1908.IX.20. FTC – BTC 2:4

NS-19080926-18-19080920-1

Tehát elérkezett végre szeptember 20-ika, amikor az őszi bajnoki mérkőzések megkezdődnek. Uj, eddigieknél talán erősebb bajnoki küzdelmek előtt állanak csapataink … Ki tudná megjósolni, jelen körülmények között, hogy melyik csapat fogja megnyerni az 1908/9. évi bajnokságot…? Mindegyik remél, bizik a maga csapatjának erejében, noha vannak klubok, amelyek bizony gyengülni fognak egy pár játékosuk elvesztése miatt. Az idén még nagyobb mértékben fog pusztí­tani a katonaság, mint tavaly: soha annyi footballista nem szolgálta még a királyt, mint az idén. Természetesen ebből haszna lesz a királynak, de nem a football-sportnak. Minden klub legénységének összeállitása bizonyos változásokon ment keresztül, csak egy csapat maradt teljesen változatlan: a Ferencvárosi Torna-Klub. Kétségtelen, hogy nagy előnyt biztosit ez a körülmény a zöld-fehéreknek a többi csapatokkal szemben. Ha nem hagyjuk figyelmen kí­vül azt, hogy a ferencvárosiak második csapata is mennyire megerősödik egy pár régi erőnek beállí­tásával, akkor megálapithatjuk, hogy a FTC.-nek lehetnek a legnagyobb reményei a küszöbön levő bajnokság megnyeréséhez.

A zöld-fehérek következő összeállí­tásban fognak szerepelni: Fritz (Dobronyi) — Rumbold, Manglitz (Kucsera) — Weinbeer, Bródy, Gorszky — Rónay (Braun I.), Weisz, Kóródy, Schlosser, Szeitler.

A II-ben a jobbak közül a következők neveit emlí­tjük: Halász, Pákay, Medgyessy I. és II., Jancsarek, Dongó, Braun II. stb.

(Nemzeti Sport, 1908. szeptember 12.)

MAC—MTK, BTC—FTC kettős bajnoki mérkőzése. Ritkán lesz alkalma a football folyton szaporodó nézőközönségének a vasárnapihoz hasonló sporteseményben gyönyörködhetni. A millennáris versenypályán az első osztályú bajnokság négy legkomolyabb jelöltje és egymásnak mindenkor méltó és komoly ellenfele kezdi meg a küzdelmet az 1908—09. évi bajnokságért. Délután 2 órakor a Ferencvárosi Torna Club a Budapesti Torna Clubbal, háromnegyed négy órakor pedig a bajnokságot védő Magyar Testgyakorlók Köre a Magyar Athletikai Clubbal mérkőzik. A fontos és a bajnokság sorsára feltétlenül mérvadó mérkőzésekre az összes csapatok az elmult héten komoly munkával készültek, hogy a mérkőzés napján legteljesebb tudásukat érvényesí­thessék, nincs kétségünk aziránt, hogy a közönségnek kiváló sportélvezetben lesz része. Az első mérkőzés bí­rója Bakó Gyula (MTK), a másodiké pedig Fehéry Ákos (FTC) esz.

(Pesti Hí­rlap, 1908. szeptember 20.)

1908. szeptember 20., 14:00, Millenáris, FTC – BTC 2:4 (2:1)
vezette: Puskás István (Typographia)
nézőszám: 7 000
FTC: Jannisch — Rumbold, Kucsera — Weinber, Bródy, Gorszky — Rónay, Weisz, Koródy, Schlosser, Szeitler
BTC: Bihary — Sári, Szendrő — Ficzere, Simon, Schassek — Dobó, Korda, Késmárky, Kunz, Molnár III.
Gól: Schlosser (30.), Weisz (44.) illetve Késmárky (14., *58.), ? (51.), Kunz (72.)

A hétről. A sors játéka folytán a football iránt érdeklődő, immár ezernyi törzsközönségnek múlt vasárnap olyan mérkőzésekben volt része, ami szezon derekán is szenzáció számba megy. A napnak az kölcsönöz különösebb érdekességet, hogy a favorit gyanánt küzdelembe menő FTC. és MTK. csapatai vereséget szenvedtek, az előzetes hí­resztelés szerint gyengének jelzett BTC., illetve MAC.-tól. A BTC. győzelme a szenzációsabbik. A FTC. tavasz óta veretlen volt s ellenfeleit állandóan biztosan verte, sőt husvétkor, mikor az MTK.-t 6:0-ra verte, szinte angol ní­vójú játékot produkált. Az ősszel is igen jó formát mutatott a Wiener Sport-Club ellen, de a Főv. TC.-tól szenvedett veresége már hanyatlásra mutatott. Vereségét az óriási balszerencse mellett még az erős nyári kampagnejának is köszönheti. Ennek hatása főleg a játék vége felé mutatkozott, mikor a csapat a fáradságtól visszaesett. A FTC. esete kell, hogy intő példa gyanánt szolgáljon arra, hogy a csapatok a nyári pihenőt tényleg pihenésre használják fel.

