1907.IV.14. Ezüstlabda, MAC – FTC 8:0

Mai mérkőzések. A margitszigeti ezüstlabda mérkőzés egyik előmérkőzése a MAC—FTC között lesz a margitszigeti pályán. Nagy érdeklődéssel néz a sportközönség e két kitűnő csapatunk találkozása elé, melynek győztesét előre megjósolni nem igen lehet. A match d. u. 1/2 5 órakor kezdődik.

(Sport-Világ, 1907. április 14.)

Vasárnapi mérkőzések. — A Margitszigeti Ezüstlabdáért. — A Margitszigeti Sporttelepen a szezon egyik legizgatóbb mérkőzése folyik le a FTC. és a MAC. között. Mindkét csapat teljes erővel készült e mérkőzésre, amelynél mindkét csapatnak igen nagy érdekei forognak kockán. A dijat a FTC. 3, a MAC. 1 győzelemmel védi.

(Nemzeti Sport, 1907. április 14.)

1907. április 14., 16:30, Margitsziget, MAC – FTC 8:0 (4:0)
vezette: Herczog Ede (MTK.)
nézőszám: 1 000
MAC: Sipos — Oláh, Veres —Meleghy, Hildebrand, Bayer — Niessner, Krempels, Kelemen, Vangel, Borbás
FTC: Dobronyi — Weinber, Rumbold — Csizmadia, Bródy, Gorszky — Iványi, Braun, Korody, Schlosser, Weisz
Gól: Borbás (1., 90.), Kelemen (11.), Krempels (34., 60.), Vangel (42., 71., 89.)

Hatalmas anyagot szolgáltatott a beszélgetésre a múlt hét. A BTC. föllebbezése, az Oe. FV. nevetséges í­télkezése, legfőképpen pedig a MAC. szenzációs győzelme a FTC. fölött szinte kifogyhatatlan tárgyakul kí­nálkoztak. Az eredmény hihetetlenül hangzik. Két — teljes joggal egyenlő erősnek í­télt csapat 8:0 arányban mérkőzik egymással! … Ki hitte volna, hogy egy olyan viharedzett és annyi szép győzelmet megért csapat, mint a FTC., ily hirtelen összeroppanjon és még csak komoly ellentállást se legyen képes kifejteni rohamosan előretörő riválisával szemben. A gombamódra termő football-doktorok ezer külsőségben keresnek gyógyí­rt a sajgó sebekre: de csak kevesen tudják megállapí­tani a helyes diagnózist. (…)

A MAC.—FTC. mérkőzés egyúttal egy más szomorú tünetet is mutatott. A FTC. az első bekapott gólok után teljesen föladta a küzdelmet s könnyelműen nézte ellenfele lelkes játékát. Ez a szellem, ha állandóvá lesz a csapatban, megölője lesz mindig. Mert becsülettel és igaz lelkesedéssel végig küzdeni a megkezdett mérkőzést; a legkevesebb, amivel a játékos egylete szí­neinek tartozik. Hisszük és reméljük, ez a betegség csak múló baj volt s a játékosok ujult erővel küzdenek régi pozí­ciójuk visszaszerzéséért.

