1908.III.8. FTC – Germania 8:1

NS-19080314-01-19080308

Germania—FTC. Vasárnap délután 3 1/2  órakor tartja a két csapat revanche-jellegű mérkőzését a Thököly-uti pályán. A két csapat találkozása iránt a sportkörökben igen nagy érdeklődés mutatkozik, mert a Germánia őszi formájában a legjobb bécsi csapatokat győzte le (…)

A FTC. rendszeres munkával-készült a saisonra és eddigi eredményei alapján (MAC. ellen 4:2, MTK. ellen 3:3, Törekvés ellen 6:0) alapos reményei lehetnek a nemzetközi mérkőzéseken megszokott lelkes játékukkal arra, hogy a magyar szí­nek diadalára revanchot vesz őszi legyőzőjén. (…)

Előzőleg a Nemzeti Sport Club játszsza bajnoki mérkőzését a Kereskedelmi Alkalmazottak Orsz. Egyesületének sport csoportjával.

Délelőtt 1/2 9 órakor a NSC. II. — KAOE. II. játszik, mig délelőtt 10-kor FTC. II. — Törekvés II. játszik az I. oszt. szövetségi dí­jért.

Ugyancsak délelőtt, a soroksári-úti pályán mérkőzik a FTC. ifjúsági csapata a Törekvés ifjúsági csapatával, utána 10 órakor a FTC. III. a Ferencvárosi Sport Ifjak If. csapatával játszik. Biró: Taffel Miksa (FTC.).

(Pesti Hí­rlap, 1908. március 8.)

1908. március 8., 15:30, Millenáris, FTC – Germania 8:1 (4:0)
vezette: Gabrovitz Emil (Rambler)
FTC: Fritz — Rumbold, Manglitz — Weinber, Brody, Gorszky — Rónay, Weisz, Korody, Schlosser, Szeidler
Germania: Blassy — Axmann, Pöchl — Reif, Kinast, Swoboda — Krausz, Laytl, Soucek, John, Dolesy
Gól: Weisz (2., 7., 57.), Schlosser (17., 22., 59., 63., 73.) illetve Laytl (89.)

FTC.—Germania 8:1. A bekövetkezendő nemzetközi mérkőzések sorozatát a Ferencvárosi Torna Clubnak az Osztrák Germania elleni mérkőzése nyitotta meg, mely mérkőzés a magyar bajnok csapat imponáló stilusu győzelmével végződött, ami egyszersmind fényes revansot is jelent, tavaly őszi 4:1 arányu súlyos vereségükért. A Germania mostani, Bécsben elfoglalt erőteli pozí­cióját még nem tudjuk kellőképen értékelni, mert az idén még hazájabeli elsőrangú csapattal nem mérkőzött. Tavaly ősszel azonban a győzelmek egész sorozatát aratta a legjobb bécsi csapatok ellen, ugy ahogy tavaly a I. Vienna, a Cricketerek és a WAC.-nak méltó és egyenrangú ellenfele volt, s megállapodott pozí­ciót és nevet szerzett magának. E szempontból mérlegelve a helyzetet, a FTC. igen értékes nemzetközi győzelmet aratott.

Ami a két csapat egymáshoz való erőviszonyát illeti, a 8:1 gólarány nem is fejezi ki hiven a FTC. óriási túlsúlyát. Gyorsaság, testi kondició, labdatechnika és kombináció képesség tekintetében öszehasonlitást tenni nem is lehet. Ez azonban kétségkí­vül a Germaniának a tréningben való elmaradottságában leli elsősorban magyarázatát, mely tény szembetűnő volt. Hiba volna azonban lekicsinyelni e csapat képességét, mert e súlyos vereség dacára, helylyel-közel olyan játékot produkálhat, amely sejtetni engedi, hogy megfelelő tréning után őszi formáját vissza fogja nyerni. Az osztrák csapat legerősebb része aránylag a védelem, leggyengébb a támadás volt. A védelem, leszámitva az első negyed órát, mikor szembetűnő volt a fejvesztettség és zavarodottság, melyet a magyar csapat rájuk nézve váratlan és szinte vehemens támadása okozott, jól dolgozott, bár a magyar csatársor nagy gyorsasággal keresztül vitt tartalmas kombinációinak nem tudott megfelelni, főleg lassúsága miatt. A védelemben egyénileg Pöchl volt a legjobb, mig a halfok közül Swoboda, ki tavaly az osztrák reprezentatí­v csapatban is játszott, emelkedett ki. A kapuban Blassy az első félidőben szánalomra méltóan viselkedett, ugy hogy sokan kétségbe vonták az ismert kapussal való személyazonosságát. A második félidőben azonban kifogástalanul dolgozott. A csatársor nem volt képes megbirkózni az egyik legjobbnak elismert magyar védelemmel. A zöld fehérek nem is igen engedték kibontakozni az osztrák támadást, s ha néha mégis felnyomultak, a legnagyobb könnyedséggel állí­tották meg a különben is tartalom szegény rohamot.

