Az első football-match Budapesten

sv-18971024-18971031

A Vienna Cricket and Football-Club mérkőzése a Budapesti Torna-Clubbal.

Az első nyilt football-match f. évi október 31-én fog lefolyni a millenáris pálya gyepén. A bécsi »I. Vienna Football and Cricket Club«, miről már megemlékeztünk, már a tavaszszal matchre hí­vta ki a Budapesti Torna Club football-csoportját. A match fölötti tárgyalásokat félbeszakí­totta a nyári football-szünet, mí­g most megállapodásra jutottak, hogy az »I. Vienna Football and Cricket Club» október 31-én lejön Budapestre első csapatjával, hogy a »B. T. C.« football-csapatjával matcheljen. A match rendkí­vül érdekesnek ígérkezik. Eltekintve attól, hogy ez lesz hazánkban az első nyilvános és egyszersmind nemzetközi match, már csak azért is érdekelhet bennünket, mert a nevezett egylet csupa angol úrból áll és első helyen van ma Ausztria számos football-egyletei között, sőt legyőzte tavaly azt a prágai egyletet is, mely Berlinben oly előnyösen szerepelt a hires »Germania«-val szemben. Velük szemben a B. T. C. csapatjára sem lehet szigorúbb mértéket alkalmazni, mert a kezdet nehézségeivel küzd még csapatja s í­gy a matchnek inkább az lesz czélja, hogy egy teljes játék látványát tanulmányozhatják sportsmanjeink. A bécsi egylet új csapatösszetétele még nem ismeretes, a B. T. C. első csapatjából néhány jó erő ép a match idején kezdi önkéntesi éveit; de pótlásukat remélik néhány budapesti angol úrral, kik a footballjáték hí­rére a B. T. C.-ba lépnek. A B. T. C. kapitánya, Ray marad, kinek ügyes játéka eléggé ismeretes a millenáris pálya intimusai előtt. M. Yoland alkalmasint elvállalja a goalkeeper szerepét, melyet annak idején egyik cambridgei csapatban is elfoglalt. A szeptember 26-iki versenyekig a csapatok csak egy része fog gyakorolni, azután pedig beáll a versenyzők javarésze is.

*

Az október 31-iki football-match: 1. Vienna Football and Cricket-Club contra Budapesti Torna-Club részleteiben is meg van állapí­tva. A B. T. C. két kiküldötte személyesen vitte el a választ a bécsi egylet kihí­vására s elragadtatással beszélik az amott uralkodó sportszellemet. A bécsi egylet november 1-én is szí­vesen játszott volna még egy matchet, de kihí­vását nem fogadta el egyik fővárosi egyletünk sem. í­gy alkalmasint Tata-Tóvároson az ottani angol kolóniával játszanak majd november 1-jén.

*

l_1967OKT23Az október 31-iki football-match: »Budapesti Torna-Club« contra »I. Vienna Cricket and Football-Club« vagy a mint ma már mondják »Bécs contra Budapest« nagy érdeklődést kelt minden felé. A középiskolák tornatanárai s az ifjúság serdültebb része a versenyben mint nézők fognak szerepelni, hogy az újabban náluk is felkapott játéknak egy szép mintáját lássák. A »pályaszövetség« ez alkalomra külön belépti jegyeket fog kiadni minimális árban.

A »Budapesti Torna-Club« csapatjait nagyban hátráltatja az, hogy a vasárnapok egymásután versenyek által vannak lefoglalva s a kedvezőtlen e-üi meg kora reggeli órákban folyik a training, í­gy ma is reggel 7 órakor lesz játék. A B. T. C. kezdő csapatja a bécsiek elsőrangú csapatával szemben amúgy is kevés reményt táplálhatott, a traininget most plane forszí­rozni kell. A malch-csapai összetétele még nincs megállapí­tva. Ray mint forwards, Voland mint goalkeeper bizonyára szépen állják meg helyüket. Harsády. Lindner, Gultmann, Klebersberg, Iszer nem hiányoznak majd, a többieket az erősebb próbák után válogatja össze Ray kapitány.

*

Az október 31-én (vasárnap) tartandó football-match, mely a Budapesti Torna-Club és az I. Vienna Cricket- and Football-Club között fog folyni, záróversenye lesz a millenáris pályának. A pályaszövetség ez alkalomból külön mérsékelt árú jegyeket fog kiadni, úgy hogy különösen a középiskolai ifjúság minimális árért juthassona tanulságos látvány szemléléséhez. A matchelő felek erősen trainiroznak. A bécsiek egyre nyerik ott folytatott matchjeiket; mí­g a B. T. C. a vasárnaponkénti kerékpárversenyek miatt a kora reggeli órákban kénytelen trainirozni s í­gy némileg hátrányban van. Az összjáték egyre javul Budapest képviselőinél s remélhető, hogy nagyon nehézzé teszik Bécs győzelmét. A match iránt a főváros számos tanférfija érdeklődik s a footballban az első nyilvános mérkőzés meg fogja hozni azt, hogy e szép és férfias játékot a serdültebb ifjúság felöleli s felhasználja a tapasztalások gyűjtésére szolgáló jó alkalmat.

*

Felhí­vás és kérelem!

A Budapesti Torna-Club október hó 31-én (jövő vasárnap) délután 21/a órakor footballmérkőzést tart a Csömöri-úti millenáris pályán, mely alkalommal méltó ellenfele lesz a » Vienna Cricket and Football-Club«. A klub kebelében alakult »Első magyar footballteamek« ünnepnapja lesz ez s e football-csapatoknak 40-nél több tagja kéri e helyen a klubtársakat, hogy e mérkőzés alkalmával a pályán megjelenjenek és egyszersmind hozzátartozóikat s a sport iránt érdeklődő ismerőseiket magukkal hí­vni szí­veskedjenek.

