Boszankodí sok böjtkor – Hajrí  Fradi, csim-bum, gòl !

Az alábbi levél (hsz) a tegnapi mérkőzésünk beszámolója alatt kialakult párbeszédhez érkezett. Hetek óta figyeljük mi is a club és Zrt. körül kialakult eseményeket, és szeretnénk is ezt a lehető legtárgyilagosabban bemutatni, megőrizni az utókornak, í­gy szerkesztőségünk úgy döntött, hogy csak akkor teszünk közé nyilatkozatokat, ha azokon majd „megszárad a tinta”. A most elcsí­pett levél ugyan nem szegi meg fenti szabályunkat, de mégis sokat mond a kialakult állapotokról, és egy újabb választ ad a sokszor feltett kérdésre, melyre számtalan jó válasz létezik, de igazán csak érezni lehet:

MI IS AZ A FRADIZMUS?

(A hozzászólást szándékosan javí­tás nélkül teszem közzé, mert a feltett kérdéshez szorosan hozzátartozik, és egy olyan svájci Fradista szurkolótársunk klaviatúrájából származik, aki soha sem tanulta iskolapadban a magyar nyelvet.)

Boszankodí sok böjtkor

A tegnapi FTC-Videoton DUNA-TV meccsközvetìtés mégis többet folglalkoztatott mint akkor gondoltam. Kimondottan gyomorfí jí st okozott !

Mit jelenthet Isten annak, akinek a bankszí mlí ja gondolkozik, cselekszik és érez helyette ? Vagyis akinek a hitel a hite ?

A Ferencví ros az í lmodozòk, a keresôk, a kalandozòk és a reménykedôk, röviden, a fiatalok csapata. Azért is a szine zöld-fehér, mert a zöld szin a fiatalsí g szine.

A tegnapi DUNA-TV közvetìtés azt a benyomí st keltette bennem, hogy itten a sivatagban az emberek végre azt hiszik, hogy elérkeztek az igéret földjére. Nem hií nyzott az arany borjù sem, melyet a spikkerek szorgalmasan körül is tí ncoltak. Végre megvalòsult, ami eddig csak igéret volt ! Tanyí zunk a sivatagban, itt a legjobban fogunk tùlélni mindent !

Következetesen a Fradinak itt valahogy semmi keresnivalòja nem volt ! Itt nem is az eredményre gondolok. Valhogy ùgy éreztem, hogy idegenkedett ez a csapat sají t magí tòl és rí  hagyta magí ra kényszerìteni azt a véleményt, amely „uralkodik“ felette.

Most szìvbôl sajní ltam ezt a csapatot, melynek a szurkolòit mí r olyan sokszor lejí rattí k. Mivel nem volt „randalìrozí s“ egy pí r szerencsétlen elkeseredett szurkolònak kellett ezt a szerepet betöltenie, melyet kisért a DUNA-TV felvevôgépének a lencséje. Hí t most itt tartunk, hogy bohòcot és í latkerti majmot csiní lnak belôlünk ?!!!!

Szerintem itten ideològií k bevételére kényszerül az ember. Az ideòlògia meg abban mutatkozik, hogy nem veszi (semmibe) szembe az igazi, valòdi embert és annak az igényeit.
Nem valòdi problémí kat akarnak megoldani, hanem azokat, melyeket be akarnak nekünk magyarí zni.

Jò szokí s szerint csak az lehet jò ember, akinek tele a kasszí ja. Az a rossz ember, akinek nincs betevôje.

A sivatagi tartòzkodí s nem valami csoportos és kellemes utazí s, hanem ki kell talí lnunk, hova is megyünk és merre is tartsunk.

Mit kellene tennünk, hogy a Fradi az maradjon meg, amik nekünk ? Ez a kérdés. Nem lehetett rossz az, ami éltette eddig a szurkolòkat, hiszen mí r több mint szí z éve tart az ùtja a bajnoksí gban.

