Stadion-jövő a múltból 5. rész – II. pályázat

Egy terv, amely megvalósult

Kommentár nélkül tesszük közzé az elmúlt bő tí­z év Üllői út 129. sz alatti stadion épí­tési terveket, esetenként az épí­tés tényének kijelentőmódban történő közlését, annak ütemezési terveit.

2006
A “második” érvényes, de eredménytelen pályázat

™¦ ™¦ ™¦
Egyeztetés az új pályázat szövegéről

2006. április 6.

A Kincstári Vagyoni Igazgatóság (KVI), a Nemzeti Sporthivatal (NSH), a Sportfolió Kht., valamint a Ferencváros képviselői hétfőn juthatnak egyezségre a klub Üllői úti hat plusz két hektáros ingatlanára kií­rt második pályázat szövegezését illetően. Ezt Ábrahám Attila, az NSH elnöke mondta az MTI érdeklődésére.

Ináncsy Miklós, az FTC elsőszámú vezetője csütörtökön, sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy miután eredménytelennek bizonyult a KVI által kií­rt első pályázat, újabb meghí­vásos pályázat kií­rásáról döntöttek az érintettek, az FTC-hez eljuttatott szerződéstervezetben azonban nem azok a pontok szerepelnek, melyekről korábban megállapodtak.

Ábrahám Attila úgy véli, a Ferencvárosnak a szövegezéssel vannak gondjai, s mint mondta, hétfőn nyí­lik mód a tervezet véglegesí­tésére.

Amennyiben ez nem történik meg, a Ferencváros a hathektáros terület vagyonkezelői jogát kapja meg – tette hozzá.

Arra a felvetésre, hogy Ináncsy szerint az új pályázat tervezetének értelmében az állam a korábbi kií­rásban szereplő 1,6 milliárd forint felett további 1,2 milliárdra tart igényt, az NSH vezetője úgy reagált, a KVI jelenlegi álláspontja szerint a hat plusz két hektáros területhez 2,8 milliárd forintért juthat hozzá a lehetséges befektető, amelynek további 1,2 milliárdot kell fizetnie a klubnak a kizárólagos használati joga megváltásáért.

Az NSH az FTC sajtótájékoztatóját követően közleményben arra hí­vta fel a figyelmet, hogy az eredeti megállapodás értelmében az első pályázat eredménytelenné nyilvání­tása után az FTC-nek térí­tésmentesen le kellett volna mondania a kéthektáros telek ingyenes használati jogáról azzal, hogy az ingatlant a KVI értékesí­ti, a hathektáros telek vagyonkezelői joga pedig térí­tésmentesen az FTC-re szállt volna.

A fentiek ellenére a felek mégis úgy állapodtak meg, hogy új pályázatot í­rnak ki. Az NSH elnöke kizárólag csak a sportszakmai érvek – a Ferencváros jövője – miatt járult hozzá az új pályázati anyag elkészí­téséhez. A több szereplős megállapodás előkészí­tését a klub válságos helyzete miatt kiemelten kezeli a KVI, az NSH és a Sportfólió Kht. is, ennek eredményeképpen a szerződéstervezet már megfogalmazódott, az összes lényegi kérdésben egyezség született.

Ábrahám Attila csütörtökön délután, a klubvezetés sajtótájékoztatóját követően telefonon felhí­vta Ináncsy Miklóst, az FTC elnökét, arról érdeklődve, hogy igényt tart-e a klub az Üllői úti stadion hathektáros területének vagyonkezelői jogára. A sportvezető azt válaszolta, hogy továbbra is a közösen kií­randó pályázat lehetőségében gondolkodnak. Amennyiben azonban nem sikerül a szövegezésben egységes álláspontot kialakí­tani, akkor kedden a Ferencváros visszatér az eredeti megállapodáshoz és igényt tart a hathektáros terület vagyonkezelői jogára” – áll a tájékoztatóban.

A sajtótájékoztatón Kruj Iván elnökségi tag úgy fogalmazott:

Az NSH, a KVI és a Sportfolió egy fantomtársaság, amely ki akarja nyí­rni a Ferencvárost. Furulyás elnök úr nem volt ilyen bátor annak idején, hogy a nyilvánosság elé álljon, pedig ezt tanácsolta neki az elnökség. A klub elnökével példátlan módon bántak, kötélen rángatták, két kí­sérőjét nem engedték be a tárgyalásokra.

™¦ ™¦ ™¦
FTC-KVI tárgyalás: rendkí­vüli elnökségi ülést terveznek az Üllői úton

2006. április 11.