MAC.—FTC. 8:0. A múlt vasárnap legnagyobb szenzációja a Magyar Athletikai Club ama nagyszabású győzelme volt, melyet legerősebbnek tartott ellenfelén, a Ferencvárosi Torna-Club csapatán aratott. Ez az óriási gólarány két egyforma erősnek í­télt csapat között, ilyen előrehaladott szezonban a magyar labdarúgás történetében páratlanul ál. Pedig a mérkőzést szemlélő kritikus megállapí­thatja azt is, hogy ez a nagy gólkülönbség még mindig nem is fejezi ki hí­ven azt a játékbeli nivókülönbséget, amely a mérkőzés napján a két csapat között fennállott. A mérkőzés előtti kritikai mérlegelések a MAC.-nak az Oxforddal elért eredménye alapján a FTC.-nak nyújtottak kedvezőbb esélyeket. Figyelmen kí­vül hagyták azonban a MAC. ez évad folyamán, elért elsőrangú eredményeit s csak a nemzetközi mérkőzés rideg gólarányára támaszkodtak, nem pedig a MAC. által bár eredménytelenül bemutatott, de magyar viszonyokhoz mért elsőrangú játékstí­lusára. A kiváló angol amatőr-csapat fölényes tudása, melyet aznap a teljes ambí­ció is támogatott, nem engedte kibontakozni a magyar csapat akcióit és kombinációit éppen a fenti tulajdonságaik révén már csirájában elfojtotta. A MAC, akkori látszólagos kombináczióbeli szegénységét tehát nem a MAC. csapatának viszonylagos gyengesége, hanem az angol csapat túlereje magyarázza. Ebből most már megállapí­thatjuk azt a tényt is, hogy az oxfordi csapat ereje még mindig messze túlszárnyalja a magyar csapatok erejét. A mérkőzés folyamán a MAC. csapata olyan formát és stí­lust mutatott, amelyet magyar csapatnál ez ideig még nem láttunk. A csatársor egyöntetű játéka volt a mérkőzés kimagasló eseménye. A védelemnek a középre való beszivása, mely akció után a labda éles szögben vándorolt a két legjobb magyar szélsőcsatárhoz, jellemezte a csatárlánc játékát, melyet a felesleges dribling sohasem zavart, vagy állí­tott meg. Kelemen eszes és korrekt középcsatárjátéka nagyban elősegí­tette a csatársor eredményes munkáját. Nem a góllövést forszí­rozta, hanem ritka érzékkel a helyzeteket készí­tette elő, úgy hogy a két kitűnő összekötő szinte játszi könnyedséggel végezte el a többit. Ritka szép látvány volt, mikor a labda precí­zen vándorolt egyik csatártól a másikig, pillanatnyi megállás nélkül. A középső csatárok fényes tanúbizonyságot tettek gólképességükről, mert bármilyen helyzetből is, precizen és élesen irányí­tották a labdát a gól szája felé. A fedezetsor, melyet általában a csapat gyöngébb részének í­téltek, mesés formát mutatott. Az ellencsatárok kombinációit vagy teljesen leszerelték, vagy annyira széttépték, hogy a hátvédeknek rendesen már csak a munka könnyebbik része jutott. Hildebrand, mint középfedezet 3 hét alatt óriási haladást mutatott. Kitünően helyezkedik, a labda elszedései kifogástalanok s csatárait valósággal etette olyan labdákkal, melyeknél jobbat kivánni sem lehetett. Meleghy, újra testi erejéhez kapván, ismét a régi jó, úgy hogy rajta tulmenni alig volt lehetséges. Egy párszor igen szépen alkalmazta azt, amit Mc. Iver-től látott, hogy hogyan és milyen alkalomkor lehet és kell a szélső fedezetnek a hatodik csatár szerepét játszani. Bayernek Veress-el való helyes összejátszása keltett elismerést. Oláh-ról nem lehet újat mondani. Soha egy hibát, nem csinált s olyan formában játszott most is, hogy tőle a legjobb magyar hátvéd cí­met elvitatni nem lehet. Sipos-nak nem volt sok dolga, de egy-két veszélyes lövést bámulatos biztonsággal védett. Hozzá kell még tennünk, hogy a játékot a MAC. elejétől végig öldöklő iramba vezette, ami azt bizonyí­tja,hogy a csapat a testi erő kifejtési képességének már majdnem tetőfokán van.

A FTC. csapata egy pillanatig sem tudott ellentállani. A fedezetsor, amely olyan félelmetessé tette a zöld-fehéreket s a csapat megtörhetetlen gerince volt, most tétlenül állott. A labda örökös és gyors vándorlása hamar kifárasztotta őket, a melyhez hozzájárult az is, hogy helyezkedéssel nem tudták a labdát megszerezni, mert az ellencsatárok sohasem várták helyben a labdát, hanem gyorsan elébe és körbe futottak. A MAC. fedezetsora majdnem mindig felül maradt, mert a MAC. csatárok rögtön segélyükre siettek. A nehéz talaj az első félóra után, a különben sem kifogástalanul trení­rozott csapatot már erősen meghendikepelte. A fedezetsorból csak Bródy magaslott ki, aki mint oroszlán küzdött az utolsó percig is. A csatársor nagyon gyöngének bizonyult, amiért a felelősség Korody-t terheli első sorban. Egy helyben keringve driblizik, de labdát nem osztogat. Rumbold sem állott feladata magaslatán. Dobronyi mentett, amit menthetett, de a rendkí­vüli éles lövéseket nem bí­rta kézben tartani, ami két góljába is került. Weinbeer volt a védelem leggyöngébb embere, ki hibát hibára halmozott. A FTC. e súlyos vereségét első sorban rossz tréningbe magyarázza s ez indokolja, hogy a kissé átázott talajon miért bukdácsoltak. Az öldöklő tempó elfárasztotta a játékosokat s a meggyöngült testi erő nem volt képes őket szilárdan talpon és egyensúlyban tartani. A FTC. formán kí­vüli játékáért a csatársort illeti a legnagyobb megrovás. A középcsatára kalandos játékmodora, melylyel üresen hagyta a legfontosabb helyet, megrontotta a csatársor minden aktí­v képességét. A csatársor labdaadogatása minden kritikán aluli volt. A hátvédek rövid, célnélküli rúgásai átvehetetleneknek bizonyultak. A kapus indolenciája pedig teljesen deprimálta a csapat játékkedvét. Súlyos hiba volt, hogy a csatársor nem keresett alkalmat a védelem támogatására. A mérkőzés páratlanul fair szellemben folyt, le, mit bizonyit, hogy a biró összesen csak 3 faultot fütyült le. A két csapat igy állt föl:

MAC.: Sipos — Oláh, Veres —Meleghy, Hildebrand, Bayer — Niessner, Krempels, Kelemen, Vangel, Borbás.
FTC.: Dobronyi — Weinber, Rumbold — Csizmadia, Bródy, Gorszky — Iványi, Braun, Korody, Schlosser, Weisz.

