A Malaky fivérek

12 hozzászólás a(z) A Malaky fivérek bejegyzéshez

 • Ugyanezt a kérdést nem rég tettem fel a facebookon a Magyar focitörténet nevű csoportban. Dénes Tamás, fantasztikus sportújságí­ró a következő választ adta:

  Túraszervezés

  Hogyan születik a portya?

  A Nemzeti Sport 1935. december 23-i számában Bókai Mattanovich Béla, a jeles újságí­ró – később még közel fél évszázadon át a lap belsőmunkatársa – nagyszerű interjút készí­tett a Ferencváros ügyvezetőjével, Klement Sándorral. (Aki néhány hónappal később már vitéz Kemenessy Sándor néven volt ismert.) Az anyag annyira remek, s annyira hű korképet fest, hogy érdemes az internet és más kifinomult hí­radástechnikai eszközök világában í­gy, teljes egészében felidézni.
  „Budapest, VIII. kerület, Őr utca 9. 1. emelet 2…
  Ez Klement Sándor lakása, s mint az alábbiakból kiderül, egyben a Ferencváros fiókirodája is. Klement Sándor házikabátban fogad. A szomszéd szobában kislánya és kisfia játszik s mi feltesszük a legidőszerűbb kérdést:
  – Hogyan születik a portya?
  Elmosolyodik. S aztán rövid gondolkozás után í­gy felel:
  – Kérem, ha győzi jegyezni, akkor elmondom, előbb azonban hozok valamit, hogy a mondókámat tanulságosabbá tegyem.
  Klement Sándor kimegy s egy perc múlva hatalmas iratkötegekkel tér vissza. Belekezd:
  – Először is meg kell jegyeznem, hogy kétféle portyaszervező van. Az egyik maga köti le a csapata túráját, a másik ügynökökkel dolgozik. Az utóbbi különben nem is portyaszervező, mert hiszen a portyát voltaképpen az ügynök szervezi meg. A becsületesebb ügynök megelégszik öt százalékkal, de akad olyan is, aki tí­zet, tizenkettőt is kap. A magyar klubok túlnyomó többsége ilyen ügynökökkel dolgozik. Úgyszólván csak Faragó Lajos, Langfelder Ferenc, Fodor Henrik dr., Herzog Edvin, valamint én magam dolgozunk általában ügynökök nélkül. A többi egyesületi vezető áldozati bárány szokott lenni… Sokszor olvasom, hogy ennek és ennek az egyesületnek «még nincs portyája, de lehet, hogy a hét végére befut valami». Ilyenkor, ami befut, az az ügynök hí­vó távirata.
  – Hogyan kezdődik a portya?
  – A téli portya megszervezését mindig nyáron s a nyárit mindig télen kell megkezdeni. Manapság évente 20–25.000 pengőt kell előteremteni portyák révén egy olyan egyesületnek, mint amilyen a Ferencváros. Ha ezt nem látjuk biztosí­tottnak, kár tovább tárgyalni. Nyáron olyan egyesületekkel kezdünk tárgyalni, amelyek melegebb éghajlat alatt székelnek, télen pedig az északi államokkal. így lesz télre olasz, francia, afrikai vagy egyiptomi portya s nyárra pedig német, lengyel, svéd vagy norvég portya. A portyatárgyalások nálam levelezéssel kezdődnek. Nyáron például elküldtem körülbelül ötven levelet Németországba, húszat Belgiumba, harmincnégyet Franciaországba. Tehát egymás mellett fekvő országokba! No, most a túraszervezők maguk is kétfélék. Van olyan, aki levelekkel dolgozik, ilyen még Faragó Lajos, s részben Langfelder Ferenc, s van olyan, aki a költségesebb, de persze gyorsabb megoldást választja, azaz táviratokkal és telefonon dolgozik. Ilyen Fodor Henrik dr. és Herzog Edvin. Az előbbi megoldás az olcsóbb, mert csak ötvenszer 40 vagy 32 fillérbe kerül. A Ferencváros portyaszervezése közben telefonra mindössze 80–100 pengőt szokott elkölteni, mí­g az utóbbiak nemegyszer 1000 pengős telefonszámlát is fizethettek egy-egy túra lekötésével kapcsolatban. Mielőtt az ember elkezdené a levelezést, az államokat osztályozni kell. Az úgynevezett latin népek – ezek közé sorolom a franciákat, olaszokat, belgákat, spanyolokat – a legritkább esetben válaszolnak a levélre. A franciáknak í­rt 34 levél közül például csak 4–5-re jött válasz. Ezzel szemben a dánok, svédek, hollandok, svájciak, de különösen a németek még akkor is válaszolnak a levélre, ha nem érdekli őket az ügy. Ezeknél 34 levél közül 30-ra érkezik válasz. A németeknek ez a precí­zsége a háború után egy kissé megkopott, de egy-két év óta újra a régi pontos levelezők. Hogy miért van ilyen különbség? Ez a népek mentalitásából ered. A latinfajta általában felületesebb, könnyelműbb, no meg lusta is válaszolni. Ennyi az egész.
  Klement Sándor felemel egy iratcsomót. Megnézzük.
  – Elküldött levelek másolatát találjuk szép sorrendben. Modena, Lisszabon, Zürich, Bázel, Barcelona, Páris, Amsterdam… Amelyikre válasz érkezett, az már össze van fűzve a portyakereső levél másolatával.
  – Hová ment az idén legmesszebb levél?
  – Egyiptomba és Angliába. Mind a két helyről kedvező válasz érkezett. Az egyiptomiról lemondtunk, mert nem akartunk háborús vizeken hajókázni. Átadtuk a Hungáriának, de a Hungária is húzódozott Egyiptomtól. Volt marokkói meghí­vás is. Erről a fentiek miatt mondtunk le s végül a bécsi Rapid kapta meg. Volt angol meghí­vás I. ligabeli angol csapattól, de egy mérkőzésért nem volt érdemes átutazni.

