 7 000
FTC: Fritz — Rumbold, Manglitz — Weinber, Brody, Gorszky — Rónai, Weisz, Korody, Schlosser, Szeidler
Manchester United: Moger — Roberts, Stacey — Downie, Thompson, Bell — Meredith, Bannister, Duckworth, Picken, Turnbull
Gól: Bannister (19.), Meredith (30., 31.), Duckworth (32.), Moger (43. – 11-esből), Picken (78., 79.)

NS-19080523-01-19080524A Manchester United Budapesten. A nagynevű angol csapat két budapesti játékát, kétféle szempontból kell kritika tárgyává tűnnünk: első sorban magát a játékukat, annak lefolyását, az angolok játékkészségét és tudását, technikai készültségüket és kombinációbeli erejüket; másrészt itteni szereplésük erkölcsi oldalát, vagyis az őket átható szellemnek megnyilvánulását és fellépésük, viselkedésüknek minőségét. Az elsőre alább térünk ki, utóbbival most foglalkozunk.

Mióta az angol amatőr-csapatok megnyitották azt a zsilipet, amelyen át később a különféle hí­rneves és kevésbé hirneves amatőr- és professzionista-csapat elárasztotta a kontinens különféle országait, sokféle csapat fordult meg nálunk. Vendégül láttuk a Corinthiánokat, Oxfordot, Cambridge-t vagyis Anglia football-sportjának szí­ne-virágát. Vendégeink voltak olyan amatőr-csapatok is, amelyeknek hire nem terjedt el az egész világon. Játszottak már különféle és fajta professzionista-csapatok magyar földön, de arra, ami a Manchester United vasárnapi mérkőzésén történt, football-sportunk egy évtizedes történetében példa nem volt. Az apró mellékkörülményeket elhagyogatva, maga a rideg tény teljes meztelenségében abban csúcsosodik ki, hogy az angol professzionista, tehát fizetésért játszó angol játékosok arra vetemedtek, hogy a birót inzultussal fenyegették s rendelkezéseinek a legkomiszabb módon ellene szegültek. Aki a mérkőzést végig nézte, megdöbbenve látta a jelenetet. Hát ezek az állí­tólagos fegyelmezettségről világszerte hires angol football-sport legkiválóbb képviselői: Anglia egyik bajnok-csapata? A fegyelmezettség hire még megvan, de maga az emlitett tulajdonság a professzionistáknál már a multé. Emlékeznünk kell a Southampton tavalyi látogatására. Mikor a magyar biró az egyik végtelen durva játékost ki akarta állí­tani, az is éppen igy megtagadta az engedelmességet. A mai kor. prof. játékosait más szellem hatja át, mint azokat, amely 8—9 évvel azelőtt Magyarországon megjelentek. Az angol Football Association működésének hatása már mutatkozik. A pénz és ismét a pénz a jelszó, s ennek mindent feláldozunk. Tönkretették azt a régi, egészséges sport-szellemet, amely Anglia évszázados football-sportját az egészséges fejlődés következménye gyanánt az amatőr-sportból kifolyólag áthatotta. Magát a football-játékot is kiforgatták eredeti valójából. Csak a professzionista-football támogatása! Ez volt a jelszó. Csoda-e hát, hogy a nagynevű, de már kiérdemült angol amatőr-játékosok, kik egy boldogabb korban játszottak, tisztább és nemesebb szellemtől áthatva, kik az amatőr-footballsport letéteményesei voltak, végre is sikraszállottak az igazi football-sport érdekében. Ez a Manchester United, mely hat év előtt született, az FA. romlott szellemének és politikájának legkiválóbb exponense. S ez a FA. álljon élére és dirigáljon egy amatőr-szövetségekből álló nemzetközi szövetséget?

Az, amit az angolok vasárnap müveltek, páratlanul áll s megtorolatlanul nem maradhat. Ez ügyet a MLSz.-nek magáévá kell tenni s ugy az FA.-nak, vagy ha az nem szolgáltat elégtételt, ami majdnem bizonyos, a Federation International-nak kell jelentést tenni. Az angoloknak mentségül az, hogy a biró gyengekezü volt s gyakran hibásan itélt, mentségül nem szolgálhat. Itt nem az az illető biró, hanem az egész football-sport, a magyar football-közönség van méltóságában megsértve, pénzért játszó professzionisták által. Magára a biróra vonatkozólag csak az az egyetlen megjegyzésünk van, hogy ne vállaljon ilyen nehéz mérkőzéseket, mikor annak vezetésére képtelen.

