1905.III.19. FTC – Vienna 1:0

Nemzetközi mérkőzések. A soroksári-uti pályán a Vienna Football Club mérkőzik a FTC-al. Az IVFC. érte el mult évben Bécsben a legszenzációsabb eredményeket Most hiányzik ugyan kapujából Pekarna ki tudvalevőleg Angliában van. de azért nehéz, erős lesz vele a FTC. küzdelme, mert az IVFC. csatársora a leggyorsabb Bécsben.

(Nemzeti Sport, 1905. március 19.)

Nemzetközi mérkőzések. Budapesten ma egyszerre két magyar csapat játszik két bécsivel. A Magyar Testgyakorlók Köre a Kricketterekkel, a Ferenczvárosi T. C. csapata a I. Vienna Football-Clubbal. A két bécsi csapat jelenlegi formáját nem ismerjük, mert idén igen keveset játszottak (a bécsi footballszezon csak márczius 1-ével kezdődik). Múlt év őszén a legjobb klasszist képviselték Bécsben s ha formájukból nem vesztettek sokat, a magyar csapatoknak ma rendkívül kemény küzdelemre van kilátásuk. Tekintettel arra, hogy úgy a M. T. K,, mint a F. T. C. jelenleg formájuk tetőpontján állanak, bizton reméljük a két magyar csapat mai győzelmét. A M.T.K.—Kricketter match a millenáris versenypályán, a F.T.C. — I. Vienna F. C.-match a soroksári-úti pályán kerül döntésre; mindkettő délután 3 1/2 órakor.

(Sport-Világ, 1905. március 19.)

A I. Vienna Football-Klub és a Ferencvárosi Torna-Klub nemzetközi mérkőzése vasárnap délután háromnegyed négykor kezdődik a F. T. K. soroksári-ut 49—57. szám alatti pályáján. Biró Ordódy Béla (B. E. A. K.) lesz. A mérkőzést megelőzőleg a Pénzintézeti Tisztviselők L. E. és a Budapesti Egyetemi A. K. csapatai játszanak a II. osztályú bajnokságért. Biró Malaky Mihály (F. T. K.) lesz. Mindkét mérkőzés 60 filléres tréningjegygyel tekinthető meg. Tanulók külön helyre 30 filléres jegyet válthatnak.

(Pesti Napló, 1905. március 19.)

1905. március 19., 15:45, Soroksári út, FTC — I. Vienna FC 1:0 (1:0)
vezette: Ordódy Béla (BEAC)
FTC: Fritz — Manglitz, Ullerich — Gorszky, Bródy, Deutsch — Braun, Pákai, Pokorny, Takács, Kovács
I. Vienna FC: Riedel — Eipel, Lintsch — Dick, Blooncy, Hoidass — Kellner, Pollacek, Albert, Krenk, Schrenk
Gól: Pokorny (32.)
Kiállítva: Krenk (42.)

Izgalmas, eredményekben gazdag hete volt football-sportunknak a mult hét. Az érdekes bajnoki mérkőzések mellett a Cricketerek és az IVFC. vendégszereplése alkalmat adott az osztrák és magyar labdarugó sport ujabb összehasonlítására. A hasonlat a mi javunkra dőlt el: ugy játéktudás, mint sportszerű viselkedés dolgában csapataink már előbbre vannak szomszédainknál. Mindkét nemzetközi mérkőzés iránt igen nagy volt az érdeklődés; különösen a Cricketer —MTK. mérkőzésen volt óriási, lelkes közönség, amely azonban várakozásában csalódva távozott.

Csak most tűnt ki az, hogy a bajnokcsapatunk játékmodora mennyire elüt a magyar stílustól, mennyire azonos a — bécsivel. Már e mérkőzésen is rossz vért szült a bécsiek alkudozása, kiállással való fenyegetődzése, amit azonban az IVFC. csinált a FTC.-al szemben, az minden nemzetközi udvariasságot arculcsapó botrány volt. Még ha elfogadjuk a bécsiek amaz utólagos nyilatkozatát, hogy nem csupán a biró erős pártossága, hanem főleg a pálya teljes használhatatlansága miatt szakították meg a mérkőzést, még akkor is a legnagyobb megbotránkozással kell fogadnunk az IVFC. műveletlen viselkedését. Nem tagadjuk, Ordódy bíráskodását mi is enyhének találtuk a magyar csapattal szemben, de ez még nem lehet elég ok a pálya elhagyására. Remélhetőleg a MLSz. az OeFV. iránti kellő tapintattal, de határozottan elégtételt fog szerezni az osztrák szövetség révén az IVFC.-tól, mely egy ujabb szerződésszegés révén más oldalról is bemutatkozott sportköreinknek. Viszont a birák bizottsága figyelmét felhívjuk arra, hogy a nemzetközi bírók ügyét is rendezze valahogy, mert — sajnos — bíráink egyrésze egészen más elvek szerint bíráskodik idegen csapattal szemben, mint hazai csapatok fölött.