  – Hány levelet küldött el összesen a téli portya érdekében?
  – Körülbelül háromszázat. Ennél alább még sohasem adtam. De most jön az a nehézség, amire rendszerint a legkevesebben gondolnak. A helyes cí­mzés! Levelet nem tud bárki elküldeni, mert nincs cí­mtára.
  Klement elővesz egy kis cí­mtárat. Felüti az «a» betűnél: Aarau, Aarhus, Antibes, Anvers, Alger, Ancona… és í­gy tovább.
  – Itt pontosan megvan minden számottevő egyesületnek a helyes cí­me. Ez a cí­mtár minden évben vastagabb lesz. Minden portyánk után újabb és újabb cí­mekkel érkezem haza. íme, itt van egy sereg évkönyv. Francia, olasz, görög, belga… Ezekből is veszek ki cí­meket. Odakint a szekrényben a külföldi újságok halmaza található.
  – Szóval, ha valaki ellopná ezt a cí­mtárat, akkor már 50 százalékig biztos lenne a portyája…
  – Nem. Ezt a cí­mtárat legfeljebb Faragó Loja, Herzog Edvin, Langfelder Ferenc és Fodor Henrik tudná használni. Más nem! Hogy miért? Mert nem elég a cí­m. Ismerni kell a helyi viszonyokat, különben kár minden sor í­rásért! Tudni kell azt, hogy az illető egyesület mit tud fizetni. Én például, ha azt hallom, hogy Fodor Henrik Nápollyal tárgyal, akkor már tudom, hogy a nápolyi egyesület 12–18 000 lí­ra közötti összeget fizet. Van úgy, hogy csak összekötő mérkőzésre van szükségem, s akkor olyan egyesületnek í­rok, amelyik nem tud sokat fizetni.
  – S mi történik akkor, ha egy napra egyszerre öt meghí­vás érkezik? Vagy mondjuk akkor, ha ugyanarra a hétre Hollandiából és Spanyolországból is érkezik meghí­vás?
  – Akkor taccsra játszom. Kicsit húzom az időt, addig, amí­g eldől, hogy melyik ország lesz a portya központja. Ha Hollandia mellett döntök, akkor a spanyol meccseket még idejében lemondom. Sajnos, az idén a Ferencvárosnak jobban kellett dolgoznia az ügynökökkel, mint máskor, de ez csak azért van, mert több francia meccset játszunk, s a francia nem siet válaszolni a levélre.
  – Sokszorosí­tva küldi el a leveleket?
  – Dehogy… Ez már balsiker lenne. Minden egyes levelet külön le kell gépelni, még akkor is, ha 40 levélnek ugyanaz a szövege. Ha a külföldi egyesület sokszorosí­tott levelet kap, akkor úgyszólván olvasás nélkül dobja el.
  – Propagandaanyagot is szokott mellékelni?
  – Igen. Ez már sokszorosí­tva van.
  Mutat egy példányt. Meg van emlí­tve benne, hogy a Ferencváros majd minden válogatott csapatba három játékost ad, hogy kik a Ferencváros játékosai… Első helyen áll Sárosi neve – ritkí­tott betűkkel! Azután a csapat fontosabb jó eredményei következnek. A KK-meccsek eredményei előkelő helyet foglalnak el, de a KK-döntőből csak a budapesti győztes meccs fért be a kimutatásba.
  – Holnap reggel is lehetne még erről beszélni, mert más a rendes túra, s más a pulyka…
  –?
  – No, igen! Értem azt, hogy ha ügynök köti le valamelyik egylet portyáját, akkor az az egyesület körülbelül úgy jár, mint a pulyka, amelyet itthon becsomagolnak, vonatra tesznek s elküldenek Angliába.
  Nézegetjük a jegyzeteit. Aki azt hiszi, hogy Klement Sándornál csak egyesületi cí­mtár van, az téved. Megvan itt minden nagyváros nagyobb szállodájának a cí­me is. Mert ha lekötött egy meccset, akkor kezdődik a levelezés elölről – a szállodákkal.
  Mí­g beszélgetünk, csenget valaki. Sanyi az, a Ferencváros szertárosa. Majd meg a telefon csenget. Mailinger Béla elnök jelentkezik. Búcsúzik. Megy vidékre, szabadságra. Kifelé tartunk. Megint csenget valaki. Blum Zoltán. Az ajtóban még megkérdjük Klement Sándortól:
  – Mikor í­r legközelebb portya érdekében levelet?
  – Mihelyt hazaérkezünk a téli portyáról. Rögtön. Csak a portyán fogok pihenni.
  Klement Sándort javasolni kellene az Akadémiára, levelező tagnak. Mert levelezésben azután mindenkit ver.”