Milyen körülményeket kellene teremtenünk, hogy ez a lehetôség még mí s nemzedékeknek is megmaradjon ? A mí s (példí ul a pénz) ezzel szemben csak eszköz, nem a cél lehet. A cél nem szentesìtheti az eszközöket. Nem a pénzért érdemes fentartani az FTC-t. Hí t akkor miért ?

Ha a Ferencví ros mí r nem lehet a lelkes embereknek a csapata, ha benne nem a felelôségtudò emberek egyéni felí ldozò munkí juké a szò, hanem azok mí r csak valmilyen fogaskerek a gépezetben, akkor valòjí ban a fiatal embernek nincs sok keresnivalòja sem a Fradiban, sem a szurkolòtí borban. Szerintem ez volt eddig még mindig a Ferencví ros titka. Az egyéni felelôségérzet és felí ldozòképeség döntött, hogy ki jí tszhat és ki ví lalhatott szerepet az FTC-ben. Lehet, hogy a gazdasí gi krìzis pont ezeket az embereket akarta megfélemlìteni. Nézétek, ìgy jí r, aki nem engedelmeskedik nekünk ! Tik, hí t ti mit akartok ? Ezt a kérdést mí r több mint szí z éve halljí k a Fradistí k és a Ferencví ros vezetôségében.

Eddig talí n nem volt baj, mert meg volt az önbizalom és az emberek érezték, a Ferencví ros nem olyan mint a mí s csapat, kitüntetés a Ferencví rosban sportolni.

Ha a Ferencví ros mí r csak arra jò, hogy a DUNA-Televìziòban a kulusszí t alkossa és még eggyes néhí ny skandival szolgí ljon, akkor igazí n az a kérdés vetôdik fel, hogy érdemes-e még ez minden.

Ha az egész vilí g megbolondult, és csak a minnél többet, a minnél jobbat akarja, a minnél kiví lòbbat (és minnél drí gí bat) szereti és követeli, akkor a böjt napjai arra késztetnek, hogy az ember azt keresse fel ùjbòl, amit „mégis“ és ennek ellenére is értékes szí mí ra.

A Fradi nem hòdolt be sohasem az ideologií knak. Ezt nem szabad most sem, hogy megtegye, ha nem akarja elveszìteni a hû tí borí t.

Ferencví ros jò uton jí rsz, ha mindenféle mòdon meg akarjí k keserìteni az életeted. Ezt mí r 100 ével ezelô is megtették ! Te sose voltí l gazdag csapat és szí lka voltí k azoknak a szemükben, akik csak a leggazdagabb csapatoknak igényelték a gyôzelmet, a legelôkelôbbeknek a tí rsadalmi elôbbrelépést és a leghatalmasabb politikai pí rtoknak igényelték ki a sikert. Te szegény voltí l – és mégis !!! gyôzni tudtí l, mert hû maradtí l küldetésednek. Nekünk is legyen csapatunk, megmutassuk, hogy mink is vagyunk valakik azokal szemben, akik azért néznek le, mert nincs olyan magas bankkontònk.

Kérem, ,milyen ideològia ez, amely be akarja magyarí zni, hogy el kel vetni minden reményt, el kel vetni minden mùltat és jelent egy épìtendô (most mí r nem szocializmus-t, hanem valami mí s) vilí gért, melyet ùgy sem fog elérni egy tí rsadalom sem, hogy ne legyenek gonoszok, csak miliomosok létezenek, ki legyenek zí rva a szegények és a tehetetlenek Kedves idealistí k, a farkasok bí r jellemüket bí rí nyí  ví ltoztatni tudjí k, de megmaradnak természetükben farkasoknak ! A zöld sasbòl te nem fogsz tudni csiní lni kakast, aki szépen ott marad a kotlò tí jí n. ! Ne is pròbí lkozz azon, hogy mi ne pròbí lkozzunk azon, amit mi jònak lí tunk és itélünk.

Milyen ideològia az, amely alí  rendel minden emberi lelkesedést és bizalmot egy célnak, és az embereknek nem ad lehetôséget a közremûködéshez. Es végül milyen ideòlogia az, amelynek pont az ember képessége az erkölcshez, az erôhöz, az egyetértéshez gyanùs és ok az üldözéshez ?

