1909.X.10. BTC – FTC 2:4

A jövő vasárnap két érdekes mérkőzés lesz a millenáris versenypályán. (…) Délután fél négy órakor a szezon egyik igen érdekes elsőosztályu bajnoki mérkőzése kerül sorra, a melyben a Ferencvárosi Torna Klub és a Budapesti Torna Klub fog szemközt állani. A B. T. K. játékosai vasárnap a testgyakorlók ellen már elfogadható játékot produkáltak és ha kondí­ciójukban ezen a héten még javí­tanak, úgy a ferencvárosiaknak kemény dolgot fognak adni.

(Budapesti Hí­rlap, 1909. október 6.)

1909. október 10., 15:30, Millenáris, BTC – FTC 2:4 (1:2)
vezette: Kiss Gyula (33 FC)
nézőszám: 2 500
BTC: Bihari — Szendrő, ? — Leitner, ?, ? — Ficzere, Dobó, Késmárky Rákóczy, Oláh
FTC: Fritz — ?, Kucsera — Weinber, ?, Gorszky — ?, ?, ?, Schlosser, Weisz
Gól: Rákóczy (44.), Késmárky (54.) illetve Weisz (16., 47.), Schlosser (36., 78.)

Minden nagyobb esemény nélkül hagytunk magunk mögött ismét egy hetet, egy lépéssel jutottunk közelebb az őszi idény végéhez. Nemzetközi mérkőzés nem szerepelt a múlt heti programmon, s a bajnoki küzdelmek is minden különösebb momentum nélkül zajlottak le. A FTC.—BTC. mérkőzés nyújtotta a legszebbet, ahol a bajnokcsapat erős és nivós küzdelem után verte meg a nagy javuláson keresztül ment BTC.-t.

FTC.—BTC. 4:2. (Millenáris p.) Az idény legszebb bajnoki küzdelme. Az őszi szezonban formájában erősen visszaesett BTC.-nek nagymérvű megjavulása kellemesen lepte meg a piros-fehérek nagyszámú hí­veit. A BTC.-nek hirtelen történt formaváltozása olyannyira egyenlővé tette a két csapatnak játékbeli tudását, hogy igazán erős munkát kellett a zöld-fehéreknek kifejteni, hogy a győzelmet a maguk számára biztosí­thassák. Helytelen az a felfogás, hogy a FTC. formáján alul dolgozott. BTC. játszott nagyon jól: — ez a körülmény nem engedte a zöld-fehéreket oly mértékben érvényesülni, mint ahogy a BTC.-nek eddigi formája alapján vártuk. A zöld-fehéreket ugyancsak meglepte a BTC. lelkes és odaadó játéka, úgy hogy az ellenfél góljai után percekig igen durván játszottak. Ami csak akkor szűnt meg, mikor a FTC. bebiztositottnak látta a mérkőzést. A játék folyama alatt a két csapat teljesen egyenrangúnak mutatkozott, a különbség tán csak annyi volt — s ez épen elég — hogy a zöld-fehérek a kapuk előtt gólképesebbek voltak, mint a BTC., amely, mikor a gól közelébe jutott, ideges és kapkodó játékot produkált.

Mindennek dacára épen a csatársor játéka lepte meg nagy javulással a szemlélőt. — Ficzere, Dobó, Késmárky Rákóczy, Oláh összeállí­tás nagyon előnyösen mutatkozott be. A halfsor játéké még csiszolásra szorul. A védelem legjobb embere a kapus s Szendrő is visszanyeri lassan formáját. A FTC. csapata ez alkalommal is nagyszerű játékot produkált, bár tagadhatatlan, hogy nagyon „zavarólag” hatott a csapat munkájára a BTC. tüzes játéka. A zöld-fehérek játékán mintha valami indignálódás vonult volna végig az egész játékidő alatt. A csapat munkájában ismét a balszárny mesteri játéka emelkedett ki. A csatársor jobbszárnya még most is a statiszta szerepét tölti be. A halfsor jó volt, sok munkát kapott a BTC. csatárai jóvoltából. A védelem ereje Kucserának a hátvédsorba való tolásával, emelkedett.