  Szegedi Péter, nagy tudású sporttörténész a következőt válaszolta:

  Nem tudom mennyire ismert, de 1919 fontos fordulópont volt, addig ide jött sok külföldi csapat (főként a Monarchiából, illetve kisebb számban angolok, németek), 1919-ben megfordult a tendencia és a mieink utaztak. Arról kevesebbet tudok, hogy 1919 előtt hogy kerültek ide a nyugatiak. A bécsiek, prágaiaik -- ez a két város volt a legtöbb látogató állomáshelye -- bizonyára személyes kapcsolatok révén, de a többiek? Csak valószí­nűsí­teni tudom, hogy az itt élő angolok, mindenekelőtt Edward Shires lehetett a háttérben.

  • Ezt Csaba 2010. március 25-i KíVÁNCSI LENNÉK A RÉGI IDŐKBEN,HOGY JÖTT LÉTRE EGY KÜLFÖLDI TÚRA.PÉLDÁUL,HOGY TALÁLTÁK MEG A FRADIT A DÉL-AMERIKAIAK 1929-ben,TALÁN A KK GYŐZELEM MIATT. hozzászólására válaszolom.

 • Karácsony reggelén mindig ide térek vissza, hogy újra és újra beleolvassak az alapí­tó ősok és hősökről szóló í­rásokba a szí­vemben hálával, hogy létrehozták mindannyiunk örök szerelmét a FERENCVÁROST.
  Isten -- Haza-Ferencváros -- Család.

 • Egyik Ősapánk! Örök tisztelet Neki! NÉLKÜLE (nélküle sem) a Ferencváros sosem lett volna az, ami! Mert -- félreértés ne essék, egyetlen Fradistát sem akarok bántani-, de a MALAKY MIHÁLYOK nem kerí­tésen keresztül szidták a vezetőséget (először is, mert ők voltak a “vezetőség” 😛 ), másodsorban nagyon jól tudták, hogy a klub -- ugyanúgy, mint egy NEMZET!-, TÖBB, mint az azt alkotó emberek összessége … a Fradi az Fradi! Függetlenül attól, hogy ki az elnök, milyen a beléptetési rendszer, mennyire “kompatibilis” a klub a mindenkori “volánnal” …
  A FRADI attól Fradi, hogy, ahogy Láng Gyuri bácsi már egy 1969-es (!!!) “Labdarúgás” c. lapban kifejtette: “Túlél mindannyiunkat, mert a Ferencvárosi TC ÖRÖK!”

  • Kedves lacimadí r.

   Hozzí szòlí sodban mindig ott van a Cato féle, “és mellékesen azt gondolom, hogy…” és ez nagyon tetszik.

   A NEMZET-el kapcsolatban: 1900/1903-at irunk és ebben az idôben is megvannak a nagy ellentétek nem csak Ferenc Jòzsef és Kossuth, hanem a szabadelvû pí rt és a konzervativok között. Az 1903-as “ex-lex” í llapot, ahol egy parlamenti kissebbség szétdumí lja és akadí lyozza a kormí nypí rt mûködését.

   Vagyis a lehetséges és a lehetetlen (örökös !) ellentéte.

   Az eggyik embertipus az adottsí gokbòl indul ki és keresi a lehetségest; a mí sik meg a lehetetlenre ví gyik és nem nyugszik, mìg el nem éri a céljí t.

   Mindkettô tipus célokra törekszik. Ez a szép, és ez hozza a fejlôdéseket.

   Azonban akkor í ll a stagní lí s, ha összevesznek.