Az angolok játékára áttérve, nem lehet mást mondani, minthogy maga a tökéletesség. Az itt járt prof. csapatok közül tudás dolgában eddig a Celtic volt legjobbnak elismerve. A Manchester United kétségkí­vül bizonyos csekély mértékben felülmúlja. A Celtic tiszta skót játékosokból állott, kiket Angliában is technika és kombináció tekintetében a legjobbaknak tartanak. Hiányzott azonban náluk a gyorsaság magasabb foka, amely azonban a football zamatját képezi s tulajdonképeni külső, szemrevaló szépségét megadja. A MU-nál ez is megvolt. Perfekt technika, magvas kombi náció, rendkí­vüli gyorsasággal keresztülvive. A csatárlánc általában a belső játékot a szélső játékkal kombinálta. Ez különösen a FTC. elleni játéknál domborodott ki, hol nagy erővel és tisztán láthatón gólra dolgoztak. Ez áll a mérkőzés tartamának legnagyobb részére, ha elvétve rövid ideig lazsiroztak is. A csatársorban három ember vált ki. Meredith az internaszional rekorder a jobbszélen, a balösszekötő és a vasárnap játszott balszélső. Az ő játékukat csak a legtökéletesebb labdatechnika birtokában lehet keresztülvinni. A halfok mind erősek és gyorsak voltak, csodálatos helyezkedési érzékkel, vagy mondjuk: tudással. Inkább a támadást segitették s ha a kombináció ugy kivánta, különösen a két szélső gyakran felnyomult hatodik csatárnak a támadó sorba. A hátvédek nem képviseltek klasszist s csak a bal hátvédet játszó játékos volt tényleges hátvéd. A mindkét napon játszott hátvéd tulajdonképen halfjátékos, s ez különösen a magas és nehéz labdáknál tünt ki. Jóllehet mindig eltalálta a labdát, de legtöbb esetben tacsra, vagy a közönség köze vágta.

A kapus, elsőrangúan védett, ha néha könnyelmüsködött is. Angliában is a legjobbak közé tartozik. A csapat, de különösen a halfok és csatárok összmunkája és összjátéka nagy összeszokottságra vall s éppen ezért kifogástalan volt. A benyomás, a játék szempontjából kellemes volt s mindenki érezte, hogy ez a csapat képes volna a legtökéletesebbet nyújtani, mint ahogy helylyel-közzel tényleg nyújtotta is.

NS-19080530-36-19080524MU.—FTC. 7:0. (Millenáris pálya.) Az angolok pénteki játéka után, általános érdeklődés nyilvánult a FTC. elleni játék iránt. Az erősebb és gyorsabb magyar csapattal szemben az angol bajnokcsapat nagyobb erőkifejtése volt várható s ez magyarázza meg azt a nagy érdeklődést, mely első sorban abban nyilvánult, hogy 6—7 ezer főnyi nézőközönség jelent meg a millennáris pályán. Az angol csapat különösen az első félidőben megfelelt annak, amit tőle vártak. Vervvel dolgoztak és gyorsan, annál is inkább, mert a FTC. játékosai pillanatnyi nyugodalmat sem engedtek. Le kell szegeznünk azt a tényt, hogy a mezőnybeli játék külső képe nem volt olyan, amint az a 7:0 gólarányt indokolttá tenné. A FTC. sokszor és sokat támadott s különösen a mezőnyben igen jól dolgozott. A támadó sor azonban természetszerűleg nem tudott a gól előtt érvényesülni a határozottan és erélyesen fellépő angol védelemmel szemben. A magyar csapat játékerejét lényegesen meggyengí­tette az a körülmény, hogy az első félidő elején Manglitz Meredith-el való összecsapás után, lábrándulást szenvedett s a pályát végleg elhagyta. Ugyancsak igy járt Weinber a második félidőben s a mérkőzés utolsó 20 percét a FTC. 9 emberrel játszotta le s el kell ismernünk, hogy e 9 emberrel folytatott játék volt a mérkőzés legszebb részé. A mérkőzést, mint fentebb tárgyaltuk, a biró és az angol csapat néhány játékosa között felmerült incidens zavarta meg s ez a második félidő játékát teljesen tönkretette. Az első félidőben azonban az angol bajnokcsapat óriási tudása és művészete teljes pompájában és erőteljes mivoltában domborodott ki.

A MU. ugyanabban az összeállí­tásban játszott, mint pénteken, csak a balszélső helyére Turnbull jött.

[MU.: Moger — Roberts, Stacey — Downie, Thompson, Bell — Meredith, Bannister, Duckworth, Picken, Turnbull]
FTC.: Fritz — Rumbold, Manglitz — Weinber, Brody, Gorszky — Rónai, Weisz, Korody, Schlosser, Szeidler.

