A Ferencvárosi Torna Club uj versenypályája

Ferencvárosi Versenypálya R.-T. pénteken este tartja a Ftc clubhelyiségében alakuló ülését. Mint értesülünk az uj részvénytársaság alaptőkéje 150.000 korona.

(Sport-Világ, 1910. május 13.)

A ferencvárosi versenypálya most már úgy látszik, hamarosan felépül s talán már az őszi szezon egy olyan világvárosi intézménynyel fogja meglepni a főváros sporttársadalmát, amilyennek párját az egész kontinensen is hiába keresné.

Aki az FTC—MTK múlt heti matchének rengeteg közönségét látta, érzi, hogy a rohamos fejlődés és a sportiránti érdeklődés hihetetlen emelkedése szinte követeli az eddigieknél sokkal nagyobb befogadó képességű uj pálya létesí­tését.

A FTC uj pályája a club titkárainak, Horváth Ferencnek és Malaky Mihálynak a külföldön s főleg Angliában folytatott tanulmányozásai és tapasztalatai alapján az ő ideáik szerint a nézők kényelmes elhelyezését oly praktikusan oldja meg, hogy akkora helyen, mint a mostani millenáris pálya, hol jelenleg már 10 néző is csak szorongva fér el, 30 ezret tud elhelyezni. Akik látták a pálya terveit, melyeket Mattyók Aladár közreműködésével Szivessy és Janszky épí­tészek készí­tettek, elragadtatással nyilatkoznak róluk. Kolozsvár városa is már ezeknek a terveknek nyomán épí­tteti az ottani versenypályát

A megépí­tés 160.000 koronát kí­ván. Ezt az összeget a club egy részvénytál saságtól kapja, mely most pénteken tartotta alapitó értekezletét. Az értekezlet hangulatából í­télve a részvénytársasági tőke egy hét alatt együtt lesz s a jövő hó közepén már meg is kezdődik az uj pálya épí­tése.

(Sport-Világ, 1910. május 16.)

Az uj versenypálya. Most már teljesen bizonyos, hogy amiről a Ferencvárosi Torna Club évek óta álmodozott álmodozott, hamarosan valóra válik: felépí­theti uj versenypályáját, mert a szükséges tőke immár biztosí­tva van. Csak egy pár napja, hogy megindult az akció egy versenypálya részvény-társaság alapí­tására, s már a péntek este tartott alapí­tói értekezlet 90 ezer koronányi jegyzésről számolt be. Mivel a Belvárosi Takarékpénztár már az esetre is hajlandó volt finanszí­rozni az épí­tkezést, ha csak 60 ezer korona jegyzés is lesz, ennélfogva ma már teljesen biztosí­tva van az uj pálya felépí­tése.

Tagadhatatlan, hogy FTC legutóbbi szenzációs sikerei nagyban hozzájárultak a vállalkozási kedv fellendí­téséhez, mégis bámulatos az az érdeklődés és lelkes jóakarat, mellyel ugy magánosok, különösen a Ferencváros gazdag gyárosai és iparosai élükön dr. Helvey Tivadarral, valamint a budapesti épí­tőmesterek kiváló vezérkara, sőt az egyébként tisztán üzleti szempontoktól vezetett olyan intézmény is, mint egy takarékpénztár, készséggel sietnek a magyar sport megerősí­tésére.

A Ferencvárosi Versenypálya R.-T. részvényeire jegyezni lehet minden délután és este a „Széchenyi” kávéházban (IX., Ferenc-körut 9—11.) a club vezető tagjainak kiadott alapí­tási tervezettel ellátott aláí­rási iveken.

(Sport-Világ, 1910. május 23.)

Angol pénz — magyar sportpályára. A Ferencvárosi Torna Clubot kedves meglepetés érte tegnap — Angliából. A. H. Bell, a husvétkor itt járt Surrey Wanderers kitűnő back-je egy nagyon érdekes levélben, melyet hétfői számunkban közölni fogunk, bejelenti, hogy a FTC. uj pályájának részvényeire jegyezni óhajt, sőt mindjárt leveléhez mellékelte az első befizetésre szóló csekket. Amint leveléből kivesszük, a Surrey Wanderers F. C. szintén jegyezni fog.

A részvénytársaság 160,000 korona alaptőkéjében jelentéktelen összegek e jegyzések, de a magyar sportra nézve megbecsülhetetlen értékűek, mert kétségtelen, hogy itt az angol üzletember spekulációjáról szó sem lehet, hanem igenis arról a benső, szeretetteljes kapcsolatról, melylyel itteni szereplésük alkalmával tapasztalt vendégszeretetünk és sportbeli értékünk felismerése a nemes ellenfelet, mint igaz barátokat, fűzte hozzánk.

(Sport-Világ, 1910. június 3.)

E lap hasábjairól már értesültek olvasóink, hogy az FTC a főváros adta területen oly nagyszabású versenypályát létesí­t, a milyen fővárosunkban még nem volt eddig és a milyennel — Angliát kivéve — Európában egy sportclub sem rendelkezik.

A miről néhány év előtt álmodni sem mertünk, hogy nálunk egy sportvállatba 160,000 K-nyi tökét merjen valaki befektetni, azt ma teljesen reális számí­tások alapján megvalósí­totta a Ferencváros társadalma, élén dr. Springer Ferenccel a FTC érdemes elnökével.