A mérkőzések általában rossz időben folytak le.

FTC.—IVFC félbeszakítva. A Soroksári-uti pályán folyt le a  másik nemzetközi mérkőzés a FTC. és a I. Wienna Football Club között. Közönség jutott ide is. A mérkőzés nem várt botránynyal végződött, amennyiben a bécsi csapat faképnél hagyta ellenfelét. A bécsi középcsatár, Krenk ugyanis rendkivül durván és erőszakosan dolgozott, mire a biró ismételt figyelmeztetés után kiállásra vagy bocsánatkérésre szólította fel, miután személyében is megsértette. Miután a játékos nem engedelmeskedett s a csapatja pedig magáévá tette az ügyet, a IVFC. a 42-ik percben elhagyja a pályát, a biró pártosságán kívül főleg és elsősorban a pálya használhatatlanságát hozván fel okul. A pályát az előző felhőszakadás tényleg sártengerré alakította át s azon reális mérkőzésről szó sem lehetett. A magyar csapat különben határozott fölényben volt; különösen a Takács—Kovács alkotta baloldal tűnt ki. Bródy jól, de éppen nem fairen játszott. Az IVFC. elég gyors, tehetséges csapat s más pályán könnyen veszélyessé válható ellenfél. Jó volt Eipel és Riedel, Pekarna utódai. A két csapat a következő volt:

FTC. (zöld-fehér): Fritz — Manglitz, Ullerich — Gorszky, Bródy, Deutsch — Kovács, Takács, Pokorny, Pákai, Braun.
IVFC. (kék-sárga): Riedel — Eipel, Lintsch — Dick, Blooncy, Hoidass — Kellner, Pollacek, Albert, Krenk, Schrenk.

FTC. kezdi a játékot s a szélső csatárok által a bécsiek kapujához férkőznek, hol 5 perc múlva már korner esik a magyar csapat javára, mely eredményt nem hoz. FTC. folytatja a támadást, mig egy hosszú gólkick után a bécsiek nyomulnak fel a magyar kapuhoz, hol jobb szélsőjük a 14. percben a gól mellé lő. FTC. csakhamar átveszi és állandósítja a támadást s bécsiek kapujára, lövés lövést követ s a 21-ik percben már tapsol a közönség, de IVFC. kapusa az utolsó pillanatban megmenti kapuját. A First Vienna védelme sokat ment, de nem tudja megakadályozni a 32-ik percben Pokornyi lövésével a FTC. javára eső gólt. Felállás után IVFC. támad s rögtön szigorított szabadrúgás esik javukra a 18-as vonalról, mely nem hoz eredményt. A tempó erősödik, a bécsi csapat mindenképen kiegyenlíteni törekszik, de a FTC. védelme alaposan túlzott erélyességgel hiusitja meg minden szándékukat. FTC. ismét átveszi a támadást, mely további eredményt nem hoz, mig a bécsi csapat lendületbe jön s a félidő utolsó perceiben támad; a 42-ik percben ujabb szigorított szabadrúgás esik IVFC. javára, melyből korner keletkezik, a FTC. kapuja néhány percig erős veszélyben forog, de Fritz bámulatos biztonsággal védi a lövéseket. Eközben történik a már említett incidens, ami miatt a mérkőzés félbeszakad 1:0 arányban a FTC. javára.

(Nemzeti Sport, 1905. március 26.)

