1902.II.23. BTC – FTC 5:1

Budapesti Torna-Club I. 5:1 eredménynyel győz a Ferenczvárosi Torna-Club I. ellen.
Szövetségi dí­j. Budapesti Torna-Club II. 4:0 eredménynyel győz a Ferenczvárosi T. C. II. ellen.

1902. február 23., 15:00, Millenáris, BTC – FTC 5:1 (1:0)
vezette: Kiss Gyula (MUE)
BTC: Rapos – Wagner, Lucius – Fey, Ordódy, Szabolcs – Buda, Róka, Mannó, Hajós, Kakas
FTC: Weisz – Berán, Schwarcz – Horn, Horváth, Bródy – Braun, Feketeházy, Pokorny, Kolhanek/Procskó, Kovács
Gól: Mannó (2), Hajós, Ordódy (11-esből), ? illetve Pokorny
Jók: Mannó, Kakas, Rapos, Wagner, Ordódy, Fey illetve Pokorny, Kovács, Braun, Berán, Schwarcz, Horn, Horváth

A magyar football-bajnokság. A negyedik mérkőzést a tavaszi fordulóban a Budapesti Torna- Klub és a Ferencvárosi Torna-Klub I. csapatai fogják kiví­vni a jövő vasárnapon. A F. T. K. I. csapata a következő játékosokból fog állani: Pettyán, Berán, Kohlhanek, Horn, Horváth, Schwarc, Braun, Feketeházy, Pokorny, Kovács, Borbás. A II. csapat pedig: Weiss, Győrffy, Oláh, Telléry, Gorszky, Manglitz, Stefán, Müller, Bródy, Lissauer, Lipovecz.

(Budapesti Hí­rlap, Pesti Hí­rlap)

1902. február 23.

Ma délután 2 órakor mérkőznek a millenáris pályán a B. T. C. és F. T. C. II. csapatjai a szövetségi dí­jért: B. T. C. II.: Kelemen, Szendrő, Nyilvay, Kurucz, Schörtlin, Scharfe,  Halvay, Kakas, Ott, Ury, Szondy; délután 3 órakor az I-ső csapatok a bajnokságért: Rapos, Wagner, Lucius, Cservenka, Ordódy, Szabolcs, Boda, R. O. Kaján, Mannó, Hajós, Szendrő.

A F. T. C. csapata azonos a múlt számunkban közölttel. [szerk: Petyán – Berán, Kolhanek – Horn, Horváth, Schwarcz – Braun, Feketeházy, Pokorny, Kovács, Borbás]

Biró Herzogh Ede M. U. E.

*

A mai mérkőzésekre a B. T. C. ellen a F. T. C. a következő csapatokat állí­tja ki:

I. csapat: Weisz – Berán Schwarz – Horn Horváth Bródy – Braun Sötét Kolhanek Procskó Kovács
II. csapat: Pető – Telléry Orosz – Müller Gorszky Győrffy – Stefán Malaky Ladányi Lipovec Lissauer
III. Csapat: Merényi – Háhn Maros – Balogh Hintai Schwartz – Speissegger Varga Lissauer Oláh Schwartze.

*

Izgató és érdekes mozzanatokban gazdag mérkőzés szemlélésében volt részök azoknak, kik az elmúlt hét vasárnapján szemtanúi voltak két jeles első klasszist: csapatunknak a B. T. C. és F. T. C. viadalának. A két egyesület őszi találkozása adott tudniillik okot ama nagy érdeklődésre, melyet a nagyszámban megjelent publikum a küzdelem iránt tanúsí­tott, azt remélvén, hogy a F. T. C. ezúttal is — miként múlt év őszén, midőn hajszálon függött a B. T. C. győzelmi esélye — az utóbbival egyenrangú ellenfélként fog szerepelni, daczára annak, hogy a Ferenczvárosiaknak a Budapesti Sport-Club csapatával szembeni legutolsó mérkőzése után a F. T. C. kevés győzelmi reménynyel nézhetett a múlt vasárnapi küzdelem elé.