Olyan pálya fog ebből a nagy tőkéből a Hungaria-ut és Üllői-ut kereszteződésénél, a kies Népliget sarkával szemben fekvő mintegy 7200 négyszögölnyi területen épülni, a mely — nézetem szerint — nem csak a footballisták, atléták, tennisezők, ví­vók és tornászok, de a mérkőzésekben gyönyörködő nézők igényeit is minden tekintetben ki fogja elégí­teni.

Mindazokat, különösen a nézőkre kellemetlen hiányokat, a melyek a többi pályákon megvannak, sikerült kiküszöbölni s a nézőhelyeket úgy elrendezni, hogy legalább 20.000 ember jól és kényelmesen láthasson, sőt egy jövöbeli döntőjellegü FTC—MTK bajnoki matchen 26.000 nézőt is befogadhasson a mai divatossá vált jegykiadási betiltás mellőzésével.

Hogy az olvasónak némi fogalma legyen a pálya berendezéséről, a következőkben egy kis képet iparkodok nyújtani arról, hogyan lesznek az egyes épületek elhelyezve s milyen lesz azoknak berendezése. A pálya a legideálisabb villamos közlekedési gócpontban fekszik, szemben az üllői-úti honvédhuszárlaktanyával és pedig úgy, hogy a hosszabb oldala, tehát az, a mely irányban a futópálya egyenese is fekszik, az Üllői-ut mellett van.

A footballpályát — ugyanúgy, mint az a többi pályánál van — széles salak futópálya veszi kerül, mely mellé a célegyenesnél még egy két és fél méter széles ugrópálya kerül. A terület többi, épületekkel el nem foglalt részein 6 tennispálya talál elhelyezést.

Ha sikerülni fog az FTC-nek egy újabb akciója, akkor mindezek mellé még egy minden tekintetben megfelelő, mintegy 2500 néző számára szolgáló fedett tribünökkel ellátott úszómedence s azonkí­vül jégpálya kerül.

A most épülő pályán négy épület lesz és pedig:

1. A clubház és vendéglőépület a Népligettel szemben a sarkon; az utcáról és a pálya belsejéről is megközelí­thető nyilvános éttermekkel s a FTC clubhelyiségeivel.
2. Részben fedett, 150 m hosszú és 16 m. széles állóhely az üllői-ut mellett, hasonlóan a millenáris pálya állóhelyéhez: emelkedőén készí­tve, körülbelül 10.000 néző részére.
3. Egy 140 m. hosszú 6500 állóember számára készülő lépcsős terrasz a pálya túlsó, célegyenes melletti oldalán, előtte három sor ülöhelylyel; s végre
4. Nagy tribün 3500 ülőhelynél, páholyokkal s számozott helyekkel a lépcsős terrasz mögött.

E két utolsónak emlí­tett épí­tményt úgy képzelje el az olvasó, mintha a kettő egy tribün lenne, csakhogy azokat egy 3 m. széles közlekedési ut úgy választja el egymástól, hogy a pálya felé eső lépcsős terraszra az útról lefelé kell jönni, mig az ut túlsó oldalán fekvő tribünre lépcsőn jut fel a néző.

A tribün belsejében hideg és meleg zuhanyokkal ellátott öltözők, vivó- és tornaterem, az adminisztráció céljaira szolgáló helyiség és szolgalakások vannak.

Különös súly helyeztetett a két utóbbi épület tervezésénél arra, hogy a nézőt akár atlétikai, akár football versenyen semmi ne zavarja.

A tribün födéltartó oszlopai nem akadályozzák annyira a kilátást, mint a millenáris pályán, mert mégegyszer olyan távol állanak egymástól, mint ott és a páholyokban ülő második sor kilátását sem fogják az előtte ülő hölgyek — mindenesetre gyönyörű — kalapjai zavarni. De nem kell majd a tribünön levőknek sem folyton felállaniok a gyalogjárón előttük állók miatt, a mint az a margitszigeti és lágymányosi pályákon van, ha a futókat akarják látni.

Ez utóbbi két pályának aligha volt sportember az épí­tésze.

A FTC pályáján, miután a főváros a területet már átadta s a szükséges tőke is együtt van, e héten megkezdődnek az épí­tkezések és pedig oly erővel, hogy a pálya még az idén elkészüljön.

A nagy tribünt clubház-vendéglőt és az állóhely fedelét Janszky és Szivesssy épí­tészek tervezték e cikk í­rójának adatai és utasí­tásai szerint, s ők is vezetik az épí­tkezéseket, mig magát a pályát, a lépcsős terraszt s ezeknek berendezését a club épitőbizottságában megvitatott ideák alapján e sorok í­rója tervezte s épí­tés ükét is ő vezeti.

Adja Isten, hogy a megnyitó mérkőzésen szűknek bizonyuljon az uj pálya!

Mattyók Aladár
okl. mérnök.

(Sport-Világ, 1910. augusztus 1.)

A ferencvárosi uj pálya épí­tését a Wellisch Náthán utóda cég nyerte el s már hozzá is fogott a munkához, hogy október közepéig elkészülhessen vele.

(Sport-Világ, 1910. augusztus 15.)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

MK 02.28.19:00 TV:M4Sport
OLDALAK
03.03.16:30 TV:M4Sport
03.10.15::30 M4 Sport
Novák Dezső utánpótlás emléktornák
03.17.14:45 TV:M4Sport
Categories
FOTELSZURKOLÓ