Minek erkölcs, ha ùgy is a bankkontò dönt mindenrôl ?
Minek az erô, ha a pénz itélkezik arròl, hogy mi lehet erôs és mi nem ?
Minek az egyetértés, ha pénz felé irí nyul az összakarat ?

Boszankodom, ezt nem veszem be, akí r hogy is csûrnek, csavarnak !

A hí rom E-betû nem a többesszí mban beszél: Nem a erkölcsökrôl van szò, hanem az erkölcsrôl van szò. Nem az erôkrôl, hanem az erôrôl van szò, nem az egyetértésekrôl, hanem az egyetértésrôl van szò.

Milyért ütközik a Fradi ilyen sok viszí lyokba és ellenlí basba ? Nem-e azért is, mert még mindig katolikus csapat ? Egy a vilí g – mí r több mint két ezer év òta és nem miòta a „globalizí ciò“-ròl beszélni kezdek. Az emberi erkölcsnek csak egy eredete lehet. Minden Fradista hiszi, hogy ezt az erkölcsöt a legjobban a zöld-fehér szinekben szolgí ljí k. Ebben, ha nem is hìvô mégis katolikus, mert hisz abban, hogy az erkölcs nem valami személyi privatügy, hanem közügy !

Ne higgyünk annak az ideològií nak, hogy nem tudní nk megví ltoztatni ezt a vilí got, ha elkezdenénk a kicsiben, a klubhí z körül, hiszen nem igaz, hogy a kicsi ne lenne része a nagynak és ne tudna hozzí jí rulni ehhez.

Mért haggyuk magunkat megfélemlìteni ? Bí r jogtalanul le tettek a mí sodik osztí lyba, mégsem tudtak megsemmisìteni !

Ne higgyük el, hogy a kis vilí g (közösség; Fradi) ne lenne jogosult a közös célokért valò összemûködéshez, és valaki el veheti tôle ennek a feladatnak a méltòsí gí t és lehetôségét csak azért mert valaki azt mondja, hogy nem jogosult ahhoz, hogy rendezze sají t dolgait a kicsiben is.

Ne higgyünk azoknak, akik azt mondjí k, hogy ùgy sem ér semmit ha felelôsek vagyunk magunkért és csak az jogosult a megéléshez ami a nagy vilí gnak (és eggyesek érdekeinek a) haszní ra ví lik.

Nem ìgy van : A kis közösségek épp abban lehetnek hasznosak, mert benük nevelôdnek a felelôségérzô emberek. A dolgainkat rendezni tudjuk, akkor hozzí segìtünk a nagy vilí g problémí inak a megoldí sí hoz is.

Szerintem a klubot az éltette, hogy a szurkolòk és a sportolòk közt az az egyetértés volt, hogy csak a hû ember lehet az erkölcsös ember is. Nem az eredmény volt a fontos, hanem hogy a lelkesedés gyôzött a feladatokon. A Ferencví ros nem a teljesìtés, hanem a tùltelyesìtés csapata, akkor is, ha ezt egyesek erôpocsékolí snak, vagy nem rentí bilisnak nevezik.

Milyen förtelmes diktatùra lehet az, ahol az emberi erény bûncselekményt jelent !

Ne higgyük azt se, hogy egy embernek a problémí ja csak tisztí n csak annak az embernek a problémí ja. Ez nem igaz. Az egy ember problémí ja az egész emberiség problémí ja is. Ezt mí r több mint 2000 éve elôtt tudtí k és erre nem a globalizí ciò tanìtott meg minket.

Az erkölcs nemhií ba í ll az elsô helyen a hí rombetûs E-ben. Az erkölcsbôl jön az erô; az erkölcsbôl jön az egyetértés is.

Ha az erô nem az erkölcsbôl jön, akkor nem erô, hanem pénz. Ha az egyetértés nem az erkölcsbôl jön, akkor hií ba keresük a mùltban, mert ott biztosan nem fogjuk megtalí lni, mert elveszett az erkölcsel együtt.