FTC. csatársora jobb szárnyának erejében csalatkoztunk. Rónay, aki a MAC. ellen aránylag szépen játszott, s ez első játéka lévén, tőle fokozott fejlődést vártunk, semmit sem haladt, sőt kitűnt, hogy minimális labdatechnikával sem rendelkezik. A legtöbb szélre adott labdát kiereszti s ha az előre adott labda olyan természetű volt, hogy feltartózhatlanul tudott lefutni, legtöbbször addig igazgatta mí­g a védelem elvette tőle, vagy ha sikerült is centerezni az bizony nagyon beteges természetű volt. Rendkí­vül erősnek bizonyult azonban a csatárlánc balszárnya, hol Szeidler, Schlosser szépen összedolgoztak s a veszélyes támadásokat is Koródy közbejöttével ez az oldal intézte. A csatárok azonban ismételten régi hibájukba estek, az egyéni játékot kezdvén felesleges arányban kultiválni. A védelemnek a gyenge támadással szemben könnyű dolguk volt s a fedezetek tevékenysége is legnagyobb részt a támadás erősí­tésére szorí­tkozott. A két csapat a következő összeállí­tásban játszott:

Germania: Blassy — Axmann, Pöchl — Reif, Kinast, Swoboda — Krausz, Lajtl, Soucek, John, Dolesy.
FTC.: Fritz — Rumbold, Manglitz — Weinber, Brody, Gorszky — Rónay, Weisz, Korody, Schlosser, Szeidler.

A FTC. kezd és már az első pillanatban szembeszökő fölénybe jut. Az első gól nem sokáig késik. Korody lefut, az utána nyomuló hátvéd jobbra szorí­tja, mire Weisz megy a centerbe. Korody összeütközik a kirohanó kapussal, mindketten elesnek, a labda pedig balra gurul, ahonnan Weisz az üresen maradi kapuba rúgja (2 p.). A FTC. erősen támad és eredménytelen kornert ér el. Az ezt követő gólkick után Weisz és Korody helyes kombinációval áttörik a védelmet és a 7-ik percben Weisz a második gólt rúgja. A magyar csatárok szünet nélkül foglalkoztatják az osztrák védelmet, amely azonban már némileg összeszedte magát és egészségesebb védekezést produkál. Az erős támadás a 17-ik percben ismét eredménynyel jár. A baloldal viszi le a labdát. A kapu előtt 10 m.-nyire Schlosser kitolja a labdát Korodynak, ki teljesen szabadon állván, gyilkos erővel lő, azonban a labda az oldallécről visszapattan Schlosser-hez, ki a gólba rúgja. A labda azonban a hátsó lécről ismét a mezőnybe pattan. Ezt az alkalmat próbálják a bécsiek felhasználni a szokásos reklamálásra, azonban eredmény nélkül. A FTC. teljesen betelepszik ellenfele térfelébe, miközben kornert is ér el, Gorszky fejese azonban a kapu felett megy el. A 22-ik percben lövi Schlosser a félidő 4-ik gólját, az ellenfél védelmét átcselezvén. Félidő 4:0.

A második félidő elején a játék közepén hullámzik, sőt néha a bécsiek is megközelí­tik a magyar kaput, azonban a két hátvéd könnyű szerrel töri meg a támadást. A FTC. csatársora ismét akcióba lép. Szeidler és Schlosser átviszik az ellenfél védelmén a labdát, majd az utóbbi áttolja a jobb összekötőnek, ki szép rössel lerohanva, alig 4 m.-nyiröl a gólba rúgja (12 p.). Már két perccel később ismét Szeidler fut le és visszatolt labdáját Schlosser védhetetlenül lövi a bécsiek kapujába, amit a 18-ik percben egy harmadikkal told meg. A játék lanyhulni kezd, sőt a bécsiek a 22-ik percben kornerhez jutnak, amely már szépen volt beadva, de a nehézkes csatárok elöl Rumbolt fejeli a mezőnybe a labdát. *Korody agilisen dolgozik s egymagában leviszi a labdát s a 28-ik percben szerzi meg a magyarok 8-ik gólját. Ettől fogva már a bécsiek is szóhoz jutnak és a csatársoruk helylyel-közzel szép összjátékkal nyomul fel, lövésre azonban a magyar védelem energikus közbelépése folytán nem jutnak. A játék vége felé a magyar csapat ismét belefekszik a játékba s erős támadásokat intéz az osztrák kapu ellen, azonban a lendületbe jött osztrák kapus most már szépen, sőt néha bravúrral véd. Már a 8:0 arány megállapodottnak látszik, mikor az osztrák csatársor balszárnya a 44-ik percben áttör a magyar fedezetsoron, s a hátvédek rossz helyezkedése folytán Laytl teljesen szabadon állván, a láb alá igazí­tott labdát a kapu jobb sarkába lövi.