A játék rendkí­vül változatos és izgató volt; a FTC. nagyobb rutinja azonban a játék végén biztos elsőbbséget kölcsönzött, ami a negyedik gól elérésében mutatkozott. A FTC. első gólja a 16-ik percben esik Weisz révén, amit Schlosser szép gólja követ (36 p.). A BTC. a félidőt berekesztendő a 44-ik percben jut első góljához. Félidő: 2:1. A FTC. góllal nyitja meg a második félidőt (2 p. Weisz). Erre a 9-ik percben a BTC. is góllal válaszol. 3:2. Innen kezdve a küzdelem igen elkeseredett lesz, mignem a 33-ik percben Schlosser a negyedik góllal biztosí­tja a győzelmet.

Biró: Kiss Gyula (33 FC).

Szövetségi dí­jmérkőzések. BTC. II.—FTC. II. 6:0. Millenáris pálya. Félidő 4:0. Birő: Kis Menyhért (33 FC.).

(Nemzeti Sport, 1909. október 16.)

A Ferencvárosi Torna-Klub és a Budapesti Torna-Klub bajnoki mérkőzése állott a tegnapi futball-események középpontjában. A több mint kétezer főnyi nézőközönség előtt lefolyt küzdelem minden tekintetben rászolgált az elismerésre és a sűrűn fölzugó tapsra. Ennél fairebb, szebb és klaszszikusabb mérkőzést márt régen láttunk a millenáris versenypályán. Még a múlt vasárnap általános volt a panasz és az elkedvetlenedés, hogy játékosaink fegyelmezetlensége és a közönség hangos viselkedése hovatovább a kedves sportág teljes tönkretevésére fog vezetni. Örömmel állapí­tjuk meg, hogy a tegnapi mérkőzések a legnagyobb rendben, minden incidens nélkül zajlottak le, a millenárison tartott F. T. K.—B. T. K. küzdelem meg különösen élénken dokumentálta, hogy a hibák kiküszöbölését célzó fölszólalások nem hangzottak el hiába. A Torna-Klub és a Ferencvárosiak gyönyörű játékát és a biró működését alig zavarta közbekiáltás és csakis ennek tudható be, hogy olyan finom játék folyhatott a két kemény és minden erejét latba vető ellenfél között, a melyet méltán mondhatunk az esztendő legszebb mérkőzésének. A győzelmet, a mint előrelátható is volt, a F. T. K. ragadta magához 4:2 arányban. A B. T. K. óriás fejlődésével erősen meglepte a közönséget.

A Ferencvárosi Torna-Klub 4:2 (félidő 2:1) arányban legyőzte a Budapesti Torna-Klubot. — A millenáris versenypálya harmadfélezer főre tehető közönsége a várakozás ellenére igen szép mérkőzésben gyönyörködhetett. A kik a ferencvárosiak nagyarányú győzelmére számí­tottak, alaposan csalódtak. Nem a zöld-fehérek lelkes csapatán múlott, hogy szinte a befejezésig kétes volt a győzelem, hanem a B. T. K. legénységén, a mely ezúttal igazán jól, okosan és ambiciózusan működött, uj reménységet ébresztve lelkes táborában a jövőt illetően. A F. T. K. csapata, mint eddigi mérkőzéseiben is, a legjobbat produkálta, a mi magyar csapattól várható, sőt még annál is többet adott, mert játékában tisztán az ügyességre és teknikára támaszkodott. Éppen igy mellőzte az erő mérlegbe adását a B. T. K. is és ennek egyenes következése volt az a finom, fair játék, a mit a közönség feszült figyelemmel, minden zavaró kiáltozás mellőzésével végig élvezett.

Az első félidőben a Ferencvárosiak határozott felsőbbsége szembetűnőbb volt mint a második félidőben, a mikor volt egy olyan negyedóra, a melyben a B. T. K. játéka tetszett jobban és úgy látszott, hogy a küzdelem eldöntetlen lesz. A játék végén azután a ferencvárosi csatázósorban Schlosser olyan odaadással, olyan angol klasszist megütő játékkal ragadta magával csapatát, hogy a F. T. K. győzelme többé kétséget nem tűrhetett.