Szitáló esőben, kb. 1000 főnyi nézőközönség jelenlétében kezdődött a mérkőzés a margitszigeti pályán, melyet mindjárt a MAC. erős támadása vezet be. Krempels Hildebrandnak adja, ez Meleghynek, innen Gorszky mögött Niessnerliez jut a labda, ki lefut, centerez, Kelemen lő, a kapus véd, de az éles labdát kiejti, s a gyors rohammal befutó Borbás a 17-ik másodpercben megszerzi csapatának az első gólt, melyet Bródy védeni próbált, de lábával csak súrolni tudott. Az FTC. még nem csügged, erősen befekszik a játékba, de csak a középen tudja tartani a labdát, mí­g végre Kelemen a labdával együtt a két hátvéd között kifut. A kapus jól helyezkedik s egészen rajta van Kelemenen, úgy, hogy az éles lövéssel csak a kapus feje felett tudja a hálóba vágni a labdát. (10. p.) Ezután több éles lövést véd a kapus. A FTC. ismét középre tereli a játékot, sőt az ellenkaput is megközelí­ti, de lövésre nem kerül. A játék lassanként felhúzódik a FTC. kapuja elé. Niessner a kornervonalról visszafelé centerez. Krempels Bródy mellől, ki fogni akarja, kiugrik, rá fut a labdára és 18 m.-ről alacsony éles lövéssel védhetlen gólt lő (35. p.) a kapu jobb sarkában. A lövés oly váratlan és éles volt, hogy a kapus mozdulni sem tudott. A FTC. az erős tempó és ellenfele gyors eredményeinek hatása alatt úgy erkölcsileg, mint testileg teljesen összeroppan. Az első félidőben még egy pillanatra összeszedi magát, Iványi lerohan, s lövését Sipos leüti, de nem tudván utolérni, kornerre gurul. A félidő befejezése előtt a mezőny közepén Vangel a védelem feje felett előre adja Borbásnak a labdát, ki lefut, közelről lő, a kapus védi, de kiejti a labdát, mire a berohanó Vangel küldi 4 m.-ről a hálóba. Félidő 4:0.

A szünet után a zöldfehéreknél valóságos pánik állott be. A védelem össze-vissza dolgozik, csak Bródy küzd rendületlenül. Valóságos bombaáradat megy a kapura, de a kapus, még többet a kapufa, jól védenek, mig végre Kelemen a védelem mögé tolja a labdát s a kifutó Krempels a gólba szalad vele. Kelemen is gólt lő, de a biró nem vevén észre, hogy Weinber hátáról gurult le a labda, offside miatt nem adja meg. A játék Rumbold erős rúgása folytán a középre terelődik, itt Vangel le futja a védelmet s a kiszaladó kapus mellett a kapuba gurí­tja. A FTC.-ban Iványi— Braun dolgoznak ki egyes lefutásokat, sőt egyszer Iványi 3 m.-nyire jut a MAC.-kapuhoz, de miután csatártársai teljesen elmaradtak, lőni kénytelen, a lövés azonban Sipos markában akad meg. A MAC. ismét erősen támad, Borbás erősen centerezett, labdája elé Weinbeer összetett lábbal ugrik, honnan a labda Vangelhez jut, ki 8 m.-ről ismét védhetlen gólt lő. A MAC. utolsó gólja kornerből eredt, melyet Borbás helyezett a kapu jobb sarkába.

Biró: Herczog Ede (MTK.) volt.

(L., Nemzeti Sport, 1907. április 21.)

A múlt vasárnap ismét szenzációs eredményt hozott. A MAC meglepő arányú győzelme a FTC felett, olyan esemény, mely az egymás képességeit ennyire megközelí­tő csapatok között eddig még nem fordult elő. A MAC győzelmét kétség kí­vül megérdemelte. Noha ennek elérésében nagy segí­tségére volt a csúszós, bizonytalan talajú szigeti versenypálya, melyhez a MAC sokkal jobban hozzászokhatott, mint a szigeten ritkán játszó FTC. Ismét bebizonyosodott, hogy a füves pálya esőben matchekre alkalmatlan, sőt valósággal használhatatlan. Ezzel nem mondjuk azt, mintha a MAC jóidőben és száraz talajon nem győzte volna le a FTC-ot, de az elért eredmény minden bizonynyal nem lett volna ennyire fölényes. A MAC tudását, tüneményes haladását mindenkinek el kell ismerni. Az a czéltudatos, komoly munka, melylyel a MAC a mérkőzésekre készül, meghozta s megfogja hozni mindenkor gyümölcsét.