Harcoljunk azért, amiért érdemes hinnünk ! A Fradival kapcsolatban még annyit, hogy oldgyuk meg elôször azt a kérdést, hogy miért érdemes szurkolni egy csapatnak, amelyet egyí ltalí n nem lehet megkülömböztetni mí r egy mí s csapattòl ? Nem muszí lj csodabogarat jí tszanunk, de legyünk hûek hagyomí nyainkhoz.

Csak szabad ember lehet erkölcsös. Az az ember szabad, akinek a céljait nem kényszerìtik rí , hanem aki maga ví lasztja ôket. Szabad toví bbí  az az ember, aki le is tud mondani, célja érdekében, a céljí t veszélyeztetô dolgokròl.

Mit ér olyan gyôzelem, melyet a rossz eszközel értek el ?

Az éhség adja meg az ember szí mí ra azt a lehetôséget, hogy megérezze a kenyér ìzét.
A lélek szomjùsí ga adja meg az ember szí mí ra azt a lehetôséget, hogy a lélek jòzon részegségben legyen része.

Maradjunk éhesek, mert akkor megvan mindig a lehetôségünk, hogy jò lakjunk.
Maradjunk szomjasak, mert akkor még megvan a lehetôségünk, hogy felviduljunk.
Ne higgyünk azoknak, akik azt mondjí k, hogy rossz ember aki éhes, mert nem eszik folyton.
Ne higgyünk azoknak, akik azt mondjí k, hogy rossz ember az, aki szomjas, mert nem iszik mindig.

Aki szükségleteitek felett gyakoroja az uralmat, az tirajtatok uralkodik.

Ne beszéljen senki se rí  arra, hogy az ember szükségletei valami rossz és elvetendô dolog lennének.

Az emberi ví gy ùgy se teljesül be soha – legalí bb is ezen a földön – Ne higgyünk az ideològií knak. Akinek a szí ja tele van, az mí r nem tud beszélni. Akinek a ví gyai teljesültek, az mí r nem tud ví gyakozni.

Itt nincs elvesztenivalònk. Ezért lehetünk lelkesek. Eljük a harcot, í lljuk a sarcot.

Hajrí  Fradi, csim-bum, gòl !

-Nagy Laszlo-

5 hozzászólás a(z) Boszankodí sok böjtkor – Hajrí  Fradi, csim-bum, gòl ! bejegyzéshez

 • Az elmùlt „böjtkori boszankodí sok“-ban szerintem,egy dologra, nem tértem ki kellôképpen és ez szorosan függ össze a most uralkodò globazilí dò ideològií kal.

  Ezért egy mí r az Ògörögök és a régi Ròmaiak késôbb meg a Kereszténységbeis í tvett jelképhez szeretnék felhaszní lni: A Testre és a test tajgaira és azoknak a viszonyaira az egészhez és a fejhez.

  A Fradizmusra kitérve az ideològií k mindegyike a test egységébôl indulnak mí r ki. A test az ész rabszolgí ja is kiszolgí ltatja. Az „egység“ a fontos a tagok nem fontosak és létjogosultsí gukat csakis a fej diktatùrí jí bòl vehetik. A fejnek vannak alí rendelve. A tagok csak kivezénylôk. Nem jí rulhatnak hozzí  az egész test feladataihoz.

  A fej ìgy egy diktí tor, aki mí r nem az egész test érdekét szolgí lja, mert nem veszi valòjí ban igénybe a test egyes részeinek a közremûködéshez alkalmas önértékét és teljesìtményre valò képességét. Ezzel pedig í rt a tagok önérzetének és valòjí ban az egész testnek is.

  A test egységét ìgy nem a tagok alkossí k, hanem egy egység, melyet egy ideològia akar elôteremteni. Az emberi természet ezt a tagkénti mûködést mint feladatot kiví nja és szükségleteinek egyikének érzi. Ezért ìrtam azt, hogy az ideològií k nem az emberek szükségleiteibôl indulnak ki. Csak korbí csal lehet, szerintük, elérni amire az ember önkényten ùgy se viheti rí  magí t.