F. T. C.—I. V. F. C 1:0. (48 perczczel a befejezés előtt félbeszakítva).

A masik nemzetközi mérkőzés kínos inczidenssel zárult, azaz hogy nem is zárult, hanem félbeszákittatott; az első félidő 43-ik perczében történt ugyanis, hogy Ordódy Béla (B. E. A. C.) versenybíró az I. Vienna középcsatárát kiállította, miután ítélkezései miatt durván megsértette. Ordódy azonban — a bécsi neveletlenséggel szemben túlságos kíméletet tanúsítva — kijelentette, hogy azon feltétellel, ha a sértő tőle bocsánatot kér, tovább engedi játszani. A bécsi játékosnak azonban fejébe szállt a tudása s nem önérzetből, hanem tisztán daczból nem akarta megkövetni a bírót, ki ennek folytán természetesen ragaszkodott ítéletéhez. A bécsiek pedig testületileg ott hagyták a pályát. A I. Vienna. ezen sportszerűtlen, inkorrekt eljárása nagy megbotránkozást keltett a nézőkben, kiknek azonban dicséretére válik, hogy nyugodtan, minden zúgolódás nélkül vették tudomásul a bécsiek eljárását. E felett azonban nem térhetünk minden szó nélkül napirendre. A biró ítélkezéseinek feltétlenül kell, hogy alávessék magukat. Megsérteni a bírót, az ellenfelet, a rendező egyesületet és a közönséget, nem maradhat megtorolhatlanul. Biztosra vesszük, hogy labdarugó szövetségünk magáévá teszi a Ferenczvárosi Torna-Club ügyet és érintkezésbe lép az osztrák szövetséggel, a mely megérdemelt büntetéssel fogja sújtani a bécsi csapatot. — A mérkőzés lefolyását a következőkben próbáljuk ecsetelni:

A hirtelen jött zivatar alaposan feláztatta a soroksáriuti pálya talaját. A két kapu előtt sártenger, középen egy óriási viztócsa, hogy úgy látszott, mintha a matchet egyáltalában nem is lehetne megjátszani. A pálya hosszában két oldalt azonban száraz volt a talaj és a tulajdonképeni játék ott folyt. Hosszú  szünet után a I. Vienna meglepő formában mutatkozott be közönségünknek. Eisel a védelemben bámulatos biztonsággal tartotta fel a legveszedelmesebb támadásokat, kivüle jól játszottak Albert, a mesterien cselező Blooncy s a kiváló balszélső. A F . T . C. csapatában ismét a fedezetsor játéka tűnt ki, legjobban Bródy — amióta fairül játszik — hasonlithatatnul többet használ csapatnak, mint azelőtt. Ma egyike a legjobb fedezeteinknek. Takács csatárjátéka mesteri s nagy tudásra vall. Braun és Kovács rendkívül gyorsak és jól de nem elég pontosan czentereznek. Gyönge volt — mint rendesen — a két hátvéd; bár Ullerich az előző matchekhez képest némiképen javult. Manglitz azonban meglepő keveset tud.

A játékot F. T. C kezdi s azonnal rendkívül heves iramot diktálva, támad; Bécs goalkeepere az első perczekben két ízben szépen véd. A zöld-fehérek állandóan offenzivában vannak. Kovács, éles lövése kornert eredményez. A Braun és Kovács által vezetett támadásokat Takács és Pákai sikeresen folytatja és a I. Vienna két hátvéde és kapuvéde ismételten ment. A Ferenczvárosi Torna-Club 21 percz után rúgja második eredménytelen kornerét. A magyarok folytonos támadása végre is eredménynyel jár s a Takács által szépen leadott labdát védhetetlenül a goalba rúgja (31 percz). A bécsiek két szigorított szabadrúgás révén közelítik csak meg a F. T. C. kapuját s Fritz egy ízben remekül véd. A Zöld-fehérek 42 percz után harmadik kornerüket érik el. A következő perczben történt az említett inczidens ; a bécsiek nem folytatják a játékot, mely pedig kétségbevonhatatlanul a Ferenczvárosiak fölényes győzelmével végződött volna.

(Sport-Világ, 1905. március 26.)

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..

    TFU_20020100_Fma_001 - 0018
OLDALAK
Ranglisták és statisztikák:
Következik: 08.25.18:00 Puskás-FTC (TV:M4)
Következik: 08.29.20:00 EL PLAY-OFF FTC-FK Suduva (TV:M4)
VVK 50 – A kupasiker 14 legszebb pillanata
FOTELSZURKOLÓ
Novák Dezső Utánpótlás Emléktornák
FACEBOOK:
HOST