   Most Malaky (gondolom Prí gí bòl jöhettek elôdei): idézek: “…meglí tta a futballban rejlô lehetôségeket és tudja, miként lehet azokat életre hìvni. Akarata kemény és kitartò, nem tí gìt attòl, ami maga elé tûzött…” bizonyí ra a lehetségek oldalí n van, vagyis nem törôdik azzal, ami lehetetlen, hanem ami lehetséges.

   Malaky ùr valamit életbe hozott. Ebbe az életben még mindig gyönyörködhetünk.

   Vajon ezt is fogjí k mondani az utòdaink ròlunk ?

   Nem kétlem, hogy Malaky üzletember is Volt, nem irtòzott a pénztôl Sem, stb., stb.

   De megfért ezmellett az örök ifjù szìv is, amely nem tí gìtott attòl, amiben belekezdett.
   Ez a nagyvonalùsí g hií nyzik sokszor az olykor jogos, de elharapòdzott veszekedésekbôl is.

   Kedzjük ùjbòl beismerni, hogy vannak ní lunkní l is okosabb, hozzí értôbb és elkötelezettebb emberek is.

   Kezdjük beismerni azoknak az embereknek a nagysí gí t, akik valòjí ban azok is.

   • Laci, sokszor rájöttem már, hogy nagyon okos í­rsz. Ez a hely viszont nem a filozofálás helye! 😛
    Bocsánta, nem bántásnak szántam, csak túl mélyenszántó gondolataid vannak ahhoz, hogy 1-2 mondatban lehessen rájuk válaszolni. A LÉNYEGET szerintem jól látod. Üdv: egy másik Laci

 • Vajon Malaky Mihí ly nevéhez fûzôdik a prí gai Slavia meglí togatí sa, hogy ott értesüljék egy Ferencví rosi megbìzott egy mí r létezô klub, sportosztí ly és szakosztí ly berendezésérôl ?

  • Jó a kérdés, én nem tudom. Állí­tólag (www.huszadikszazad.hu-n olvastam), hogy a magyarok nagy szimpátiával viseltettek a csehországi CSEH klubok iránt! Gondolom, ebben politika is lehetett, egy kis Habsburg-fricskázás … mindenesetre a csehek 1918 után villámgyorsan elfelejtették azt a rengeteg magyar szimpátiát, amit előtte kaptak -- nem csak a sportban-! De ne politizáljunk, politizáljanak inkább a hozzá nem értő (semmihez sem értő) politikusok … 😛
   Ami tény, az 1900-as évek elején -korabeli források szerint- állí­tólag szinte tüntetésszámba ment, ha egy cseh csapat Budapestre, vagy egy magyar csapat Prágába utazott … ŐK már elfelejtették … de “fehér ember -és magyar- nem felejt 😛 ) …

   • lacimadí r, ahogy értesültem egy elég ùjonnan ezen az oldalon megjelent cikkbôl,
    nem Malaky jí rt Prí gí ban a Slaviaban (neve miatt feltételeztem), hanem Gorszky.

    Ô is jött vissza onnét és aztí n Malakyval és Dr. Springer Ferencel meg is alapìtottí k a Fradit.

    Akí rhogy is ellentétes a Magyar-cseh-viszony.

    Valahogy a Slavia í ll az FTC bölcsôjén (Az emlìtett urak mellett persze).

    Ha a Sparta-Fradi rokonsí gròl beszélünk, akkor nekem mindig ez a Slavia jut az eszembe.

 • Ritka kivétel volt a ferencvárosi vezetők között. Ugyanis nemcsak a szí­vét de az ESZÉT is beleadta a munkájába. Számos esetben úgy tudta az ügyet bonyolí­tani, hogy a végén mi jöttünk ki jól a dologból. Dehát ilyen vezető kevés volt a Fradiban nagyon…

  • Igeen … ha jól tudom, Lakat Tanár Urat kérdezték meg egyszer, hogy “melyik a csapat leggyengébb része?” -- Szemrebbenés nélkül válaszolt, hogy: “A vezetőség!” Vagy igaz, vagy nem, de akkor is jó!

 • KíVÁNCSI LENNÉK A RÉGI IDŐKBEN,HOGY JÖTT LÉTRE EGY KÜLFÖLDI TÚRA.PÉLDÁUL,HOGY TALÁLTÁK MEG A FRADIT A DÉL-AMERIKAIAK 1929-ben,TALÁN A KK GYŐZELEM MIATT.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

EKL: 10.05.21:00 Fiorentina-FTC TV: M4Sport
OLDALAK
10.08.16:30 TV:M4Sport
10.21.17:45 M4 Sport
Categories
FOTELSZURKOLÓ
Novák Dezső
EKL playoff: 10.26.21:00 KRC Genk-FTC TV: M4Sport
10.29.18:00 M4 Sport