  Az ideològií knak ezért a Ferencví ros tüske a szemükben, mert a Fradi bebizonyìtotta, hogy az embernek nem kell a korbí cs, hanem az még rí adí sul kí ros is.

  Orbí n Viktor mai szép és szí momra nagyon tanulsí gos beszédjéhez a következôket szerettem volna hozzí fûzni. En kìvülrôl tekintem a Magyarorszí gi fejleményeket, és bizonyos dolgokat nem lí thatok helyesen, mert nem élek Magyarorszí gon, bizonyos dolgokat azonban lí tok, amit csak egy bizonyos tí vlatbòl lehet lí tni.

  Az Ember nem azért ember mert Magyar, hanem azért Magyar, mert ember. Szereti az értelmet és ezért szereti értelmét a magyar szònak, szereti a zenét és ezért szereti a magyar zenét is.

  Megint a tagokní l vagyunk: A legalsòbb tagokon épül az egész. Ertelem nélkül nem értik a szòt,
  és akkor a magyar szòt sem értik. Az alapban értelem nélkül nincs szò sem, mert hií ba babrí lní nk, ùgy sem értené meg senki egymí st, és ezért érdemes beszélni.

  Az elsô haza az értelem. A mí sodik mí r az lehet amelyben meg is érthessük egymí st, vagyis a szò. A csecsemô még nem tudja mi a magyar szò, de tudja hogy a szò valami, amit fel lehet fogni és meg lehet érteni. Az alapban rokonok vagyunk minden néppel. A harmadik értelemben mí r ott a haza, ahol az a fontos mit beszélünk. Minnél magasabbra szí lunk a létrí n, anní l többet mí r természetesnek veszünk (vagy, nem veszünk mí r észre).

  Legyünk ôszinték: az igazi nagy alkotí sok azok, akik bí r magyar nyelven ìròdtak, de az egész emberiség értékévé ví ltak. Sajnos a Magyar nyelvet nem sokan értik. Ezért kevés barí taink vanak Euròpí ban.

  A legtöbbit minden nemzetrôl elmondhasuk. Ez minden mí s nemzetre is vonatkozik. Ez minden ideològií ra is vonatkozik. Az ideològia szivesen megfordìt valamit ami ìgy igaz, fordìtva azonban nem. Az igazsí g meg azon lehet érszrevenni, hogy fordìtva is igaz még.

  A Ferencví ros azért Magyarorszí g kiví lò csapata, mert a vilí gnak vilí gklasszist adott. Ahol a Ferencví rost emlegetik fôleg ezért emlegetik.

  Mikor azt ìrtam, hogy a Ferencví ros nem hòdolt be az ideològií knak, akkor erre gondoltam. Az erkölcs emberfeletti feladat. A nemkeresztény òkori tí rsadalmakban is az istenek ají ndéka volt. A polgí ri tí rsadalomnak, akkor, mikor az FTC-t alapìtottí k pont a legnagyobb veszélyei kerültek balròl és jobbròl. A polgí ri kultùra, a 19. szí zad végén, szìvesen vette magí t körül az Antik dolgokal. Vilí gpolgí rok voltak. A gimní ziumokban az emberiség értékeit tanìtottí k.

  Az emberfeletti (és tôle független) isteni ají ndék egy emberfeletti feladatban és annak a teljesìtésében talí l egy ví laszra. Erkölcs, feladat és teljesìtést (a Ferencví rosní l a tùlteljesìtés) ìgy nehéz elví lasztani egymí stòl. Az 1/1 sose lehetséges; az ½ csak fél, a ¾ mí r nagyon jò, a 10/11 mí r majdnem egy 1/1. Mire tanìtanak a szí mok ? minnél több fent anní l közelebb kerül az 1. Minnél több tagokban az erkölcs anní l inkí bb elérhetô az ideí lis (sosem elérhetô, de megközelìthetô) erkölcs. Az erkölcs az 1/1. Vagyis az ember tökéletesen megfelel a feladatí nak amiért itt van a földön. Örök feladat.