A FTC. választ, a MU. kezd és azonnal támad, melyből a magyarok Szeidler lefutása révén ellentámadásba mennek át s a magyarok kornert érnek el. Meredith lefutása után, mely szépen beadott labdával végződik, Picken balösszekötő lövését azonban Manglitz védi. Az angolok percekig erősen támadnak s közben offside gólt is érnek el. Az első gól a 19-ik percben esik. Meredith leviszi a labdát s bár hárman vannak rajta, a labdát mégis viszszatolja a szabadon álló összekötőjének kihelyezve bevágja. A FTC. jut támadáshoz s Weisz erős lövését az angol kapus alig tudja védeni. A második gól volt a nap legszebb gólja. Meredith 3 m.-nyire a gólvonaltól csavart lövéssel a kapu jobb felső sarkába helyezi s ugyancsak ő lövi a harmadikat is. A magyarok is lejutnak az angol kapuhoz, de Schlosser beteg lövését a kapus könnyen védi. Manglitz lábrándulás miatt kiáll s helyét Weisz foglalja el, de azért a magyarok elég gyakran támadnak. A 32-ik percben Turnbull kiszökik, magára szivja a védelmet, majd az üresen maradt centercsatárhoz paszol, ki a 4-ik gólt lövi. A félidő utolsó gólja 11-esből esik. A balösszekötő veszélyes támadását Brody gáncscsal állitja meg. Az angol csatár ügyesen begurul a penalty-területre. A biró észreveszi a csalást, de az angolok erőszakoskodásának nem tud ellenállni és 11-est itél, melyet az angol kapus, Moger, biztosan küld a gólba. E gól után az egész csapat a lehető legizléstelenebb modorban gratulál a 11-es lövőjének. Félidő 5:0.

A félidőt a magyarok erős támadása vezeti be. Az angolok is csakhamar ellentámadásba mennek át s egy pompás kombináció gólt is eredményez, amelyet azonban a biró, ő tudja miért, nem ad meg. A mérkőzés kezd elfajulni. Az angolok mód nélkül durván játszanak. Egy izben a biró gáncs miatt szabadrúgást itél az angolok ellen, amiért három angol, Roberts-el élükön, szemmel látható jelzéssel inzultussal fenyegetik. A biró kiállí­ttatja őket, de Albion kiváló fiai fütyülnek a biró í­téletére. Hosszú tanácskozások után az angol profi-szövetség e kiváló képviselői folytatják a játékot 11-en. Hogy hogyan oldatott meg a gordiusi csomó, ez idő szerint még nem került nyilvánosságra. A publikum rettenetes zajt csapott. Az. angolok minden áron gólt akarnak rúgni, de a biró mindent lefúj. Végre is Picken Turnbull által levitt labdát a 33-ik percben menthetetlenül bevágja s ugyancsak ő kapásból a következő percben 7-re szaporí­tja a gólok számat.

Biró: Gabrovitz Emil (Rambler).

(Nemzeti Sport, 1908. május 30.)

190708_manchester_united_angol_labdarugo_csapat_allo_alakok_es_a_ferenczvarosi_torna_club_csapata_ulo_alakokVasárnap, május 24-én.

Manchester United—Ferenczvárosi Torna Club 7:0 (5:0).

Az a tí­zezer főre menő közönség, mely a millenáris pályán vasárnap megjelent, igen vegyes érzelmek között hagyhatta el a küzdőteret. Egyrészt csodálattal, a nálunk még nem látott briliáns játéktechnika és óriás játéktudás iránt, másrészt avval a meggyökeresedett tudattal, hogy a hatalmas és előkelő Angliának egyik legelső bajnokcsapata a műveltség legelemibb szí­nvonalán sem álló durva népségből van összeválogatva. Magyarországon példátlan eset történt. Az angol szövetség északi liga bajnokcsapatának 3 játékosa a jatékbiróra — egy köztiszteletben álló magyar sportsmanra — emelte kezét egy nekik nem tetsző í­télet miatt. A midőn a biró emiatt ki akarja őket állí­tani, a csapat nem folytatja a játékot s mikor a sokáig szünetelt játékot újból folytatják; a 3 bárdolatlan játékost újból a küzdők között látjuk. Kisebb dolog, de jellemző, hogy az ellenük itélt büntető rúgásoknál a letett labdába belerohannak, egymásután többször is elrúgják ellenfelük elöl, evvel is húzván az időt, vagy csak neveletlenségből. Nem is csoda, hogy ennyi gorombaság után a felizgult közönség el akarta verni a rendőri fedezettel távozó angolokatde a birót is, kinek erélytelensége egyik oka volt az inczidenseknek

Távozóban igy sem menekültek meg a kőzáportól. Reméljük, szövetségünk meg fogja találni a módot az angol szövetség utján az elkövetett sértések szigorú megtorlására.