A BTC. eredménye mindamellett meglepő volt. Valami különös stilust nem mutatott, de a szerencse jelenlétének érzete szokatlan küzdőképességet kölcsönzött. Sokan a mérkőzések alacsony nivójáról beszéltek. Ellenkezőleg. A szezon elején még sohasem láttuk négy legjobb csapatunkat ilyen jó formában. Nem szabad elfelejteni, hogy az a múltban még nem igen fordult elő, hogy a jobb csapatok mindjárt a szezon elején találkozzanak. Jobb csapataink rendesen a szezon elején a gyöngébb csapatokkal mérkőztek, hol erősebb mivoltuknál a tréning hiányából folyó stilusgyengeség nem tűnhetett fel annyira. Teljességgel nincs okunk footballsportunk hanyatlásáról beszélni, sőt inkább azt hiszszük, hogy az eddig gyengébb elsőosztályu csapataink igen meg fogják közelí­teni eddigi legjobb csapatainkat, sőt merjük állí­tani, hogy az 1908/09. évi elsőosztályu bajnokság sorsát nem a MAC., FTC., BTC. és MTK. egymás közötti, hanem a többi elsőosztályu csapatokkal való mérkőzések eredményei fogják eldönteni.

Schlosser kiegyenlí­t

Schlosser kiegyenlí­t

BTC—FTC 4:2. (Millenáris p.) Vasárnap a Tökölyi-uton lefolyt kettős bajnoki mérkőzés közül az első a BTC. és FTC. küzdelme volt. Ez volt egyszersmind a megindult 1908/9. évi bajnokság első mérkőzése is. A mérkőzés kimenetelét illetőleg, a Ferencvárosi Torna-Clubnak a Főv. TC. elleni vereségét csak pillanatnyi kondí­ció-esésnek minősí­tve, a BTC.-vel szemben bizonyos elsőbbséget kellett megállapí­tani a sportértő közönségnek. S hozzá tehetjük, hogy azok kombinációja, akik igy gondolkodtak, helyes is volt, mert a FTC. veresége dacára legyőzőjénél labdatechnika, kombinációképesség stb. tekintetében határozottan jobb volt.

A BTC. azonban frissen, nagy lelkesedéssel, azon tudattal, hogy az idény első bajnoki mérkőzését meg kell nyernie, ment a küzdelembe. Ezzel szemben a FTC. fölényének tudatában bizonyos elbizakodottsággal szállt sí­kra. Fényes példát mutatott a BTC. csapata arra nézve, hogy mit lehet elérni lelkesedéssel. Mert nem csak hogy ellensúlyozta azt a játékbani különbséget, ami közte és a FTC. között fennállt, hanem még a győzelmet is sikerült ezúton megszereznie.

A FTC. csapata nagyon csalódott akkor, amidőn úgy gondolkozott, hogy a BTC.-vel még könnyen elbánnak. Mert bár észrevehető volt, hogy a Ferencvárosiak csapata képességeiből veszí­tett egy keveset, vesztét főkép azon körülmény okozta, hogy akciói kivitelénél az egyes kí­nálkozó alkalmakat nem használta ki elég energikusan, egymás után szalasztotta el a legkedvezőbb alkalmakat, melyeket kicsit nagyobb energiával máskor föltétlenül tudott volna értékesí­teni, valósággal játszott ellenfelével, minden bizalmát csupán technikai elsőbbségébe vetette, aminek tudatában bizonyos könnyedséggel akart elbánni ellenfelével. Ilyen könnyű szerrel a BTC.-vel azonban nem lehetett elbánni. Mert a piros-fehérek lelkesedéssel először pótolták a tudásbeli különbséget,teljesen egyenlőnek mutatták magukat ellenfelüknek és mikor ez sikertelensége miatt pillanatokra trémázott, valósággal rácsapott a FTC.-ra és megszerezte a győzelmet. A két csapat közötti gólokban kifejezett különbség azon esetben, ha a FTC. ugyanazon elszánt lelkesedéssel játszott volna, mint ellenfele, sok ponttal billent volna javára.