A Ferenczvárosiak csapata azonban meglepő szép formát mutatott s tekintve azon körülményt, hogy a nekik ismeretlen s kiterjedtebb pályán játszottak s í­gy a talaj és helyi viszonyokat nem ismerték oly precisen mint ellenfelök, a múlt vasárnapi szereplésöket feltétlen elismerésben kell részesí­tenünk s az első klasszisu bajnokság idei küzdelmeiben sikeres szereplést vannak hivatva játszani. A Budapesti Torna-Club csapatában bizonyos kedvtelenséget véltünk felfedezni a lefolyt mérkőzésben; nem láttuk azt a frisseséget s főleg az összjátékot, melyet különösen a múlt év őszén csaknem minden mérkőzésen volt alkalmunk méltatni; különösen a védelemben tapasztalták ezt s ennek tulajdoní­tható, hogy a F. T. C. csatársora oly intensiven ostromolta a B. T. C. kapuját, általában konstatálhatjuk, hogy a lefolyt mérkőzésben mindkét csapat csatársorának játéka ezáltal fölötte állt a védelmeken, a mit megszoktunk ugyan a Ferenczvárosiaknál, de nem a Torna-Club csapatában, melynek védelme sokkal kiválóbb klasszist képviselt, mint a támadása.

Magáról a mérkőzés lefolyásáról a következőkben referálhatunk:

B. T. C. a helyválasztás joga, mely nappal szemben csekély hátszéllel bí­ró oldalon helyezkedik. A Ferenczvárosiak rögtön a kezdés után átveszik a támadó szerepét, de csakhamar az ellenfél védelmétől visszaveretvén, a játék szí­nhelye nagyrészt a tér közepén folyik; e közben hol a B. T. C., hol a F. T. C. csatársora férkőzik az ellenfél kapujához, de eredményt egyik részről sem érnek el, mert a legválságosabb helyzetben is elhárí­tják a szemfüles kapuvédek a veszélyt. Az első negyedóra végével sikerül végre Mannónak a labdát birtokába kerí­teni s egy feltartózhatlan rushel nyilsebesen futva a labdát az ellenfél kapujába küldeni. A Ferenczvárosiak nem vesztvén el kedvüket, tovább is frissen játszanak s egynéhány gyönyörű lerohanással meleggé teszik a B. T. C. védelmének munkáját. Közbe az utóbbinak csatársora is ellátogat az ellenfélhez s egy, Ordódy által lőtt labdát; az off sí­den álló Hajós berepí­t ugyan a kapuba, mely eredményt azonban szabálytalan volta miatt a biró megsemmisí­ti.

Az első félidőben több goal nem esvén, 1:0 eredménynyel a B. T. C. javára állott.

A kik azonban azt hitték, hogy a Ferenczvárosiak szí­vóssága az első félidő erős játéka folytán meggyöngyült, alaposan csalódtak, sőt örvendetesen tapasztalhatták a F. T. C. kitartását, melynek hiánya okozta eddig azt, hogy mí­g az első félidőben remekül tartották magukat, a második félidőben éppen a szí­vósság hiánya folytán gyakran súlyos vereséget szenvedték.

A F. T. C. a második félidő elején ismét offensivába lép s egynéhány gyönyörűen sikerült corner-rugás már-már fenyegetni látszik a B. T. C. vezető poziczióját, midőn ez utóbbi csatársora a lendületben jövő halfbackek által támogatva, sikeresen ostromolja a F. T. C. kapuját. Hajós csakhamar megszerzi a második goalt a B. T. C.-nak, melyet azonban alig nehány percznyire a Ferenczvárosiak viszonoznak egy corner-rúgás révén, melyet Rapos kiakart ugyan védeni, de kezét Pokorny fejével meglökve, saját kapujába üti a labdát. Az volt azonban a F. T. C.-nak első és egyetlen goalja, mert a B. T. C. csapata akczióba lépvén, pontjainak számát ötre gyarapí­totta. A harmadik goal egy sarokrúgás eredménye volt, melyet Buda beadása után Mannó csinált egy gyönyörű fejpassal. A negyedik goal megszerzése Ordódy érdeme, mí­g az utóbbi goal egy büntető rúgás eredménye volt, melyet a biró Schwarznak, egy »hands in goal«-ja miatt í­télt meg a B. T. C.-nak. A játék vége felé Schwarcz ezt a kapu előtti kezelést megismételte, éppen akkor, midőn Mannó egy éles lövése folytán a labda a védtelen kapu felé igyekezett repülni, de a biró csodálatosképpen nem vette észre a súlyos hibát.