Biró: Gabrovitz Ede (Rambler). Millenáris pálya).

(Nemzeti Sport, 1908. március 14.)

Ferenczvárosi Torna Club — Sport Club Germania (külföldi mérkőzés) 8:1. A tavaszi szezon első külföldi mérkőzése a FTC fényes győzelmét hozta meg. A Germania, mely az ősszel 4:1 verte a FTC-ot és Bécsben is igen szép eredményeket ért el, ma teljesen formáján alul játszott. — König, a tavalyi kitűnő középcsatáruk a Krickettereknél játszik az idén, s hiánya a csatársorban nagyon érezhető. A csapaton külömben igen meglátszik, hogy a mai match volt a tavasszal első nyilvános szereplése és ez okozta a tegnapi gyönge eredményt. Játékosai egyénileg elég jók, ha nem is képviselnek magas klasszist. Nagy hibájuk, hogy túlsokat kombinálnak; a kapu előtt pedig nagyon határozatlanok. Mezőnyben a labdát túlságos rövid lapos passzokkal továbbí­tják a szélsők felé, ami eleve megakadályozza a gyors támadásokat

A mérkőzés részletes lefolyása a következő. FTC kezd, s rögtön erélyes támadásba fog, a 3-ik perczben Korodi shootja a kapus kezéről mezőnybe pattan, honnan Weisz gólba lövi. A Germániát láthatólag zavarba hozza, hogy az FTC ily gyorsan jut eredményhez, s kizárólag védelemre szorí­tkoznak. Az FTC kornere eredménytelen, mig a 7-ik perczben némi kapujáték után Weisz a második gólt lövi. Az FTC eredménytelen kornere után a Germánia is föléled, de támadásait Rumbold leszereli. Ismét az FTC támad, Rónai centerezését Korodi kapujának lövi, honnan visszapattan, de Schlosser biztosan gólba helyezi. Most Germánia támad, de Reif lerohanása Rumboldon megtörik. Változatos játék következik, FTC kornert ér el, mely nem hoz eredményt, majd Schlosser szalad le a labdával, s a védelmet kicselezve a félidő utolsó gólját lövi. FTC támadásával végződik a félidő, melynek folyamán a Germánia kétszer is ki akart állni. (Félidő 4:0 FTC javára)

Második félidőt Ferenczvárosi Torna Club támadása vezeti be. Germánia változtat összeállí­tásán, mert Pöschl hátvéd a fedezetsorba megy. A játék most változatosabb s Fritznek is akad némi dolga. Dolesi erős lövésével, amig Lentl lövése a kapu mellé megy. A 15-ik perczben az FTC erélyes támadása Schlosser és Weisz révén az ötödik gólt eredményezi, 1417-ik perczben Schlosser szépen helyezett gólt lő. Dolesi eredménytelen lerohanása után Szeitlerhez kerül a labda, ki lefut, centerez s Schlosser gólba továbbí­tja a labdát. A 22-ik perczben Schlosser erős lövését, Blassy a kapuból védi. A Germánia támadása kornert eredményez, mit azonban nem képes kihasználni. A 30-ik perczben Korody a szépen levitt labdát kiadja Schlossernek ki azt gólba lövi. A FTC most már gyengébb tempót diktál, ami a Germániának igen megfelel, s erélyesen támad. Dolesi támadása közvetlen a kapu előtt hiusul meg, mig a 43-ik perczben Lentl egy szépen kidolgozott labdát gólba lő. Eredmény 8:1 A Germániában szépen játszottak Dolesi és Lentl.

Összeállí­tás:

FTC: Fritz — Rumbold, Manglitz — Gorszky, Bródy, Weinber — Szeitler, Weisz, Korody, Schlosser, Rónai.
Germánia: Blássy — Axmann, Pöschl — Reif, Swoboda, Kienast — Krausz, Lentl, Jourek, John, Dolesi.

Biró: Gabrowitz Emil (Rambler) volt.

(Sport-Világ, 1908. március 9.)

* “a Korody által vezetett támadásból Blässy dupla védése után Schlosser a 8-ik goalt lövi.” – Pesti Hí­rlap, 1908. március 10.
* “F.T.K. Kórody lefutása és Schlosser lövése után jutott a F.T.K. a nyolcadik gólhoz.” – Budapesti Hí­rlap, 1908. március 10.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

OLDALAK
BL-selejtező: 08.09. 20:00, M4 Sport
FOTELSZURKOLÓ
Novák Dezső