Ausztria legkiválóbb football-klubja lesz vendégünk e match alkalmából s reméljük, hogy a B. T. C. minden tagja érzi velünk, hogy vendégeinket csak a lehető legjobb benyomásokkal engedhetjük el otthonukba. A match alkalmával való megjelenés mellett felhí­vjuk a klubtársak figyelmét arra, hogy vendégeink érkezése napján, szombaton, 1897. október hó 30-án ismerkedési vacsorát rendezünk a Royal szállodában s kí­vánatos, hogy azon a klubnak számottevő tagja egy se hiányozzon. A klub-estélyeken kitett aláí­rási í­ven már nagy számú aláí­rás van a vacsorán való részvételre nézve, de tekintélyes a »vendéglátó alap« is. Kérjük a klubtársakat, hogy az í­ven neveiket előjegyezzék s a mérkőzés napjára szóló igazolványokat átvegyék. Ily »igazolvány«-nyal az 50 kros tribünjegy 30 krért lesz kapható a versenypálya pénztáránál.

Előbbi kérelmünket ismételjük s számí­tunk valamennyi klubtárs pártfogására!

A B. T. C. footballteamjei nevében:

Iszer Károly, a csapatok vezetője.

*

KS_1972_II_02_0024A jövő vasárnapi football-match elé érthető kí­váncsisággal tekintenek a fővárosi sportkörök. Egy részüket maga a játék érdekli, hisz ez lesz az első nyí­lt football-mérkőzés hazánkban, a másik részt az eredmény izgatja. A Budapesti Torna-Club, mely az idén, február elején kezdette meg elsőnek e játék rendszeres gyakorlását, az azóta eltelt rövid idő alatt természetszerűleg nem fejlődhetett ama magaslatra, melyen ellenfele, a régi, angol játékosokból álló » Vienna Cricket and Football Club«, áll; mely Ausztriának ez idő szerint első egylete. Ezen egészben ki nem egyenlí­thető különbséget a Budapesti Torna-Club szorgalmas munkával s kitartással a nemes játék mellett, pótolta s különösen az év elején nagy segí­tségére volt a gyakorlásban a Magyar Testgyakorlók Körének footballcsapatja. Kedvezőtlenebbül alakultak az ősz beálltával a viszonyok. Mí­g a »Vienna Cricket and Football-Club« vasárnaponkint egy-egy matchból győztesen tér haza, addig a legalkalmasabb időben, vasárnap délután, nagy versenyek foglalják le a millenáris pályát s a B. T. C. kiválasztottjait kora reggel találjuk munkánál.

A matchbe a legjobb reményekkel indul a B. T. C. csapatja. A mit összetanulásának árthatott a millenáris pálya elfoglalt volta, azt néhány jó játékossal vélik pótolhatni. A csapatösszetételt ma d. u. 1 órakor tartandó matchpróba után fogja véglegesen megállapí­tani Ray kapitány. Valószí­nűleg a következő lesz a csapat alakulása:

Csatárok: Lindner. Guttmann, Ramaszeder, Gillemot, Ray (kapitány).
Fedezetek: Harsády, Jolland, Iszer.
Hátvédek: Pesky V., Klebesberg.
Kapuvéd: Stobbe.

A fenti műsor a »támadó« variáns; mert a csapat kapitánya azon szempontból indul ki, hogy a legjobb védelem a támadás.

A »Cricketerek« (ez a bécsi egylet »rövides«neve) teamje még nincs véglegesen bejelentve, de a legutóbbi matchek csapatösszetétele szerint kevés kivétellel a következő lesz.

Csatárok: Blyth, Shires, G. Blakey (kapitány), Gaudon, F. Nash.
Fedezetek: Parizot, S. Pepper, W. Flavin.
Hátvédek: H. Lowe, A. Lowe.
Kapuvéd: Taller.

»Lowe papa«, ki nemrégiben még mint csatár játszott ugyanama csapatban, melyben két fia hátvédként szerepelt, ezúttal alkalmasint a versenybiró szerepével elégszik meg.

A végleges összeállí­tást a programm fogja felj tüntetni, mely a játék dióhéjban való ismertetésével együtt még a héten jelenik meg. A match iránt való érdeklődés nemcsak a szorosan vett sportkörökben terjed. A fővárosi társaság számos világlátott notabilitása, kik a játékot külföldön ismerték meg, megí­gérték eljövetelüket s jelen lesznek a főváros tanférfiai közül számosán, kik értékesí­tendő tanulmánykép tekintik látogatásukat.

A »pályaszövetség« is kedvez a rendező egyletnek. Csak kétféle hely leend a nézők számára: 20 kros ‘álló — köröskörül a pályán — 10 krért igazolványnyal középiskolai tanulóknak, mí­g a tribünre 1 korona (igazolványnyal 30 kr.) a belépti dí­j.

A matchet természetesen bármily időjárás mellett tartják meg, de remélhető, hogy az idő is kedvezni fog a B. T. C. és a V. C. and F.-B. Cl. Budapest és Bécs sportszerű mérkőzésének.

*

sv-18971031
sv-18971107-18971031-1
sv-18971107-18971031-2

(Sport-Világ)

Egy hozzászólás a(z) 0ejegyzéshez

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

OLDALAK
Novák Dezső utánpótlás emléktornák
Categories
FOTELSZURKOLÓ