A F. T. C. csapatában Pokorny vált ki nyugodt és önzetlen játékával; méltó társai voltak a fowardssorban a balszélső Kováts és a jobbszélső Braun, mí­g a védelemben különösen a két hátvéd Berán és a kis Svarc, továbbá Horn sikeresen védték a F. T. C. állását. A B. T. C. csapatában Mannó elemében volt, gyors lerohanásai és fejpassai elismerést érdemelnek; a bal szélen Kakas Gyula a B. T. C. jeles tornásza játszott ezúttal először s mondhatni, szép sikerrel, mert eltekintve a kezdettől, midőn egy kis lámpalázzal küzdött, igen jól viselte magát, különösen középre adott labdáival nagyban hozzájárult sikeres támadáshoz. A kapuban Rapos jól védett, csak a sarokrúgásoknál való jó helyezkedésre több súlyt kellene fektetnie.

Maga a játék lefolyása egyike volt az a legfairebbeknek. Azért kellemetlen incidensben ezúttal is részünk volt. Két héttel ezelőtt éppen a B. T. C. játékosaival szemben mutatott durvaságokat dorgáltuk meg s múlt vasárnap éppen ez utóbbi egyesület egy-két játékosa volt az, ki közmegütközésre az ellenféllel szemben szabálytalan módon viselkedtek. Szabolcsy és Budának a saját érdekükben tanácsoljuk, hogy a vélt sérelmen ne önkényesen, hanem a biró, esetleg pedig a szövetség tanácsa útján szerezzenek maguknak orvoslást. A játékban nincs helye a bosszúvágy semmiféle kielégí­tésének.

Biró: Kiss Gyula M. U. E. volt, ki sok jóakarattal, de látszólag kevés gyakorlattal vezette a mérkőzést.

*

Szövetségi dí­j.

1902. február 23.

Budapesti Torna-Club II. 4:0 eredménynyel győz a Ferenczvárosi T. C. II. ellen.

Az első csapatok játékát a szokás szerint 1/2 2 órakor a második csapatoké előzte meg, mely szintén érdekes lefolyású volt, a B. T. C. II. csapatának fölénye daczára. Ez utóbbinak különösen a támadása sok munkát adott a F. T. C.- nak, mely gyöngesége tudatában főleg a védelemre szorí­tkozott. Olykor megkí­sérelte ugyan a támadást, de hathatósan visszaveretett a B. T. C. két kitűnő backjának Stobbe és Nyilassy védelmétől; az első félidőben 1:0 volt a B. T. C javára, a másodikban még hárommal szaporodott a goalok száma, melynek elérése Ott-Ryda II. és Halvay önzetlen játékának tudandó be érdemül. A halfsorban Karner és Schärtlin váltak ki. A F. T. C. csapata általában szép összjátékot s meglehetős elszánt védelmet produkált s játékosai egytől egyik derekasan állották meg helyöket. A biró szerepét Kéméndy Ernő Újpesti T. C. töltötte be igazságosan.

*

1902. február 23.