A Ferencvárosi Torna Club rendkí­vüli elnökségi ülést tart szerdán 10 órától, amennyiben a kedden késő estig tartó tárgyalásokon sikerül megállapodni a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal (KVI) az Üllői úti hat plusz két hektáros telek vagyonkezelői jogának értékesí­téséről. Horváth K. József, a Ferencváros kommunikációs igazgatója az MTI-nek azt mondta, hogy biztatóan alakulnak a két napja zajló tárgyalások.

Többet egyelőre nem szeretnék mondani. Biztató szakaszban már többször voltunk, talán ezúttal sikerül messzebbre jutni. Pénzügyi kérdésekről a Ferencváros részéről addig semmit nem kí­vánunk nyilatkozni, amí­g nem születik í­rásos megállapodás a KVI-vel. Reméljük sikerül olyan stádiumba jutni a mai egyeztetés során, hogy nem kell elhalasztani a holnapra tervezett elnökségit és lesz miről tárgyalnia a testületnek.

™¦ ™¦ ™¦
Az elnökség elfogadta a megállapodás-tervezetet

2006. április 12.

A Ferencvárosi Torna Club elnöksége szerdai ülésén elfogadta a Nemzeti Sporthivatallal (NSH), a Sportfólió Kht-vel és a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal (KVI) közösen elkészí­tett megállapodás-tervezetet az Üllői úti ingatlan hasznosí­tásáról.

A vezetőség azzal a feltétellel fogadta el a dokumentumot, hogy az annak elválaszthatatlan részét képező, s a következő napokban elkészülő mellékletekkel együtt a testület ismét megtárgyalja a komplett jogi anyagot. Ennek elnökségi elfogadása után, az FTC küldöttgyűlése hagyhatja jóvá a dokumentumot. A küldöttgyűlést az elnökség április 28-ra összehí­vta. A küldöttgyűlés jóváhagyó döntése után í­rhatja ki a Kincstári Vagyoni Igazgatóság az Üllői úti ingatlan hasznosí­tását célzó, meghí­vásos pályázatot – áll az FTC közleményében.

™¦ ™¦ ™¦
Közgyűlési támogatás a négyoldalú megállapodásnak

2006. április 28.

A Ferencvárosi Torna Club küldöttgyűlése pénteki ülésén elfogadta az Üllői úti ingatlan hasznosí­tásáról szóló pályázat tartalmát képező dokumentumot.

Erről a klub tájékoztatta az MTI-t, egyúttal emlékeztetve arra, hogy a Kincstári Vagyoni Igazgatóság meghirdetheti a meghí­vásos közbeszerzési pályázatot.

A Nemzeti Sporthivatal (NSH), a Ferencvárosi Torna Club, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság (KVI) és a Sportfolió Kht. vezetői egy hete véglegesí­tették a hasznosí­tásra kií­randó új, meghí­vásos pályázat szövegét. A felek múlt pénteken négyoldalú megállapodást í­rtak alá az NSH-ban.

A pályázatra 5-10 cég kaphat meghí­vást.

™¦ ™¦ ™¦
A HI Grupo közzétette pályázatát

2006. június 14.

A Kincstári Vagyoni Igazgatóság által meghirdetett, az Üllői úti hat plusz két hektáros terület hasznosí­tására kií­rt meghí­vásos közbeszerzési pályázatra jelentkezett egyetlen cég, azaz a spanyol HI Grupo Kft. közzétette beadványát.

A sport területén a vállalat hat pontban fogalmazta meg terveit: garantálni az FTC labdarúgó Zrt. működésének folytonosságát, biztosí­tani a labdarúgás jövőjének pénzügyi fedezetét, szükség esetén a spanyol futballban szerzett tapasztalatok felhasználása a szakmai munka elősegí­tésére, teljesí­teni a pályázatban megfogalmazott, az UEFA előí­rásoknak is megfelelő stadion-felújí­tást, a stadion közvetlen közelében létrehozni egy olyan sportcentrumot, amely kultúrált sportolási és szórakozási lehetőséget kí­nál, valamint erősí­teni szeretnénk Puskás, Kubala és Kocsis örökségét, amely hozzájárult a két ország sportjának nemzetközi elismeréséhez.

Az ingatlan fejlesztésben a HI Grupo mindenképpen olyan munkát szeretne végrehajtani, amely példaértékű lehet a teljes IX. kerületben.

Magyar cég nem adta be a szükséges dokumentumokat, í­gy a zöld-fehérek egyetlen potenciális megmentője jelen pillanatban a spanyol vállalat.