  Az erkölcs nem tény. Mindig megkisérendô feladat. A zöld-fehér szìn egy kihiví s és feladat, hogy a legjobban a zöld-fehér szinekben szolgí ljí k ezt az istenadta ají ndékot és feladatot. Aki hû marad feladatí nak az hû marad Istennek és magí nak is. Ezt mí s csapatban is megpròbí ljí k. Ezért nem szabad lenézni a mí sikakat. De miní lunk teljesìtik a legjobban. Itt a szerénység butasí g, hiszen nem tényrôl beszélünk, hanem feladatròl. Ezt minden meccsnél be kell bizonyìtani az igazi Fradistí nak. Egyszer sikerül, egyszer nem. De a zöld-fehér szìn az azt jelenti, hogy csak a maximumal elégszik meg.

  Nem az egység í ll a test kezdetét, hanem az egyes tagok önfelí ldozò munkí ja és szereposztí sa alkossí k a test egységét. Vagyis nem az ideològií bòl („egység“), hanem az eggyes testtagok alkossí k azt. Nem az egység rendelkezik az egyes tagokal, hanem az egyes tagok irí nyulnak (felelôségérzôen) a közös feladatok elvégzése felé és csak ìgy alkothatnak egy egészt. Csak a közös feladatbòl lehetséges az egyetértés.

  A közös azonban nem zí rhasa ki az egyénit, aznélkül, hogy a közös ne menjen tönkre. Ez Cato: Az ideològia az Caesar.

  Az erkölcs valòjí ban nem ismer hatí rokat. (Nem az internacioní lét akarom elénekelni). Mí s ember fiai épp ùgy meg szeretnék és meg is akarjí k közelìteni mint mi. Ebben igazí n egyet érthet a Fradi, a Rapid, a Slavia …. Az egyetértés, ùgy mint a Szentlélek, nem ismer hatí rokat.

  A fej feladata ebben az értelemben nem tér el alapjí ban a mí s tagok feladatí tòl sem. A fej a közösen ví lalt feladatok felé irí nyul, ùgy mint a lí b és a szem is valòjí ban azt teszi. A feladata egy mí sik, mint a lí bé. A fej hozza kapcsolatba a tagokat a mí s testekel, vagyis a nagyvilí ggal.Ô teremti ki a közös kapcsolatokat. A fej feladatí nak a jelentôsége nem csak (de ott is) magí ban í ll, hanem az egészért.

  A Magyar labdarùgí sban is a Fradinak egy testrésznek muszí j hogy legyen. Csak akkor tudja teljesìteni a feladatait. A feladatkörét bí r meg szabad hogy hatí rozza az MLSz, de nem szabad beleszòlnia abba, hogy hogyan oldja meg feladatait. En a Ferencví rost a Magyar foci szivének lí tom. Ott pumpí ljí k a vért minden testrészbe. A Fradi nélkül nincs Magyar labdarùgí s. Lehet, hogy nem mindig a legokosabban cselekszenek a Fradistí k, de ott van a lelkesesés. Mit ér az okossí g a szeretet nélkül ? Csak az az ember lehet lelkes, aki szeret is.

  A Magyar labdarùgí s meg egy testrész a vilí g labdarùgí sí nak.

  Nincs feladat viszony nélkül. Szerintem – ha sok jò dolgon pròbí lkozik is a jelenlegi Magyar kormí ny – itt vigyí znia kell nagyon.
  Ahogy most egy kicsit foglalkozni kezdtem a Ferencví ros történetével, ùgy tûnik nekem – ebben lehet, hogy tévedek, hogy a Ferencví rosban a tagok szabadsí gukra, önfegyelmükre, önfelí ldozí sukra, röviden az emberi erkölcsre, volt bìzva az egész test szolgí lata. A Ferencví rosban sportolni ìgy egyértelmû volt (önértékû) tagként az egész szolgí latí ba lépni. Az volt a legértékesebb ember az FTC-ben aki , ebben a szellemben, a legjobban teljesìteni tudta A cspatat lelkesedése az eggyes csapatrészek lelkesedésének több mint a szummí ja: ìgy a 1+1-bôl a 3 lesz.