Ami a mérkőzés érdemi részét illeti, arról csak jót mondhatunk. Mint pénteken, ugy ma is a balszárny volt agilisabb. Meredith — e csudálatosan kedvetlenül dolgozó játékos — keveset mozgott, de amit csinált, az sejteti óriás játéktudását. Két gólja közül a második mestermű volt. Oly stoppolásokat és hol a játékosok egymást oly mesésen fedeznék, mint a M. U., még nem volt alkalmunk látni soha. Hátvédjeik észnélkül, kapusuk, a hosszú Moger, ügyetlenül játszottak.

A magyar csapat Manglitz megsérülése miatt úgyszólván végig 10 emberrel játszott, sőt a játék vége felé, mikor Weinbert megrúgták, 9-el. Játékuk igy meglehetősen csonka volt. Legjobban játszott Szeidler — ki ily szépen tán még soha sem dolgozott — Korody és Rumbold A fedezetsorban ma Gorszky jobb volt mint Bródy. Fritz gyengén dolgozott. Néhány gól védhető volt.

A közönség ismét minden talpalatnyi helyet betöltött. A rendőrség szüntette be ismét a jegyek eladását. Viselkedésére megjegyezzük, hogy rendkí­vül harczias volt a hangulat. Gyakran emelkedtek botok a levegőbe s ökölbe szorult kezek Egyébként folytonos sipolás hallatszott.

A mérkőzés lefolyása: Anglia vehemens támadással kezd. A labda azonban Szeidlerhez kerül s a zöldfehér csatárok támadása kornerrel végződik (3. p). A 6 p.-ben már Picken lövését védi Fritz. 9. p.-ben Picken offsiede gólt lő. Biró nem érvényesiti. Az angol támadás állandó. A 13 p.-ben Meredith Bannisternek passol — ki védhetlen lövéssel szerzi meg az első gólt 27. p.-ben Weisz lő az angol kapura, de a kapus védi, bár kezéből kiesik az erős lövés. 30. p.-ben Meredith egyedül vezeti le a labdát s egész közelről a gólba lövi. A következő perczben már 3 a gólok száma. Ismét Meredith révén, ki a jobbszélről erős csavart lövést helyez a a kapufára, honnan az élesen becsapódik. Mesteri gól volt! Maguk az angolok is gratulálnak kollegájuknak. Manglitz időközben megsérül és Weisz megy helyére. 35. p -ben Wall lerohan, a czenternek átadott labdát az a sarokba rúgja. 4:0. Közben több alkalma nyilik Fritznek a védésre s munkáját kielégí­tően végzi. 40. p.-ben Moger hibásan véd. 43. p.-ben Bródy elgáncsolja a magyar kapu előtt Wall-t. Hosszas kinos konferenczia ntán az angolok pressiójára Gabrovitz 11-est itél, mit Moger a közönség fenyegető kiáltozása és sipolása közben góllá értékesit. Ez a félidő utolsó gólja A félidő a FTC. vehemens támadásával záródik.

A második félidő elején FTC. támad. Korody lövését Moger félkézzel védi. 8. p -ben Wall remek gólt lő, mit a biró nem itél meg. A játék középre terelődik. A 17. p.-ben Manchester néhány játékosa magasra emelt kézzel, egy büntető-rugás miatt arczulütni készül a birót, mire az ki akarja őket utasí­tani. A játék megakad. A közönség átkozódik, hosszas tárgyalás indul meg, melynek eredménye, hogy a hibás játékosok bentmaradnak s folytatják a küzdelmet, mely lényegesen eldurvul. A 33. p.-ben Picken a 6-ik, 36 p.-ben a 7-ik gólt rúgja, nehéz állásból. Erősen besötétedik. 45. p.-ben Meredithet a magyar kapu előtt kérlelhetetlenül legáncsolják, mit a biró nem fütyöl le. A mérkőzés sötétben ér véget. (40 p volt a félidő.)

(Sport-Világ, 1908. május 31.)

3 hozzászólás a(z) 1908.V.24. FTC – Manchester United 0:7 bejegyzéshez

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

OLDALAK
Novák Dezső utánpótlás emléktornák
Categories
FOTELSZURKOLÓ