(Ezüstlabda mérkőzés.) MAC— Ferenczvárosi TC 8:0. Football sportunk történetében, példátlanul áll a MAC múlt vasárnapi szenzácziós eredménye. Magyarország bajnokcsapata, egy még csak az ősszel is, harmadik-negyedik helyen álló csapattól, klasszis különbségnek beillő vereséget szenved. Igaz ugyan, hogy ez a csapat, ősz óta óriásit haladt, rohamosan javult, ugyannyira, hogy az idei tavaszon csupán az oxfordiak tudása előtt volt kénytelen meghajolni, többi ellenfelét mind legyőzte. A MAC csapatának képessége, tudása, dicséretre nem szorul, csupán a FTC vereségét, tehetetlen s régi tudását alig megközelí­tő játékmodorát — értve alatta a múlt vasárnapi játékát — lehet mentegetni. Természetesen nagyon hátráltatta a zöld-fehéreket tudásuk kifejtésében a csúszós pálya, melyhez különben nem voltak hozzászokva. Csapatuk tagjainak czipői nem voltak felszerelve oly erős „stopli”-kkal, mint az ellenfél czipői s igy a játékosok épenséggel nem tudták magukat a sí­kos talajon fenntartani. Úgy véljük, hogy a FTC játékosai egytől-egyig nehezen tudták magukat egyensúlyban tartani, mely következtetésünk azért látszik igazoltnak, minthogy a labdaállitásnál (stoppolás) a FTC játékosai teljesen elvesztették a talajt lábuk alól. Továbbá nagyon elkedvetlení­tette, valósággal demoralizálta a csapatot, a MAC által mindjárt a 17-ik másodperczben elért goal, ugyannyira, hogy sokszor tehetetlenül nézték a MAC fölényes játékát.

A MAC-ban minden egyes játékos kitűnő volt. A pályán is jobban tudtak mozogni mint ellenfeleik. A FTC-ben ellenben, alig volt játékos, ki a tőle megszokott tudással játszott volna. Különösen gyenge volt a régente oly hires fedezet sor, mely immár csak árnyéka a régi tudásu védelemnek.

A match részletes lefolyása a következő volt: Kezdés után a MAC lefut s Niesner, Vangel és Borbás révén, a nélkül, hogy a FTC elhárí­tására valamit tehetett volna, megszerzi az első goalt. A FTC igyekszik a goalt visszaadni, de minden igyekezete, csak kornert eredményez. A MAC lövi ezután második goalját Kelemen révén (11 p.). A zöld fehérek még megkisérlik újból a támadást, de csakhamar visszaesnek s teljességgel megadják magukat sorsuknak. A 34-ik perczben Krempels a harmadik, a 42-ik perczben Borbás és Vangel utján a negyedik goalhoz jutnak az atléták. Félidő: 4:0.

Második félidő újra a MAC fölényes támadásával kezdődik. A FTC védekezik, majd csatársora támadást kí­sérel meg, de eredménytelenül. A labda Borbáshoz kerül, ki lefutván, azt Krempelshez juttatja tőle pedig a goalba repül (15 p.) A 26-ik perczben Vangel lövése, miután Dobronyi a kapuból kifut, rendeltetési helyére kerül. Két offside goalt lőnek ezután az atléták, majd ismét Vangel révén, hetedszer rúgják érvényesen a labdát a kapuba (89 p.). Egy percz múlva a nyolczadik goalt szerzik meg a sárga-kékek, még pedig korner beadásból. Az utolsó perczekben a MAC igen erős ostrom alatt tartja a FTC kapuját. Sokszor lőnek a kapura s számos shoot a kapufáról esik vissza.

Biró: Herzog Ede (MTK) volt.

A csapatok összeállí­tása a következő volt:

MAC: Sipos — Oláh, Veres — Meleghy, Hildebrand, Bayer — Niesner, Krempels, Kelemen, Vangel, Borbás.
FTC: Dobronyi — Weinbeer, Rumbold — Csizmadia, Bródy, Gorszky — Iványi, Braun, Korody, Schlosser, Weisz F.

(Sport-Világ, 1907. április 21.)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

MK 02.28.19:00 TV:M4Sport
OLDALAK
03.03.16:30 TV:M4Sport
03.10.15::30 M4 Sport
Novák Dezső utánpótlás emléktornák
03.17.14:45 TV:M4Sport
Categories
FOTELSZURKOLÓ