Tizenhat percnyi játék után került először a labda a B. T. K. kapujába, majd negyedóra múlva a mesésen védő Bihari kénytelen volt másodszor is a középre adni a labdát az uj kezdéshez. A F. T. K. rövid ideig tartó elbizakodását a B. T. K. csakhamar eredménnyel kihasználta és Oláh lefutásából megszerezte első gólját. A második félidőben rögtön bent volt a F. T. K. harmadik gólja a hálóban. Innen kezdve hatalmas tempóban folyt a szebbnél-szebb helyzeteket hozó játék. A ferencvárosiaknak minden erejüket meg kellett feszí­teni, hogy a kiegyenlí­tő góltól megóvják a kapujokat, a mi hogy sikerült is nekik, csak a B. T. K. balsikerének köszönhető. A heves ostromot nem állta sokáig a B. T. K., ismét a Schlosser-Veisz vezette csatázósor léphetett akcióba és a harmincötödik percben Schlosser pazar lövésével megvolt a negyedik gól és ezzel el is dőlt a játék sorsa.

A győztes csapatban természetesen Schlosseré a főérdem, de őszinte elismerés illeti Veisz Ferencet, valamint Veinbert és Gorszkyt is. Kifogásolni való nem akadt egyik játékoson sem. A B. T. K.-ban a legjobban tetszett Oláh, Késmárky és Dobó, meglepően jó fedezet volt Leitner, mig Bihary a kapuban újra tanúságot tett kiválóságáról.

Szövetségi-dij mérkőzés. A B. T. K. II. 4:0 arányban legyőzte a F. T. K. II-őt.

(Budapesti Hí­rlap, 1909. október 12.)

A múlt vasárnap számos mérkőzése közül, mint a legkiemelkedőbbet a FTC—BTC mérkőzést kell felemlí­tenünk, melyben a küzdő felek, a footballjáték igazi szellemét tartva szemük előtt, nem durva erőszakoskodással. hanem erejük és tudásuk teljes kifejtésével igyekeztek a győzelmet megszerezni. A győztes — ezidőszerinti legjobb és fényes formában levő csapatunk — a FTC lett, de csak erős küzdelem után, mert a régi játékosaival megerősí­tett BTC igen kemény ellenfele volt bajnokcsapatunknak.

FTC—BTC 4:2 (2:1). A BTC ismét bebizonyí­totta, hogy erős ellenféllel szemben képes a régi időkre emlékeztető szép játékot produkálni. A régebbi játékosokkal megerősí­tett csapat lelkesen játszott mindvégig, a FTC kissé lanyhábban. Mindkét csapatban a csatársor baloldala volt a legjobb s vezette a legveszélyesebb támadásokat. Jó munkát végzett a védelem, de mintha Bihari indiszponált lett volna. Nagy közönség előtt a FTC eredménytelen támadásával kezdődik a mérkőzés. Változatos játék után, melyben Fritznek többször akad dolga, Weisz—Schlosser támadásából Weisz a 16-ik perczben az első gólt rúgja. BTC erősen küzd a kiegyenlí­tésért. FTC két kornert vét, de a 36-ik perczben Schlosser a FTC második gólját rúgja. A 44-ik perczben Oláh — Rákóczi támadása a BTC gólját eredményezi. Második félidő elején FTC erősen támad, 2-ik perczben gólt ér el, de utána vissza esik. BTC sokáig fölényesen támad. Késmárky a 9-ik perczben a második gólt rúgja, de ezentúl csak kornert érnek el. A mérkőzés végéhez közel Weisz a FTC utolsó gólját rúgja. Biró: Kiss Gyula (33 FC).

BTC II. —FTC II. 4:0 (2:0). Biró: Kiss Menyhért (33 FC)

(Sport-Világ, 1909. október 16.)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

05.19.20:15 M4 Sport
OLDALAK