B. T. C. III. — F. T. C. III. 0:0.

Délelőtt 10 órakor játszott a két csapat egymással; a milyen az eredmény, olyan volt a két csapat egymáshoz való viszonya. A F. T. C. a játék elején elért ugyan 1 goalt, de hogy, hogy nem, a Ferenczvárosiak 12-en játszottak s í­gy Löwenrosen biró az eredményt annullálni s a matchet pedig újból játszatni volt kénytelen. A játék lefolyása, magánviselte a kezdetlegesség jellegét, melyet azonban főleg a talaj keménységének és göröngyösségének tulajdoní­tunk, mely körülménynyel a játékosok egy csöppet se látszottak  törődni.

(Sport-Világ)

Labdarugó mérkőzés. Vasárnap délután három órakor a csömöri-uti versenypályán bajnoki labdarugó mérkőzés volt a Ferencvárosi Torna-Klub és a Budapesti Torna-Klub között. Az első félidőben mindkét fél igen ügyesen játszott, de kissé erőszakosan, a miért a biró több szabadrúgással büntette a csapatokat. Tiz percre a játék kezdete után Mannó leszaladt a labdával a ferencvárosiak kapujához és meg is szerezte csapata javára az első gólt. Ennél több gól ebben a félidőben nem volt egyik részen sem. A második félidőnek mindjárt az elején sikerült a Budapesti Torna-Klub embereinek gólt szerezni, a mit azonban a ferencvárosi csapat rögtön visszaadott, sőt másodszor is berúgták a ferencvárosiak a labdát az ellenség kapujába, de ezt a rúgást a biró szabálytalanság miatt érvénytelení­tette. Ezután a Ferencváros nem tudott több gólhoz jutni, mig ellenben a Budapesti Torna-Klub három szor rúgta be a labdát a ferencvárosiak kapuján. Végső eredmény 5:1 a Budapesti Torna-Klub javára. A győztes csapatban kitűnt Wagner hátvédő, Ordódy és Fey elővédő és Mannó csatázó. A Ferencvárosi Torna-Klub csapatában jó volt Schvartz és Berán hátvédő, Kovács és Horváth csatázó.

(Budapesti Hí­rlap)

Bajnoki labdarúgás. Egymásután játszódnak le a bajnoki labdarugó-mérkőzések, rendkí­vül nagyszámú és e sportért lelkesülő közönség előtt Nem akadály már a hideg. Oly izgalmas és érdekfeszitő a játék, hogy az ember rá sem ér fázni, csak mikor egy-egy heves támadás véget ér vagy egy kétségbeesett védelem megmenti a veszedelemben forgó kaput, kezd el topogni-mozogni, hogy néhány perc múlva már ismét feszült csöndben szemlélje a küzdelem gyönyörűségét

Valóban ritkán látható érdekes küzdelem volt a vasárnapi. Mind a Budapesti Torna Club, mind a Ferencvárosi Torna Club játékosai teljes tudásukat vitték a küzdelembe. Néha azonban túlságosan elragadtatták magukat, hogy az erélyes bí­rónak figyelmeztetésére volt szükség. No de eltekintve ettől, a játék eléggé fair volt s nem kell sok idő, midőn magyaros tűzzel tudjuk majd ellensúlyozni az angol higgadtság előnyeit.

Első félidőben egy-, másodikban négy goalt csináltak a B. T. C. játékosai, a ferencvárosiak egyetlen goalja ellen.

A nagy goal-különbség dacára sem mondható fölényesnek a B. T. C. győzelme.

A ferencvárosiak kitűnő csatársora igen sokszor veszélyeztette a B. T. C. kapuját s hogy kielégí­tőbb eredmény nélkül, ez főképen a hátvédek kitűnő játékán, de némileg szerencséjén is múlott

A bajnoki játékot megelőzőleg az egyletek második csapatai mérkőztek. Győztes a B. T. C. II. csapata, 4:0 arányban.

(Pesti Hí­rlap)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

04.20.17:00 TV:M4Sport
OLDALAK
04.24.20:00 TV:M4Sport MK elődöntő
04.28.17:45 TV:M4Sport
05.05.18:30 TV:M4Sport
Novák Dezső utánpótlás emléktornák
Categories
FOTELSZURKOLÓ