*

A Hi Grupo részéről Pedro Valencia Moro, a cég ügyvezető igazgatója közleményben az alábbi tájékoztatást adta a 100%Fradinak, illetve levelében jelezte, hogy több információt csak a pályázat elbí­rálása után tud a közvélemény tudomására hozni:

A HI Grupo Kft. egy Magyarországon bejegyzett gazdasági és ingatlanfejlesztési tanácsadó cég, amely többek között annak a tradicionális spanyol üzleti csoportnak a képviseletét is ellátja, amely 2006. június 8-án ajánlatot nyújtott be a KVI által kií­rt, az FTC pálya és környezete vagyonkezelési jogának megszerzésére vonatkozó pályázatra. Ennek a pályázati kií­rásnak egyik feltétele volt, hogy az ajánlattevőnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy megvásárolja a Ferencvárosi Labdarúgó Zrt-t.

Tekintettel arra, hogy a média által jelentős érdeklődés mutatkozott a pályázattal kapcsolatban, megelőzve a találgatásokat, az alábbi közleményt tesszük közzé. A pályázó társaság filozófiája kettős.

A sport területén a céljaink :

– Garantálni az FTC Labdarúgó Zrt. működésének folytonosságát.
– Biztosí­tani a labdarúgás jövőjének pénzügyi fedezetét, annak érdekében, hogy az FTC hagyományainak megfelelően szerepeljen az európai labdarúgásban.
– Szükség esetén a spanyol labdarúgásban szerzett tapasztalatok felhasználása a szakmai munka elősegí­tésére.
– Teljesí­teni a pályázatban megfogalmazott, az UEFA előí­rásoknak is megfelelő stadion-felújí­tást.
– A labdarúgó stadion közvetlen közelében létrehozni egy olyan sportcentrumot, amely kultúrált sportolási és szórakozási lehetőséget kí­nál. Ennek érdekében a labdarúgó stadion környezetét a pályázatban előí­rt birkózócsarnokon kí­vül egy új jégstadion megépí­tésével is bőví­teni kí­vánjuk, valamint tervünk szerint biztosí­tjuk az ehhez szükséges mennyiségű parkolóhely létesí­tését is.
– Erősí­teni szeretnénk Puskás, Kubala és Kocsis örökségét, amely hozzájárult a két ország sportjának nemzetközi elismeréséhez.

Az ingatlanfejlesztés területén a céljaink:

Összekötni a sportberuházást egy ingatlanfejlesztéssel, mely életben tartja, és életképessé teszi a sporttevékenységeket. Mindehhez a beruházó az ajánlatában a következő szempontokat javasolta:

– Olyan ingatlanfejlesztést kí­vánunk létrehozni, amely példaértékű lehet úgy a IX. kerület, mint Budapest számára. A beruházás során figyelembe vesszük azt a tényt, hogy a terület, elhelyezkedése miatt, nagy szerepet játszik a városba látogatók Budapestről alkotott első benyomásának kialakulásában, tekintettel arra, hogy autópálya-csatlakozás és a repülőtérről a városba vezető út mentén helyezkedik el.
– A területen szállodát, irodákat, kereskedelmi létesí­tményeket és korlátozott számban lakásokat kí­vánunk épí­teni, amelyek a sportlétesí­tményekkel együtt egy olyan modern egységet képeznek, amely – néhány európai nagyvárosi stadion környezetéhez hasonlóan – új szí­nfoltot jelenthet Budapest városképében.

™¦ ™¦ ™¦
Ináncsy optimista

2006. június 15.

Sajtóhí­rek szerint csütörtökön egyeztetésre került sor az Üllői úti 6+2 hektáros terület ügyének szereplői, azaz a KVI, a Hi Grupo és a Ferencváros között. A 100%Fradi a fejleményekről kérdezte Ináncsy Miklóst, az FTC elnökét.

– Azt szeretném leszögezni, hogy nem egyeztetésre, nem tárgyalásra került sor, csupán tanulmányoztuk a pályázatot, és ez tovább folytatódik a következő időszakban. Természetesen jó lenne minél előbb eredményt hirdetni, de azt tudomásul kell venni, hogy a KVI-nek 30 nap áll a rendelkezésére, hogy eredményt hirdessen, és abban is csak ők dönthetnek, hogy eredményes vagy eredménytelen a pályázat.

A kiszivárgott hí­rek sajnos nem igazán pozití­vak. Ön az?
– Ameddig nincs eredmény, én töretlenül bizakodó vagyok, úgy is fogalmazhatok, hogy nincs rá okom, hogy ne lássam optimistán a dolgokat.

Ezt csak a kincstári optimizmus mondatja Önnel vagy a pályázati anyag láttán bizakodó?
– Ha nem látnám optimistán a dolgokat, akkor nem ezt mondanám. De bővebb tájékoztatást csak a KVI adhat az ügyben.

™¦ ™¦ ™¦
Vagyonkezelői jog helyett tulajdonjog?

2006. július 4.