  Ha az egyik lí b fí jt, ezt az egész test érzi (A fej is).

  Vagyis a lí bnak nem kellett még az ész szerepét jí tszania. A kéz nem kényszerült a fej szerepének a betöltésére sem. A lí b meg volt bìzva, hogy lí bként jí ruljon hozzí  az egész test összfeladatí nak a megoldí sí ra. Ahol a tagokra bìzzí k a feladatokat, ott meg is kell, hogy bìzzanak bennük. Egy fiatal embernek nics jobb kiindulòpontja, mint mikor megbìznak benne. Csiní ld ùgy ahogy te jònak lí tod, akkor az egész csapatnak is jò lesz.

  Ez egy keresztény, republikí nus és demokratikus felfogí s, melyben az az élet- és í llamfelfogí s kap helyet, hogy a tagok egyenrangùak, megvan nekik a maguk méltòsí guk és feladatuk, mely kettô fogalom szétví laszthatatlan egymí stòl.

  Habsburg Otto kedvelt kimondí sai közé tartozik, hogy a kirí lynak az a feladata, hogy megvédje a polgí rait a kormí nyuktòl. Ebben némi igazsí g van. Az egység uralma az egyes tagok roví sí ra megy.

  Nem szabad az egyes tagoktòl elvenni azt a feladatot, melyet csak lí bként, fejként, szemként tudní nak ellí tni. Nem szabad ôket az ész feladataival tùlterhelni.

  Miért van olyan kevés egyéniség a jelenlegi csapatban ?

  Bí r rí d van bìzva, hogy mindent (és többet) teljesìtsél, amire lí bként képes vagy. Ne nézd le magadat, mert nem vagy fej, vagy szem. Es ne nézd le a mí sikat se ezért. Te a te posztodon épp ùgy a legnagyobb feladattal vagy megbìzva mint a mí sik. „Fô a gyôzelem“. Az erkölcs gyôzelmére gondolok itten. A szurkolò az, aki hisz abban, hogy az erkölcs és a Fradi gyôzelme szétví laszthatatlanok. Az erkölcsel szemben mérik az eredményt. Az 1/1 nem reí lis: Az ½ nem méltò: …Ez utí n minden lehetség, és mindennek muszí j hogy lehetséges maradjon, ha nem valamilyen Fradi-ideòlògia (A pénz, a hatalom, a dicsôség vagy mí s ideològií nak) akar bedôlni az ember, hanem mégis a földön akar jí rni.

  A lí b nem azért alí bbrendelt, mert nem szem vagy fej. Kell, hogy legyenek ùjbòl olyan jí tékosok, akik képesek az alkotí sra, de ehhez bizalom, és nyugodtsí g kell. A tények diktatùrí jí t nem ùgy rí zza meg az ember, hogy becsukja a szemét, hanem kicsiben meg pròbí lja ví ltoztatni.

  Magyarorszí gon jelenleg nincs Messi vagy Ronaldino. Nem is lehet. Azonban fel kellene ruhí zni a most felelôséget ví lalò embereket azzal a bizalommal, hogy „Fradi volt és Fradi lesz…“ Jelenleg a Fradi csak van. De ennek nem muszí j ìgy maradnia. A tények addig uralkodnak, mìg nem ví ltoztatnak rajtuk. Addig uralkodnak, mìg hisznek abban, hogy elôzô tények befolyí solhassí k a jelen meccset. A labda gyorsabb minden jí tékosní l. A jelenlegi meccsben adòdò helyzetek erôsebbe k minden elôzô ténynél. Fô a gyôzelem. Nem a vilí got kell legyôznünk, hanem kishitûségünket.

  Az ész foglalkozon a valòsí gal, az emberi kapcsolatokal és alkossa és talí lja meg a megfelelô körülményeket, melyben a tagok méltòsí gukhoz megfelelôen el tudjí k lí tni feladataikat és meg tudjí k tartani méltòsí gukat. Erre hivatott, mert erre alkotott.