A BTC. győzelmét kitűnő védelmének köszönheti első sorban, mert ez valóban elsőrangút produkált. Bihary a kapuban igazán bravúros dolgokat mutatott. Sári és Szendrő pedig feltétlenül biztosak voltak. A fedezetsor agilitása pedig jelen esetben előfeltétele volt a győzelem lehetőségének. Simon igen erős centerhalf, jó szed labdát, de nem tudja még jól leadni. A csatársor kihasznált mindent, ami kihasználható volt! Különösen Dobó játszott jól, mindjárt az első nagyobb tűzben bizonyos elismerést ví­vott ki magának. Társai fürgeségükkel munkájának eredményességét segí­tették elő. Nagyon jó volt partnere, Korda is, valamint a balszárny Kuncz és Molnár III.

A FTC. csapatának csatársora remek kombinációkkal dolgozott, de, mint emlí­tettük, nem elég erélylyel. Az idén tulságba viszik a középjátékot, ami nyilván a szélsők gyengesége miatt történik. Legjobb Schlosser volt, de Korody és Weisz is jók voltak. A halfsor és a védelem azonban nem állt feladata magaslatán, a BTC. másodszori kiegyenlí­tése után fejvesztetten, majd durván játszott. Kucsera, Rumbold ügyetlenkedéseit, Jannisch hibázásai valósággal betetőzték.

BTC.: Bihary — Sári, Szendrő — Ficzere, Simon, Schassek — Dobó, Korda, Késmárky, Kunz, Molnár III.
FTC.: Jannisch — Rumbold, Kucsera — Weinber, Bródy, Gorszky — Rónay, Weisz, Koródy, Schlosser, Szeitler.

BTC. kezd, azonban rövidesen a zöld-fehérek birtokába kerül a labda s Szeitler ivelt lövése az 5-ik percben már a kapu keresztfáját surolja. A következő percekben továbbra is a FTC. balszárnya foglalkoztatja a piros-fehérek védelmét és a 9-ik percben FTC. kornert ér el, mely után nemsokára Schlosser éles lövését Bihary pompásan védi. Molnár támadását csak korner árán tudják viszont a ferencvárosiak védeni, ezután Dobóhoz jut a labda, magas í­vben közvetlen a kapu elé centerez, Késmárky a magas labdát valamiképen a gólba dolgozza. (14 p.). A bekapott gól után a FTC. ismét a BTC. térfelében tanyázik, azonban a BTC. erős védelme nem engedi kibontakozni támadásaikat; Szeitler közelről lőtt veszedelmes suttját pedig Bihary menti. FTC. kornert ér el, mely eredménytelen marad. Továbbra is a piros-fehérek ostromoltatnak, mig végre a FTC. balszárnya Schlosserhez juttatja a labdát, aki ügyes cselezés után mesteri gólt lő (30 p.). Erre a BTC. is felnyomul, de Ferencváros könnyen áll ellen. Simon faultjából kifolyólag Bródy kapufának lövi a labdát, ugyanennek következő lövését az alacsony termetű BTC. kapus csak a kapufa segélyével tudja menteni. Ugyancsak az ő zsákmánya lesz különben Weisz veszedelmesen gurí­tott labdája is BTC. rövid látogatása után FTC. kornert rúg, amit Bihary-nak kell védeni (43 p.). A félidő utolsó előtti percében Weisz egy jobbról kapott labdával szép lövéssel kiegyenlí­t. Félidő 2:1.

Úgy látszott, hogy a Ferencváros átesve a „kezdet nehézségein”, a második félidőben már biztosan nyeri a mérkőzést. De nem igy történt. Bár újrakezdés után a FTC. ismét fölénybe kerül, de munkája eredményre nem vezet, A FTC. védelmét leginkább Molnár leszökései zaklatják, ezt megakadályozandó Weinber gáncscsal akasztja meg a BTC. balszélsőjének egyik rohamát, s a szabadrúgás érintetlenül jut a FTC. hálójába. (6 p.) 2:2. A FTC. csatársora újra támad, s Bihary két alkalommal révetéssel gyönyörűen ment. Hiányzik már a kellő nyugalom a zöld-fehéreknél s különösen a védelem játszik hihetetlenül fejvesztetten. Dobó lerohan Késmárkynak passol, aki igen szép gólt lő. 3:2. Még nincs elveszve minden, reménykednek a FTC. csapat hivei. Tényleg szépen támadnak továbbra is a Ferencvárosiak, Szendrő ennek faulttal áll ellen, de a 11-est a kis Bihary „kivédi”! (22 p.). Felváltva támadnak ezután az ellenfelek, mig Kunz Molnártól kapott labdával a negyedik gólt rúgja. (27 p.). Evvel a match sorsa végleg eldőlt a további időt egyrészt a legyőzött félnek mintegy megadott próbálkozása, másrészt a győztes félnek az eredménynyel teljesen megelégedett játéka tölti ki, tarkí­tva ugyan néhány sikerültebb támadással is.