A 100%Fradi információi szerint a múlt hétre várt bejelentés azért maradt el, mert továbbra is megy a huzavona a KVI és a HI Grupo között. A vita tárgya értesüléseink szerint az, hogy a spanyolok idővel véglegesen szeretnék megvásárolni a teljes területet (amelyre jelenleg „csak” a vagyonkezelői jogot váltanák meg 49 évre). Természetesen mindezt egy újabb tranzakció keretén belül, azaz nem az előzetesen megjelölt összegek fejében.

™¦ ™¦ ™¦
Ináncsy ezúttal is optimista

2006. július 12.

– A 6+2 hektáros terület ügyében ugyanakkor aláí­rt szerződésről egyelőre nem beszélhetünk. Kétségkí­vül nagy előrelépések történtek az ügyben, lényegében már csak technikai jellegű dolgok vannak hátra az egyezség aláí­rásáig. Véleményem szerint legkésőbb három héten belül kedvezően rendeződhet az ügy az FTC számára.

™¦ ™¦ ™¦
A labdarúgók kizárása után …

2006. július 27.

Ináncsy Miklós beszámolt arról is, hogy továbbra is zajlanak az egyeztetések a 6+2 hektáros terület ügyében.

– Nincs még döntés, de továbbra is bizakodunk, hiszen minden félnek rengeteg munkája van az ügyben. Néhány nap van már csak hátra, és eldől minden, véleményem szerint jövő szerdára végleges döntés lesz, akkor kapunk egy igenlő vagy egy nemleges választ. Néhány hete döntő jelentőségű tárgyaláson estek át a felek, és akkor gyakorlatilag megállapodtak az ügy résztvevői. Azonban azóta történt egy s más. Szót kell ejtenem arról, hogy vannak jóakaróink. Akad olyan, aki ráadásul elkötelezett Fradi-szurkolónak vallja magát közszereplései során, és folyamatosan „jó tanácsokkal” látja el a Hi Grupot. Többek között olyan információkkal, hogy ne fizessenek annyit a területért, csak a kialkudott összeg 40%-át. Pedig az illető pontosan képben van az ügyben, hiszen az év elején kií­rt pályázatnak komoly főszereplője volt, és akkor érdekes módon ugyanannyira taksálta négyzetméterenként a területet, mint amennyit most kérnek érte.

Újságí­rói kérdésre, amely azt firtatta, hogy egyes információk szerint azért visszakoznak a spanyolok, mert a jelenlegi vezetők szeretnék megtartani pozí­ciójukat, Ináncsy a következőket mondta:

– Ezt határozottan cáfolom. Sőt, most kijelentem azt, amit már korábban az illetékeseknek, azaz a spanyoloknak is jeleztem, hogy amennyiben személyükben új gazdája lesz a zRt.-nek, akkor lemondok az ott betöltött pozí­ciómról, a folytatásban övék az irányí­tás.

™¦ ™¦ ™¦
Kincstári Vagyoni Igazgatóság közleménye

2006. augusztus 8.

A Kincstári Vagyoni Igazgatóság a vagyonkezelő Sportfólió Kht-val és a Ferencvárosi Torna Club vezetőségével egyetértésben 2006. augusztus 7-én döntött a Budapest IX. Üllői úti FTC-sporttelep vagyonkezelői jogának értékesí­tése tárgyában kií­rt pályázat eredményéről.

Az egyetlen pályázat benyújtója a spanyol Torre Rioja Madrid SA volt, amelyet a pályázati eljárásban a HI Grupo Kft. képviselt.

A döntés szerint a pályázati eljárás érvényes, de eredménytelen volt, a benyújtott pályázat tartalmi és formai érvénytelensége folytán.

A Népszabadság információi szerint “állí­tólag nem volt rendben a spanyolok bankgaranciája, a vevőjelölt viszont vagyonkezelési jog helyett tulajdonjogot kért”.

 

I. pályázat (2005. november 16.-2006. február 14.)

A Ferencváros ingatlanjának vagyonkezelői jogára első í­zben 2005. november 16-án í­rt ki pályázatot a Kincstári Vagyoni Igazgatóság (KVI). Az egyetlen pályázó a TDZ Kft. volt, ám nem tudta teljesí­teni a feltételeket a 2006. február 13-ig szabott határidőig, í­gy a pályázat eredménytelenül zárult.

—————————–

II. pályázat (2006. április 28.-augusztus 7.)

Ezúttal a spanyol Torre Rioja Madrid SA pályázott, amelyet az eljárásban a HI Grupo Kft. képviselt. A KVI 2006. augusztus 8-i közleménye szerint érvényes, de eredménytelen volt a pályázat. Akkori sajtóinformációk szerint nem volt rendben a spanyolok bankgaranciája, s vagyonkezelési jog helyett tulajdonjogot kértek.

MTI és FTC.hu Archí­vum
2006. április – augusztus

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

OLDALAK
Novák Dezső utánpótlás emléktornák
Categories
FOTELSZURKOLÓ