  A Ferencví ros akkor jí tszik rosszul, mikor a pí lyí n a jí tékosoknak a lí b, a szem, a szìv szerepe mellett még az ész problémí ival is foglalkozniuk kell. Amikor egy jí tékos egy önví lalkozò és a sají t érdekit is kell, hogy képviselje, akkor tùl van terhelve és nem tud teljesìteni.

  Vissza kellene adni a Ferencví rosban a tagoknak ùjra a feladatukat és annak a méltòsí gí t és vele jí rò méltòsí gérzetét is. Te nem akí rmilyen csapatnak rùgod a bôrt. Ne az ész pròbí lkozzon a lí b szerepében. Ne a fejünkön jí rjunk, hanem a lí bunkon.

  A tények ott tudjí k megbénìtani az embereket és ott uralkodnak rajtuk, ahol feladtak az egyéni tagokra bìzni a feladatokat . A szocializmus nagy í tka, hogy a tagok kezükbôl kivette a feladatokat és a felelôségérzetet. Méltassuk a tagokat a Ferencví ros egész feladatí nak a hozzí jí rulí sí hoz. Csak a közös feladatban születhet egyetértés.

  Bìztassuk azokat akik ezt megteszik. Biztatni csak olyan embert lehet, akit méltatunk is egy feladat elvégzéséhez.

 • Szia hunor:

  Nem vallí selméletrôl akartam elsôsorban ìrni. Mivel magam katolikus vagyok itt talí n elfogult is voltam meg akarlak nyugtatni, hogy nem akartalak megsérteni, ha mí s vallí son lennél. A Rapidal együtt a Ferencví ros az a csapat melynek szurkolni mí r vallí si méretûnek nevezhetnénk.

  Mindig érdekelt, hogy ez miért is van ìgy. Azonban nem hiszem, hogy boszankodí saimban egy megfelelô ví laszt adtam volna erre a kérdésre.

  Amit talí n még hozzí  szeretnék fûzni, hogy Magyarorszí gon a nemzet és a katolikus vallí s nagyon szoros kapcsolatban vannak egymí sal. Ha merész is azt mondani, hogy a hí rmas E-betûknek egyesszí ma onnan ered, még fel lehetne tenni kérdésnek.

  Te is az egy Fradit az egy értékrendel hozod kapcsolatba. En is valahogy ezt pròbí ltam megtenni.

  Nincsenek sok Fradik, egy Fradi van. Nincs a pénz Fradija, nincs a média Fradija, nincs a …Fradija. De ezt nem jelenti azt, hogy ne lenne a pénz Fradija is, a média Fradija is…. De mindegyik Fradiknak az egy Fradi legyen a kiindulòpontja.

  Ha az ember hû marad magí hoz, akkor tùléli a sivatagot is.

 • Szia lalolib: Nagy megtiszteltetés szí momra, amit és mert ìrsz nekem.

  Ha azt ìrod, hogy visszaadtam valamit neked, akkor mégis nagy a remény, hogy valamit érintettem “bosszankodí saim”-ban, ami mégis volt és mégis lesz, amìg Fradi lesz. Nem vagyok biztos abban, hogy mi is volt az, de az a fontos, hogy benne volt. Ezért is megérte a bosszankodí st.

 • Remek irás, Laci!

  Annyit fűznék hozzá, hogy a Fradi nem katolikus, hanem magyar és keresztény. A kereszténység túlmutat a katolicizmuson, a kereszténység értékrend érdekcsoportoktól és dogmáktól, politikától és hatalomtól függetlenül. Ezt az értékrendet kell visszaállitani családokban, közösségekben, a lelátón, a klubházban, az öltözőben és akkor a soraidat kiegészitve nem lesznek Fradik, csak egyetlen és igazi Fradi.

 • A szombati sokk után, egy napi csendes elmélkedés után, jó volt olvasni a soraidat Laci! Valamit visszaadtál abból, ami az elmúlt években teljesen elveszni látszott.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

BL selejtező: 07.23.20:00 FTC-The New Saints (walesi) TV: M4Sport
OLDALAK
08.03.19:45 TV:Duna
Novák Dezső utánpótlás emléktornák
Categories
FOTELSZURKOLÓ