A mérkőzést Puskás (Typ.) vezette.

BTC. II.—FTC. II. (Millenáris p.) 4:1. A szövetségi dijmérkőzést elhalasztották.

BTC. III.—FTC. III. 4:3.

(Nemzeti Sport, 1908. szeptember 26.)

A legnagyobb érdeklődés a BTC—FTC és a MAC—MTK mérkőzései felé fordult. Bár a csapatokon meglátszott, hogy még szezon legelején vagyunk, mégis általánosságban igen szép és ní­vós játékot produkáltak. Különösen kitűnt a BTC csapata, melynek uj összeállí­tása jól bevált. Első szereplésével mindjárt értékes győzelmet szerzett magának a FTC felett. A piros fehérek tartalmas, lendületes játéka, fejlődésképes játékosai, de főként a csapat lelkesedése arra engednek következtetni, hogy az idei bajnokságban a BTC jóval jelentősebb szerepet fog játszani, mint a tavalyiban. Hátvédjei biztos rugásuak, fedezetei — ezúttal különösen Schaschek — elsőrangú klasszist képviselnek. Az uj jobbszélső, Dobó pedig igen fejlődésképes, tehetséges fiatal játékos A csapat legjobb embere Bihary kapuvéd volt, ki valósággal védhetetlennek hitt labdákat tett ártalmatlanná. Briliáns formája után í­télve, aligha csalódunk, ha benne látjuk a legközelebbi magyar válogatott csapat kapuvédőjét

A FTC még nem érte el tavaszi formáját. Játékosai még nincsenek bejátszva, de reméljük, hogy egy-két match után ismét a régebbi kitűnő és gólképes legénységgé válnak.

BTC—FTC 4:2. Hétezer főnyi közönség előtt folyt le e két csapat őszi találkozása. Bár mindkét legénység még tréningjének csak legelején tart, mégis igen szí­vós, élvezetes játékot produkáltak. Különösen a BTC csapata, melynek ily kiváló sikerű szereplését talán még saját hí­vei sem várták. Az uj játékosokkal felfrissí­tett csapat lelkes, biztos játéka gyakran ragadta tapsra a közönséget. A FTC sikertelen szereplése főleg — a második félidőben beállott — elkedvetlenedésére vezethető vissza, mikor alig igyekezett a piros-fehérek szép támadásait meghiúsí­tani.

A mérkőzés lefolyása a következő volt: A FTC kezdi meg a támadást s csakhamar Biharynak ad dolgot. Azonban a piros-fehérek is lendületbe jönnek s alig 15 percz után Késmárky megszerzi az első gólt. Jóidéig változatosan folyik a játék, hol a FTC, hol pedig a BTC fenyegeti ellenfele kapuját, mig végre a 30-ik perezben Schlossernek sikerül kiegyenlí­teni, majd pedig Weisznak remek lövéssel a vezetőgólt megszerezni (44 p.).

Uj felállás után a BTC nagy fölénybe kerül. Lelkesen dolgozó fedezetsorát csak ritkán sikerül a zöld-fehér csatároknak áttörni, de lövéseiket ilyenkor is Bihary mesésen védi. Weinbeer faultjából kifolyólag BTC az 5-ik perczben kiegyenlí­t, majd pedig Késmárky védhetetlen lövéssel a vezetőgólt szerzi meg. FTC támadását Bihary ismét pompásan szereli le, a megí­télt tizenegyest is remekül kivédi. A 27-ik perczben a BTC Kunszt révén 4-ik gólját lövi. A játék végéig jobbára a BTC marad fölényben, a FTC minden támadási kí­sérlete meghiúsul.

Biró: Puskás István (Typographia) volt.

Csapatösszeállí­tások: BTC: Bihary — Sárközy, Szendrő — Ficzere, Simon, Schaschek — Dobó, Korda, Késmárky, Kunszt, Molnár III.
FTC: Janisch — Kucsera, Rumbold — Weinbeer, Bródy, Gorszky — Rónai, Weisz, Korody, Schlosser, Szeitler.

BTC II.—FTC II. 4:1.

BTC III.—FTC III. 4:3.

(Sport-Világ, 1908. szeptember 27.)

Szövetségi dij. BTC. II.—FTC. II. (Millenáris) 2:1. Biró: Bakó (BEAC.).

(Nemzeti Sport, 1908. október 10.)

BTC II.—FTC II. 2:1. Biró: Bakó (BEAC) volt.

(Sport-Világ, 1908. október 11.)

* Pesti Hí­rlap, 1908. szeptember 22.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

OLDALAK
Novák Dezső utánpótlás emléktornák
Categories
FOTELSZURKOLÓ